دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع تمایلات رفتاری

دانلود پایان نامه

تغییر رفتار صرف نظر از سطح توانایی است(بندورا،1977). خودکارآمدی، اعتقاد یک فرد به توانایی خود برای موفق شدن در یک وضعیت خاص است. به عقیده ی بندورا این اعتقاد، عامل تعیین کنند ه ی چگونگی تفکر، رفتار و احساس افراد است. در واقع باورهای خودکارآمدی دارای قدرت انگیزشی بسیار بالایی هستند زیرا انتظارات پیامدی افراد در رابطه با موفقیت را تحت تاثیر قر ار می دهند و تعیین کننده میزان تلاش و پایداری فرد هستند(افکلید ،2011) و به اعتقاد آجزن می‌تواند تحت تأثیر انتخاب فعالیت‌ها، آماده‌سازی برای انجام فعالیت، تلاش صورت گرفته برای عمل به فعالیت و همچنین الگوهای فکری و واکنش‌های عاطفی باشد (آجزن، 1991). خودکارآمدی و کنترل رفتاری درک شده تقریبا مترادف هم دیده می شوند با این حال، خود کارآمدی دقیق تر به صلاحیت و شایستگی فرد و رفتار آینده مرتبط است(اسچوارز و لاسزینکا ،2006).
2-2-23-2 نتیجه انتظارات
نتیجه ی انتظارات به عنوان باورهای مربوط به پیامدها یا نتایج انجام رفتارهای خاص تعریف شده است. به طور دقیق تر، نتیجه ی انتظارات زمانی که انتظار می رود رفتار افراد منجر به نتایج مثبت شود بر رفتار تاثیر می گذارد (یوول و همکاران،2012). نتیجه ی انتظارات یا انتظارات پیامد به باورهای فرد درباره ی شرایط آتی زندگی خود و پیش بینی این که چه رویدادهای مثبت و منفی ای در آینده رخ خواهد داد بر می گردد(لنت ،2004). به گفته ی بندورا(2004) نتیجه ی انتظارات باید در امتداد سه حیطه ی فرعی مرتبط، اما از نظر مفهومی مستقل واقع گردد که نشان دهنده ی نتیجه انتظارات جسمانی، اجتماعی و خودارزشیابانه است(وجسیکی ،2009). در میان هر طبقه از انتظارات، انواع مثبت آن به عنوان محرک و انگیزه دهنده و انواع منفی آن به عنوان موانع، کارکرد دارند. نتیجه انتظارات جسمانی، عقایدی را در مورد تجارب جسمانی خوشایندی منعکس می کند که ناشی از درگیری در فعالیت جسمی می باشند. انتظارات اجتماعی عقایدی را در مورد رفتارها(فعالیت جسمانی)منعکس می کنند که از فرصت های زیادی برای اجتماعی شدن و دستیابی به تایید و تصدیق اجتماعی به وجود می آیند و در نهایت، نتیجه انتظارات خود ارزشیابانه، عقایدی را در ارتباط با احساسات رضایت و ارزش خود، مرتبط با دخالت در فعالیت جسمانی، مورد نظر قرار می دهد (وجسیکی،2009). میلس نیز بیان می کند که سه نوع از نتیجه انتظارات ممکن است شغل یک فرد را تحت تاثیر قرار دهد، فیزیکی مثل پول، اجتماعی مثل تایید یا پذیرش، و خود ارزیابی مثل غرور و یا خود پنداره مثبت (میلس ،2009).
در تفاوت بین خودکارآمدی و نتیجه انتظارات اینکه خودکارآمدی اشاره به اعتماد به نفس در توانایی های خود برای به انجام رساندن وظایف مهم دارد در حالی که نتیجه ی انتظارات اعتقادات در مورد عواقب درگیر شدن در این فعالیت ها است(براون و لنت ،2011).
3-2-23-2 اهداف
سومین سازه در نظریه شغلی شناختی اجتماعی مشارکت در فعالیت های هدفمند یا داشتن هدف است و یا نیت و قصد فرد برای درگیر شدن و انجام فعالیت های معین(لنت و براون ،2005) تعریف شده و نقش بسیار مهمی در انگیزش برای انتخاب و رفتار دارد (زیکیک و ساک، 2009) در حقیقت، اهداف بعد شناختی مؤثر بر احساس رضایت هستند که حالت نسبتا پایدار و صفت گونه ای دارند(لنت،2004). اهداف نقش انگیزشی دارند و می توانند فرد را به انجام کار و فعالیت برانگیزند ضمن این که اهداف، تعیین کننده ی استانداردهای فردی بوده و نشانگر سطح انتظار فرد از خود و کار هستند(الکساندر و همکاران ،2010). فعالیت های هدف محور نشانگر ارزشی است که فرد برای اهداف شغلی خویش قائل بوده و در جهت تأمین آنها تلاش می کند(چانگ ،2009).

