حقوق بین الملل محیط زیست

دانلود پایان نامه

59. موسوی، سید فضل الله (1390)، جبران خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، شماره 1، ص 346-327.
60. رمضانی قوام آبادی، محمد حسین (1387)، تاملی بر نقش و جایگاه سازمان های غیر دولتی در دعاوی کیفری زیست محیطی، بررسی محتوای اصل مشارکت در حقوق بین الملل محیط زیست، نامه حقوقی مفید، ج 4، شماره1، ص110-91.
61. کارسون، راشل، بهار خاموش، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده و دیگران، مشهد، جهاد دانشگاهی مشهد، 1388.
62. دبیری، فرهاد و واحدناوان، عارف (1390)، رسانه ها و توسعه حقوق محیط زیست، مطالعات رسانه ای، سال ششم، شماره 13، ص 182-165.
63. کاستلز، مانوئل، عصر اطلاعات، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، طرح نو، 1385.
64. تقی زاده انصاری، مصطفی (1387)، حقوق محیط زیست در ایران، تهران، انتشارات سمت.
65. رمضانی قوام آبادی، محمد حسین (1390)، پیشگیری و سرکوب جرایم زیست محیطی در پرتو اقدامات سازمان های غیر دولتی در نظام حقوقی ایران، مجله حقوقی دادگستری، شماره 75 ، ص225-199.
66. رشیدپور، لقمان، (1382)، بررسی و تحلیل عملکرد تشکل های غیر دولتی زیست محیطی، دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست.
67. بیگ زاده، ابراهیم (1379)، سازمان های غیر دولتی و حقوق بین الملل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 32-31.
[68] Shelton, D., )1994( “The Participation of Nongovernmental Organizations in International Judicial Proceedings”, American Journal of International Law, Vol. 88.
[69] Dmitri, Manu, (2011) “Environmental Decision making by Multilateral Development Banks, a Theoretical Framework for Assessing their Environmental Performance”, International Journal of Sustainable Society, Vol. 3, No. 1.
70. حبیبی، محمد حسن (1382)، حق برخورداری از محیط زیست سالم به عنوان حق بشریت، مجله حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 60.
71. عبدالهی، محسن و فریادی، مسعود (1389)، چالش های حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست ایران، فصلنامه علوم محیطی، سال هفتم، شماره 4.
72. هیوود، آندره (1387)، مفاهیم کلیدی در علم سیاست، ترجمه حسن سعید کلاهی، چاپ اول، انتشارات علمی و فرهنگی.
73. پژویان، جمشید و لشکرزاده، مریم (1389)، بررسی عوامل تاثیرگذار بر رابطه میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال چهارم، شماره 42.
74. شریف زاده، فتاح و قلی پور، رحمت اله (1382)، حکمرانی خوب و نقش دولت، مجله فرهنگ مدیریت، سال اول، شماره 4.
75. زارعی، محمد حسین (1380)، فرآیند مردمی شدن، پاسخگویی و مدیریت دولتی، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال سوم، شماره 9.
76. اشتریان، کیومرث (1386)، سیاستگذاری عمومی ایران، چاپ اول، نشر میزان.
77. عبدالهی، محسن و رضوانی فر، محمدمهدی (1391)، نظام حقوقی ایران و مساله سیاستگذاری زیست محیطی، فصلنامه راهبرد، سال 21، شماره 64، ص 248-221.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.