داده

دانلود پایان نامه

اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ دو ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﯽﻣﻬﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ، وﻟﯽ ﻟﺰوﻣﺎً ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻓـﺮادی ﺑـﯽﻋﺎﻃﻔـﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ (ﯾﺎﻧﮓ و ﮔﻠﻮﺳﮑﯽ،.(1997
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗـﺪاﺧﻞ اﯾﺠـﺎد ﮐﻨـﺪ، وﻟـﯽ در روﯾﮑـﺮد ﻃﺮحواره ﻣﺤﻮر ﻋﻤﺪﺗﺎَ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻃـﺮحواره ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ اوﻟﯿﻪ، ﺧﻠﻖوﺧﻮی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ.
ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ اوﻟﯿﻪ
ﻃﺒﻖ ﻣﺪل ﯾﺎﻧﮓ 1994a)؛ ﯾﺎﻧﮓ و ﮔﻠﻮﺳـﮑﯽ،1997؛ ﯾﺎﻧـﮓ، ﮐﻠﻮﺳـﮑﻮ، وﯾـﺸﺎر،(2003 ﻃـﺮحوارهﻫـﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ اوﻟﯿﻪ، ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺸﮑلات ﺑﯿﻦﻓﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ اوﻟﯿﻪ، اﻟﮕﻮﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﺪار و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ و دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اوﻟﯿـﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺗﻮأم ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭼﻮن ﻃﺮحوارهﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺧﺎرج از آﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮد ﮐـﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮلاً ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮحوارهﻫﺎ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻦﻓﺮدی آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪای ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن 18 ﻃﺮحواره ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ اوﻟﯿﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻨﺞ ﺣﻮزه ﻗﺮار ﻣـﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ. در ﺟـﺪول ﺷﻤﺎره 2-1 ﺣﻮزهﻫﺎ و ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
1-Selective internalization 2-Identification With significant others
۵۴
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره:2-1 ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ و ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﺣﻮزهﻫﺎ
ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ
-1 رﻫﺎﺷــﺪﮔﯽ/ ﺑــﯽﺛﺒــﺎﺗﯽ،-2 ﺑــﯽاﻋﺘﻤــﺎدی/ ﺑــﺪرﻓﺘﺎری،-3
ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ و ﻃﺮد ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ،-4 ﻧﻘـﺺ/ ﺷـﺮم، -5 اﻧـﺰوای اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ/
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ
ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺨﺘﻞ -6 واﺑﺴﺘﮕﯽ/ ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ،-7 آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری،-8 ﺧﻮد ﺗﺤﻮل ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ/ ﮔﺮﻓﺘﺎر،-9 ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻞ -10 اﺳﺘﺤﻘﺎق/ ﺑﺰرگﻣﻨﺸﯽ -11 ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری و ﺧﻮد- اﻧﻈﺒﺎﻃﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ
دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺖﻣﻨﺪی -12 اﻃﺎﻋﺖ،-13 اﯾﺜﺎر،-14 ﭘﺬﯾﺮشﺟﻮﯾﯽ/ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ
ﮔﻮش ﺑﻪ زﻧﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و
-15 ﻣﻨﻔــــﯽﮔﺮاﯾــــﯽ/ ﺑــــﺪﺑﯿﻨﯽ،-16 ﺑــــﺎزداری ﻫﯿﺠــــﺎﻧﯽ،
ﺑﺎزداری
-17 ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ/ ﻋﯿﺐﺟﻮﯾﯽ اﻓﺮاﻃﯽ،-18 ﺗﻨﺒﯿﻪ
* (ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾﺎﻧﮓ، ﮐﻠﻮﺳﮑﻮ، وﯾﺸﺎر،2003، ﺻﻔﺤﻪ (14
در ﻣﺪل ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر، ﻃﺮحوارهﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻨﺞ ﻧﯿﺎز ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰی ارﺿﺎء ﻧﺸﺪه، ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺣﻮزهﻫﺎی ﻃﺮحواره١ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ. ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭘﻨﺞ ﺣﻮزهی، ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﺣﻮزهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺣﻮزه اول، ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ و ﻃﺮد٢: اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻃﺮحوارهﻫﺎی آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻗﺮار دارد، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎی اﯾﻤﻦ و رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ. ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺛﺒـﺎت، اﻣﻨﯿـﺖ، ﻣﺤﺒـﺖ،

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.