داده

دانلود پایان نامه

ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
1
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ در ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 32 ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳـﺖ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک در ﮐﻞ زوﺟﯿﻦ 11 ﺳﺎل ﺑﻮد و اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دارای ﺗﺤﺼﯿلات ﺳـﯿﮑﻞ و دﯾﭙﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗلاش ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮﻧﻪ، در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه رﯾﺰش وﺟﻮد داﺷﺖ. در ﮔـﺮوه ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر، ﻫﺮ ﮐﺪام ﺷﺶ ﻧﻔﺮ و در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ و در ﻣﺠﻤـﻮع 19 ﻧﻔـﺮ
١١٣
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﺮوه اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از زوﺟﯿﻦ ﺑﻮد، وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﯾﺰش ﻧـﺎﻫﻤﮕﻦ زوﺟﯿﻦ و ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺣﺎﻟﺖ زوﺟﯽ، اﻓﺮاد ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
روش ﺟﻤﻊ آوری اﻃلاﻋﺎتﻋﻤﺪﺗﺎً روش ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از اﺑﺰارﻫﺎی زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
-1 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻧﺮﯾﭻ:1 ﻓﺮم اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دارای 115 ﺳﺆال اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ12ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:-1ﺗﺤﺮﯾﻒ آرﻣﺎﻧﯽ، -2رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، -3ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، -4ارﺗﺒﺎط زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، -5ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض، -6ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ، -7ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ، -8راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ، -9 ﻓﺮزﻧﺪان و ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری،
-10ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن، -11ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﺴﺎواتﻃﻠﺒﯽ، -12 ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺸﮑﻞزا ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻗﻮت و ﭘﺮﺑﺎری راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ زوجﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دارای ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره، آﻣﻮزش و ﺗﻘﻮﯾﺖ راﺑﻄﻪ دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ (ﺛﻨﺎﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران،.(1387 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮلاﻧﯽ ﺑﻮدن ﻓﺮم اﺻﻠﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ(115 ﺳﻮاﻟﯽ)، ﻓﺮمﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از آن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر، اوﻟﺴﻮن ﻓﺮم 15 ﺳﻮاﻟﯽ آن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﻓﺮم 47 ﺳﻮاﻟﯽ آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻓﺮم 47 ﺳﺆاﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺆﻟﻔﻪ 11 ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.. در ﻓﺮم 47 ﺳﺆاﻟﯽ ﻧﻤﺮهﮔﺬاری ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس 5 درﺟﻪای اﺳﺖ ﮐﺎﻣلاً( ﻣﻮاﻓﻘﻢ، ﻣﻮاﻓﻘﻢ، ﻧﻪﻣﻮاﻓﻖ، ﻣﺨﺎﻟﻒ،ﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ، ﮐﺎﻣلاً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ). ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤﺮه آزﻣﻮدﻧﯽ در ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه 235
اﺳﺖ و ﻧﻤﺮه ﺑﺎلاﺗﺮ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺳﺆالﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 3-2 ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
1- Enriching and Nurturing Relationship Issues, Communication and Happiness (ENRICH)
١١۴
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﺟﺪول :3-2 ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺳﺆالﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ردﯾﻒ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺮﯾﭻ
ﺳﻮالات
1

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.