دی ۲۹, ۱۳۹۹

خانواده اصلی و رضایت زناشویی

برهمین پایه مشخص شد که زنان دارای پدر با خصوصیات گرم و پرورش دهنده، به مردان مخصوصا به شوهر اعتماد بیشتری دارن و زنان دارای پدارن سرد و منزوی و اجتنابی به مردان ازجمله شوهر خود کمتر اعتماد می کنن. همینطوری مردانی دارای مادران ناپایدار، در روش های ایجاد روابط، زنان رو بیشتر مضطرب می سازند و رابطه اون ها ممکنه مشکلاتی رو به دنبال داشته باشه. (محمدی، ۱۳۷۹ ؛ به نقل از رضایی،۱۳۹۰)

مشکلات

با اینحال پاره ای از دلایل مربوط به این بوده که افراد تمایل دارن همسر مشابه با خود انتخاب کنن. این شاید بدون دلیل باشه که روابط دوستانه و محبت آمیز، اول از والدین آموخته می شن (ملازاده، ۱۳۸۱؛ به نقل ازاعتمادی، ۱۳۸۴).

محبت

 

ویژگی هایی رو که هر کدوم از زوج ها (از خونواده اصلی) با خود به رابطه جدید می بیارن مانند روش های گفتگو و رابطه، ساختای قدرت، الگوهای دوستی ای، جهان بینی و فرضیات اساسی در مورد زندگی و … همه ازجمله عواملیه که رضایت زناشویی رو تحت اثر قرار می دهد (مارکویسکی و گرین وود، ۱۹۸۴؛ به نقل از رضایی،۱۳۹۰).

زناشویی

 

۲-۴-۱۳-پیچیدگی و رضایت زناشویی

هیجان حالتی در موجود زنده س که مستقیم و یا غیر مستقیم بر همه پروسه های روان شناختی یا فیزیولوژیکی اثر داره، همچین به عنوان یه جور آمادگی فرد واسه عمل تو یه موقعیت خاص شناخته شده. محققان شکل های جور واجور هیجانات آدم رو در دو بعد هیجان مثبت و هیجان منفی طبقه بندی کرده ان. وقتی فرد هیجان منفی رو تجربه می کنه احساس استرس و ناخشنودی و عصبانیت می کنه. روشنه که هیجانات منفی هر کدوم از زن و شوهر نسبت به خود، همدیگه و رابطه شون سازگاری زناشویی تمرکز پیدا کردن نشون میدن که پیچیدگی برکیفیت زناشویی و شغلی اثر گذار هستن (فرحبخش، ۱۳۸۳).

 

۲-۴-۱۴-سبکای مقابله ای و مهارت های رابطه و رضایت زناشویی

مناگان (۱۹۸۹) مشخص کردن که مقایسه های خوشبینانه، گفتگو و گفتگو، نه اغماض و ندیده گرفتن می تونه پیش بینی کننده سازگاری زناشویی حساب شن.

به استناد یافته های (ماتلین و همکاران،۱۹۹۰؛ به نقل ازشاهمرادی،۱۳۸۳) اندازه بکار بستن سبکای مقابله ای مانند جستجوی پشتیبانی اجتماعی، روبرو شدن همراه با روی آورد هیجانی با در نظر گرفتن وضعیت جنس افراد و نوع موقعیت های تنش زا متفاوت بوده. نظریه های مقابله ای سنتی، مردان رو به استناد بیشتر از راهبردهای رویاروی مسئله مدار و زنان رو بیشتر به به کار گیری راهبردهای مقابله ای فعل پذیر توصیف می کردن. (فلکمن و همکاران،۱۹۹۰؛ به نقل از شاهمرادی، ۱۳۸۳) یعنی، مقابله یا رویارویی رو در مردان مؤثر و در زنان ناموثر تلقی می کردن. با اینحال نظریه های مقابله ای گذشته، مقابله در مردان رو مخصوصا در وسعت کاری، رقابتی، وظیفه مدار حتی حل مسئله همراه با خشونت و مقابله در زنان رو مخصوصا در وسعت روابط بین فردی اجتماعی، قاطع و همدلانه توصیف کرده ان (فروقان فر، ۱۳۸۴).

درمجموع یافته های نشون داده سبکای مقابله ای مورد استفاده مردان می تونه به عنوان پیش بینی کننده های مهم و با معنی رضایت زناشویی به حساب میان. به طور خاص دو، سبک مقابله ای فاصله گرفتن-دوری و روبرو شدن، جستجوی پشتیبانی اجتماعی پیش بینی کننده های خطی رضایت وسازگاری زناشویی بودن؛ یعنی، زن و شوهر بسته به اندازه به کار گیری سبکای اول و دوم به ترتیب از رضایت کمتر و بیشتری بهره مند بودن (باومن،۱۹۹۰؛ به نقل از رضایی،۱۳۹۰).

بررسی ها نشون داده که زوج های پریشون معمولاً رفتارای منفی رو به همسرشون نسبت داده، در حالی که رفتارای مثبت اون ها رو به محیط نسبت میدن. این سیستم اعتقادی منفی که همراه با تعاملات منفیه منتهی به رشد احساس ترس و آسیب از یه طرف و عصبانیت از طرف دیگه می شه (کُری،۲۰۰۳؛ به نقل از رضایی،۱۳۹۰).

معمولاً زوج های پریشون مهارت های ارتباطی کمتری رو نسبت به زوجهای غیر پریشون نشون میدن و دید خوبی نسبت به رابطه شون ندارن. این زوج ها ممکنه واسه مقابله باتعارض بیشتر به دوری از همدیگه روی بیارن تا اینکه تلاش کنن از راه گفتگو اون رو حل کنن (لندیس، ۱۹۷۵؛ به نقل از رضایی،۱۳۹۰).

هم اینکه ممکنه زن و شوهر از راه های درگیرانه تر منفی در موقعیت های اختلاف انگیز استفاده کنن. (برنشتاین، ۱۳۸۲) پیشنهاد داد که باثبات ترین تعیین کننده ناخشنودی زناشویی بیان هیجان منفی در جواب به بیان هیجان منفی همسر در مواقع تعارضه.

[۱]-Menaghan.

[۲] Matlin.

[۳] -Folkman.

[۴] – Bowman

[۵] -Corey

[۶] – Landis

[۷] – Bernstein

edame

View all posts by edame →