حلقه کندوکاو

دانلود پایان نامه

2-2-3-4 تفکر زیربنای گفت‌وگوی کندوکاوی
نمودار زیر مدل تفکر مد نظر لیپمن در حلقه کندوکاو را شفاف میکند، ترکیب تفکر خلاق، انتقادی و مراقبتی نوعی از تفکر را به وجود میآورد که لیپمن آن را «تفکر چند بعدی» میخواند که بازاندیشی بخش مهمی از آن است. این نگاه بازاندیشانه، تفکر درباره روند و موضوعات گفتوگو است که متضمن تفکر بازگشتی، تفکر فراشناختی و تفکر خود تصحیحانه نیز میباشد. (Lipman,2003:26,27) این مدل، چارچوب پروژه آموزشی متیو لیپمن با عنوان «فلسفه‎برای‎کودکان» را نشان میدهد که بیش از 40 سال است با موفقیت در بیش از 30 کشور و حدود 16 زبان به کار گرفته می‎شود. ( Swann,2013: 45)
شکل (2-5): مدل تفکر چندبعدی لیپمن
تفکرانتقادی در گفتوگوی کندوکاو محور
اندیشه انتقادی یعنی درست اندیشیدن و تلاش برای یافتن آگاهی قابل اعتماد از جهان.( Paulبه نقل از شاه‌حسینی، 1392: 61) معمولاً عناوینی چون تفکر سطح بالا، تفکر منطقی و نقاد به جای اصطلاح تفکر انتقادی بهکار برده میشود؛ درک غالباً متفاوتِ مفهوم تفکر انتقادی ریشه در تفاسیر مختلف از اهداف و ماهیت آموزش دارد. تفکر انتقادی چگونگی تفکر درباره یک موضوع را شرح میدهد. در نتیجه، فراگیری تفکر انتقادی بدین معناست که: افراد یاد بگیرند چه زمانی سؤال کنند، چهگونه «سؤال» کنند و چه سؤالاتی بپرسند. افراد یاد بگیرند چهگونه «استدلال» کنند، چه زمانی از استدلال استفاده نمایند و کدامین روش استدلالی را بهکار گیرند. (فیشر 1386، 118)
«جان دیویی» در کتاب «چگونه فکر میکنیم» ماهیت و ذات تفکر انتقادی را «قضاوت معلق» یا «تردید سالم» تعریف میکند. او در بحثهایش، تفکر منطقی را زیرمجموعهای از تفکر انتقادی برمیشمرد و تعریف او از تفکر منطقی عبارت است از بررسی فعال، پایدار و دقیق هر عقیده یا دانش. (مایرز 1386، 15)
تفکر انتقادی همچنین با مفهوم تفکر سطح بالای بلوم هم‌پوشانی دارد. بر اساس پژوهش «بلوم»، تفکر سطوح مختلف دارد که سطوح پایین آن عبارتند از: دانش (آگاهی از اطلاعات)، درک مطلب (فهمیدن اطلاعات) و کاربرد (استفاده از اطلاعات) و سطوح بالاتر آن شامل: تجزیه (تفکیک اطلاعات)، ترکیب (آفرینش چیز جدیدی از اطلاعات قبلی) و ارزشیابی (ارزشیابی دانش) میشود.
جدول (2-2): طبقه‎بندی تفکر بلوم
ردیف
مقوله
نشانههای فرایند تفکر
1
دانش
(به یاد آوردن و در خاطر نگهداشتن)
آنچه را که میدانید بگویید، آنچه را بهخاطر میآورید، توصیف کنید، تکرار کنید، شرح دهید، مشخص کنید، بگویید چه کسی، چه موقعی، کدام، کجا، چه
2
فهم
(تفسیر و درک)
به زبان خود آن را توصیف کنید، بگویید در مورد آن چه احساسی دارید، بگویید معنی آن چیست، توضیح دهید، مقایسه کنید، ارتباط برقرار کنید.
3
کاربرد
(استفاده کردن)
چهگونه میتوانید از آن استفاده کنید، شما را به چه سمتی هدایت میکند، آنچه را میدانید بهکار گیرید، برای حل مسئله از آن استفاده کنید، اثبات کنید.
4

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.