حقوق مالکیت ادبی و هنری

دانلود پایان نامه

کدهای دیدنی (ماشینی)
پایگاه های اطلاعاتی
تالیفات راجع به داده ها
اجاره آثار سینمایی و برنامه های کامپیوتری
آثار مربوط به فرهنگ عامه و فولکلور
فصل دوم : اثرهای غیر قابل حمایت
مبحث نخست : در قوانین ایران
در قوانین ایران قبل از لایحه جامع ، بیشتر به مصادیق مورد حمایت قانون پرداخته شده است و از موارد خارج از حمایت نه تنها بحثی به میان نیامده بلکه مصادیق را هم نام نبرده و قانون در این زمینه ساکت می باشد .
در پیش نویس لایحه حقوق مالکیت ادبی و هنری ، آثار غیر قابل حمایت را ضمن مواد 7 تا 16 برشمرده است . بر اساس ماده 7 موارد زیر از حمایت این قانون برخوردار نیستند :
الف ) هرگونه فکر ، مفهوم از قبیل مفاهیم ریاضی ، طرز کار دستگاه ها یا ابزار و وسایل ، روش های استفاده ، قواعد و اصول کلی ، اکتشاف ها و داده های محض حتی اگر در اثری بیان ، توصیف ، تشریح شده ، به تصویر کشیده شده یا مجسم شده باشند
ب ) ماده 9 نیز در جهت با بند 4 ماده 2 کنوانسیون برن مقرر می دارد : کلیه قوانین و مقررات عمومی از قبیل قانون اساسی کشور ، قوانین عادی و آیین نامه ها و همچنین مفاد کنوانسیون ها و توافقات دوجانبه یا چند جانبه بین المللی را بعلت نیاز به دسترسی و تمسک اشخاص مختلف و تعابیر متفاوت از دایره شمول حمایت های قانون خارج دانسته اند .
ج ) کلیه متون رسمی اداری از قبیل ابلاغیه ها ، دستورالعمل ها ،بخش نامه ها آگهی های عمومی و سایر دستورات اداری ؛
د ) کلیه متون قضایی از قبیل احکام و قرار دادگاه ها ، آراء وحدت رویه و سایر تصمیمات قضایی صادره از مراجع قضایی ؛
ه ) سخنرانی های ایراد شده در مجامع عمومی رسمی از قبیل مجلس شورای اسلامی ، شورای شهر ، دادگاه علنی ؛
و )سایر متون رسمی صادره از مقامات عمومی برای اطلاع رسانی ؛
ز ) ترجمه رسمی موارد (ب) تا (ز) ؛
ح ) اخبار روز و گزارش رویدادهای مختلف به منظور اطلاع رسانی .

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس
در کنوانسیون برن و موافقت نامه تریپس هم آثاری وجود دارند که تحت حمایت واقع نشده یا آنها را از اثرهای تحت حمایت خود استثناء نموده اند .
در کنوانسیون برن ذیل بند 2 ماده 2 چنین آمده است : با وجود این ، این حق برای قانون گذاران کشورهای عضو اتحادیه محفوظ است که مقرر کنند ، آثار ادبی و هنری یا فقط یک یا چند دسته از آنها مادام که روی یک حامل مادی تثبیت نشده اند مورد حمایت قرار نگیرند .
در بند 4 همین ماده نیز این اختیار را به قانون گذاران کشورهای عضو اتحادیه اعطاء نموده است که می توانند حمایت خود را شامل متون رسمی قانونی ، اداری یا قضایی نیز نمایند و در صورتی که حمایتی هم صورت نپذیرد تخطی از قانون محسوب نمی شود .

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.