داده

دانلود پایان نامه

ران، و -4اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ(اﺳﻨﻮ، رﯾﺘﺮ، ﮐﺮن، .(2002 ﭘﺲ از آدﻟﺮ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از او ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪی از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺮن و اﮐﺴﺘﯿﻦ (2002) ﭘﻨﺞ ﻣﻔﻬـﻮم را در اﯾـﻦ ﺳـﺎزه ﮐﻠـﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ: ﮐﻨﺘﺮل، ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺸﻨﻮدی، ﻋﺰتﻧﻔﺲ و اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎ.
ﭘﺮوﭼﺎﺳﮑﺎ و ﻧﻮرﮐﺮاس(1381) 2 ﺷﺶ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎزﭘﺮوراﻧﻪ: اﯾﻦ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻋلاﻗﻪ اﻓﺮاﻃﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ، ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ او ﺧﻮد از ﻋﻬﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ. ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدک درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻘﺪه ﮐﻬﺘﺮی ﺑـﻪ ﮔﻮﻧﻪای در او ﭘﺮورش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ از اﺣﺴﺎس ﮐﻬﺘﺮی ﺻﺮف، ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ اﺳﺖ. ﻋﻘﺪه ﮐﻬﺘﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﺎزﭘﺮورده از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﺳﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﻔﯿـﺪی ﺑـﺮای ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗلاش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺒﺖﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺑﭙﺮدازد. اﯾﻦ ﻓﺮد ﻋﻠـﯽرﻏـﻢ آن ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻧﺪارد، وﻟﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻗﻊ دارد ﻫﻤﻮاره از او ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ او ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺖﺳﻠﻄﻪ: ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﻋﻘﺪه ﮐﻬﺘـﺮی ﻣـﯽ-
ﺷﻮد، زﯾﺮا ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮرات زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد، ﻋﻤﯿﻘﺎً اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ. ﻓـﺮدی ﮐـﻪ در ﮐـﻮدﮐﯽ دﭼـﺎر اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﺳﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ دوری ﮐﺮده و ﺑﻪ اﻫﺪاف وﯾﺮاﻧﮕﺮ روی ﻣﯽآورد. ﻫﺪف ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻮده، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑـﺮ آن ﻫﺮﮔـﺰ دوﺑـﺎره ﻣﺠﺒـﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻬﺘﺮی ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از زﯾﺮﺳﻠﻄﻪ ﺑﻮدن را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
1- Kurt Adler 2- Prochaska & Norcross
٨٧
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ وﺳﻮاﺳﯽ: ﺳﺮزﻧﺶ، رﯾﺸﺨﻨﺪ و ﻋﯿﺐﺟﻮﯾﯽ داﺋﻢ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺪه ﮐﻬﺘﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ آن آدم وﺳﻮاﺳﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺣﻞ ﮐﺮدن ﻣﺸﮑلات زﻧﺪﮔﯽ ﻋـﺎﺟﺰ اﺳـﺖ. ﻓـﺮد وﺳﻮاﺳـﯽ ﭼﻮن ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﻋﻬﺪه ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮآﯾﺪ، ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶ ﻣـﯽرود. وﻗﺘـﯽ اﺣـﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﯾﻨﺪه را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد درآورد، دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد. وﺳﻮاسﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان وﺳـﯿﻠﻪای ﺟﺒﺮاﻧﯽ در دﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﺮد، ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﻓﺮد وﺳﻮاﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً ﺣﺲ ﻗﺪرت ﺧﺪاﮔﻮﻧﻪ را ﭘﺮورش دﻫﺪ.
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ: ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ، ﺗﻨﺒﯿﻪ و آزار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺣﺘﻤـﺎل زﯾـﺎد ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد، از آﻧﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮداﯾﻦ. ﻓﺮد ﻣﻌﻤﻮلاً در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪای را ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻇﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ، ﺑﺮﺗﺮی را ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ. ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﻔﻌﻞ– ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ اﻧﺘﻘﺎم ﻣـﯽ-
ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺰواﺟﻮﯾﺎﻧﻪ: ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯽﺗـﻮﺟﻬﯽ و ﺑـﯽﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﺑـﺰرگ ﺷـﺪه، آﻣـﺎدﮔﯽ ﻧـﺸﺎن دادن ﺷﮑﺴﺖ و ﺑﺎﺧﺖ را در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪای دارد. او اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارد در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای او اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد. او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی و اﻧﺰوا ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨـﺪ اﯾـﻦ ﭘﯿﺎم را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻧﻮاع ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ذﮐﺮ ﺷﺪ، ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر و ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، زﯾﺮا از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ اﻓﺮاد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋلاﻗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ، ﻋلاﻗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻓﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻘﻂ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺎﻟﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳـﺖ. ﺷﺨـﺼﯿﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﻬﺘﺮی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﻤﺪردی ﻣﯽﮐﻨﺪ. در واﻗﻊ ﻣﺸﮑلات ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﺎﻟﻢ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ-
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺿﻌﻒﻫﺎ ﯾﺎری دﻫﺪ (ﭘﺮوﭼﺎﺳﮑﺎ و ﻧﻮرﮐﺮاس،.(2007
ﻋلاﻗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ، در ﻧﻈﺮﯾﻪ آدﻟﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧـﺪه ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﻬﻢ آدﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻋلاﻗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﮏ اﺣﺴﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳـﻮی ﻧـﻮع ﺑـﺸﺮ.
٨٨
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﺟﻮﻫﺮ ﻋلاﻗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارزشﮔﺬاری ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺧﺎرج از ﺧﻮد اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﺪان واﻗﻌﯽ ﺧﻮدﻣﺤﻮری و ﺧﻮد ﻣﺠﺬوﺑﯽ. ﻋلاﻗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد از دﯾﮕﺮان و ﺗﻌـﺎﻟﯽ اﺣـﺴﺎس اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﻋلاﻗﻪ اﺻﯿﻞ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﺟﺘﻤﺎع و رﻓﺎه اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد، ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ. آدﻟﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑـﺎور ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻋلاﻗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻈﯿﺮ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﮐﺎر، ﻋﺸﻖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳلاﻣﺖ رواﻧﯽ ﺧـﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ، ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن و درﮔﯿﺮی وی در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦﻓﺮدی ﻣﻬﻢ ﻧﻈﯿﺮ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﻋلاﻗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺣﻞ ﻣﺸﮑلات ﺑﯿﻦﻓﺮدی ﭘﯿﺶ روی زوﺟﯿﻦ و ﻫﻤﺴﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(ﻟﯿﮏ، .(2006

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.