دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه

جامعۀ آماری، «مجموعهای از افراد است که در یک یا چند صفت مشترک بوده و علاقهمندیم که نتایج تحقیق و پژوهش خود را به آنها تعمیم دهیم.» (دلاور، 1383 :120)
جامعۀ آماری در این پژوهش عبارتست از کلیۀ دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان در مدارس غیرانتفاعی منطقه 2 آموزش و پرورش شهر تهران. که در این میان از 50 مدرسه غیرانتفاعی دخترانه در مقطع دبیرستان، تنها 8 مدرسه را می توان به صورت هوشمند(نیمه هوشمند) یافت که از این میان، 4 مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شده است و از باقی مدارس که از سطح هوشمندی پایین تری برخوردار هستند هم 4 مدرسه انتخاب شده است. این مدارس همگی از قسمت شمال منطقه ی آموزش و پرورش می باشند. تعداد دانش آموزان هم به صورت برابر انتخاب شده است. در مجموع 200 دانش آموز در مدارس هوشمند(نیمه هوشمند) و 200 دانشآموز در مدارس غیر هوشمند مورد بررسی قرار گرفته اند.
3-3 روش نمونهگیری
نمونهگیری، یعنی «انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیا از یک جامعۀ تعریف شده به عنوان نمایندۀ آن جامعه.» (دلاور، 120:1383) «مزیت انتخاب یک نمونه از یک جامعه، جلوگیری از اتلاف وقت محقق و صرفهجویی در منابع مالی است.» (دلاور، 120:1383) «کاری که نمونه گیری به عنوان یک ابزار تحقیق میکند، تسهیل کار تحقیق است. نمونه گیری این امکان را برای محقق فراهم میکند تا با صرف امکانات کمتر، به نتایج مورد نظرش دست یابد.» ( سرایی، 1375 : 4)
برای هر مسئله در هر شرایط زمانی و مکانی خاص، باید عموماً از شیوۀ نمونهگیری خاصی استفاده کرد.
در این تحقیق از روش نمونه‌گیری چند مرحله ای خوشه ای استفاده شده است. با استناد به گفته آموزش و پرورش شهر تهران تعداد دانش آموزان دختر در مقطع دبیرستان که در مدارس غیر انتفاعی منطقه 2 آموزش و پرورش شهر تهران تحصیل می کنند که جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده اند 3562 نفر می باشند. که این تعداد در 50 مدرسه تحصیل می کنند. طبق گفته وزارت آموزش و پرورش کلیه مدارس شهر تهران زیر پوشش هوشمند سازی قرار گرفته است که محقق طبق این گفته به تحقیق و بررسی در میان مدارس این منطقه پرداخت و تنها 8 مدرسه را هوشمندتر و قابل بررسی به عنوان مدارس هوشمند تشخیص داد که تشخیص محقق تطبیق شرایط آن ها با شرایط مدرسه هوشمند که به تفصیل در فصل دوم بیان شده است می باشد. بنابراین بر آن شدیم تا 8 مدرسه کمتر هوشمند را هم برای بررسی مقایسه ای انتخاب کنیم . در این بین تنها 4 مدرسه با محقق همکاری کرد که در مجموع 200 دانش آموز داشت بنابراین4 مدرسه هم در قسمت مدارس غیر هوشمند انتخاب شد. همگی این مدارس در قسمت شمال منطقه مورد پژوهش(2آموزش و پرورش شهر تهران) قرار دارند. از نظر تعداد دانشآموز هم یکسان هستند یعنی هر دو گروه هوشمند و غیر هوشمند 200 دانش آموز دارند. هر دو گروه جزو مدارس غیر انتفاعی هستند و طبق ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش دارای درجه 1 می باشند.
بنابر این نمونه ی مورد بررسی 200 دانش آموز در 4 مدرسه هوشمند و 200 دانش آموز در 4مدرسه غیر هوشمند می باشد.
3-4 حجم نمونه
از آنجا که مطالعه جوامع آماری بزرگ هم به لحاظ هزینه و هم به لحاظ وقت در توان تحقیقات دانشجویی نیست، پس برای تعیین تعداد افراد مورد مطالعه، از نمونهگیری استفاده شده است.
برای تعیین حجم نمونه نیز از فرمول «کوکران» با پنج درصد خطا و 95 درصد اطمینان استفاده میشود (رفیع پور،1374:383)
تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران:
3-5 واحد تحلیل
واحد تحلیل عبارتست از فرد، گروه، طبقه یا پدیدۀ اجتماعی و موضوعی که ویژگیهای آن مورد بررسی قرار میگیرد. به بیان دیگر، در تعیین واحدهای تحلیل این سؤال مطرح است که متغیر وابسته تحقیق، صفت چه چیزی یا چه کسی است؟ صفت مورد بررسی، صفت فرد است یا صفت گروه یا صفت طبقه و… . در واقع، واحد تحلیل همان موصوف است. «در پیمایش همواره لازم نیست که افراد محور (واحد تحلیل) مطالعه باشند، بلکه گروه یا سازمان یا حتی کل جامعه را میتوان محور مطالعه قرار داد.» (نجفی، 1384: 46) واحد تحلیل در این تحقیق، فرد می باشد و سطح تحلیل خُرد است.
3-6 معیارهای انتخاب افراد مورد مطالعه
در این تحقیق 4 معیار برای انتخاب افراد مورد مطالعه در نظر گرفته شده است:
پاسخگو باید در مقطع دبیرستان باشد؛ یعنی سن وی بین 15 تا 18 سال باشد.
پاسخگو باید دختر باشد.
پاسخگو باید در دبیرستان غیر انتفاعی مشغول به تحصیل باشد.
پاسخگو باید در منطقه 2 آموزش و پرورش شهر تهران تحصیل کند.
3-7 ابزار پژوهش
یکی از ابزارهای بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی، پرسشنامه است. در تحقیقات توصیفی معمولاً از روش پرسشنامهای استفاده میشود.
3-8 محاسن پرسشنامه:
از محاسن استفاده از پرسشنامه به موارد زیر اشاره کرد:
1. دستیابی به اطلاعات وسیع وحجیم با سرعت زیاد
2. نیاز به زمان کمتر برای پاسخگویی و تکمیل

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.