 
 

شکل2-2. مدل شغلی شناختی اجتماعی (سگال و همکاران ،2007)

علایق(وانگ ،2013؛ یوول و همکاران،2012؛ دافی و همکاران ،2013؛ لنت و براون ، 2006؛ زنگ و همکاران ،2013)، حمایت ها و موانع(کیم و سو ،2014؛ شو و همکاران ،2010؛ لنت و همکاران ،2011) و درک رفتار دیگران(تورکسن و گرونهیچ ،2010) نیز به عنوان سازه های مؤثر در نظریه ی شغلی شناختی اجتماعی شناخته شده اند که در ادامه تشریح شده است:
4-2-23-2 علاقه
لنت و همکاران علایق شغلی را به عنوان الگوهایی از دوست داشتن، دوست نداشتن و تفاوت در مورد فعالیت ها و مشاغل حرفه ای مرتبط می دانند(میلس،2009). علایق به عنوان حدی که یک فرد یک فعالیت خاص را دوست دارد تعریف شده که به طور مشترک توسط خودکارآمدی و نتیجه انتظارات پیش بینی شده است(شو و همکاران، 2010). با توجه به نظریه ی شغلی شناختی اجتماعی، افراد در توسعه اهداف خود به دنبال فعالیت های تحصیلی و شغلی هستند که با علایق خود مرتبط و همچنین با خودکارآمدی و نتیجه انتظارات خود سازگار باشد( همان). در مقابل، افراد با علاقه کمتر (و یا حتی به سمت دوست نداشتن) فعالیت ها برای آنها با خودکارآمدی کم و نتیجه انتظارات منفی همراه است. علایق، به نوبه خود همراه با خودکارآمدی و نتیجه انتظارات افراد در توسعه اهداف برای مشارکت فعالیت های آینده است، از جمله هدف اینکه به دنبال یک مسیر شغلی است که سازگار با علاقه خود است(لنت و همکاران، 2010). در مقابل، عدم علاقه، یا تنفر از فعالیت ها و حوزه های خاص است. زمانی که مردم به طور جدی به توانایی های خود شک می کنند و همچنین زمانی که آنها نتایج منفی برای حضور در آن فعالیت پیش بینی می کنند(شو و همکاران، 2010).
5-2-23-2 حمایت ها و موانع
متغیر های محیطی، مانند حمایت ها و موانع نیز به عنوان داشتن پتانسیل و یا محدودیت در انتخاب گزینه های خاص برای افراد دیده می شود. همچنین تنظیم و پیگیری اهداف شغلی نیز به انواع حمایت ها و موانع که مردم از محیط خود دریافت می کنند مرتبط است. با توجه به نظریه ی شغلی شناختی اجتماعی، حمایت ها و موانع هر دو به طور مستقیم و از طریق راه های دیگر می تواند اهداف افراد را تحت تاثیر قرار دهند(لنت و همکاران، 2010). حمایت ها منابع محیطی خاص هدف(مانند مواد و ابزارها یا حمایت احساسی و اجتماعی) می توانند از طریق فراهم آوردن بازخورد، تقویت منفی یا مثبت یا فراهم ساختن تجربه جانشینی بر حس خودکارآمدی و تلاش برای رسیدن به هدف تاثیر گذاشته و به دنبال آنها بر رضایت شغلی نیز مؤثر واقع شوند(دافی و لنت ،2009). این سازه، به محدودیت ها و تسهیلاتی که بافت یا محیط، برای احساس خودکارآمدی و رشد آن یا رسیدن به اهداف شخصی ایجاد می کند، اشاره دارد(لنت و براون،2006). بنابراین رفتارهای انتخاب حرفه با متغیرهای زمینه ای مانند حمایت(به عنوان مثال حمایت مالی از خانواده) و موانع (به عنوان مثال، نیاز به ترک خانه برای آموزش بیشتر) همراه است. بنابراین متغیرهای شناختی اجتماعی باعث تحریک اقدامات انتخاب شغل و یا رفتارهای حرفه ای از قبیل برنامه ریزی شغلی و کشف حرفه ای که لازم است فرد جوان برای پیشرفت به سوی اهداف شغلی شناخته شود، می شوند(روگر و کرید،2013).
6-2-23-2 درک رفتار دیگران
از دیگر سازه های اضافه شده به نظریه شغلی شناختی اجتماعی می توان درک رفتار دیگران را نام برد. بدین معنی که افراد نه تنها از تجارب شخصی خود یاد می گیرند، بلکه از طریق تماشای درک رفتار و نتایج رفتار دیگران نیز می آموزند( تورگسن و گرونهیچ،2010) و اشاره دارد به ذهنیت فرد نسبت به اینکه چقدر دیگران (افراد مهم در زندگی) آن رفتار خاص را انجام می دهند(فوروارد،2006).


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

24-2 پیش بینی تمایل : پیشینه پژوهشی در مورد تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده
دانستن و همکاران (2013) برای شناسایی عوامل مؤثر بر آینده و انتظارات شغل کارکنان از تئوری رفتار برنامه ریزی شده استفاده نموده، نتایج حاکی از آن بود که نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده قادرند 76% از واریانس تمایل بر آینده شغلی کارکنان را پیش بینی کند. همچنین یزدان‌پناه و همکاران (2011) در مطالعه‌ای به بررسی رفتار و تمایلات رفتاری کارکنان سازمان‌های جهاد کشاورزی نسبت به حفاظت آب، از تئوری تکامل ‌یافته رفتار برنامه‌ریزی شده استفاده نموده، متغیرهای هنجار اخلاقی، مفهوم خود، درک از ریسک و اسطوره‌های ذهنی به عنوان متغیرهای اضافی به تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده اضافه شده است. نتایج نشان داد، تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده قادر به پیش‌بینی رفتار و تمایلات رفتاری افراد مورد مطالعه می‌باشد. همچنین متغیرهای هنجار اخلاقی، کنترل رفتار درک شده و هنجار ذهنی قادرند 64 درصد از تغییرات متغیر وابسته تمایلات رفتاری را پیش‌بینی کنند. آن دسته از کارکنانی که درک و تعهد بیشتری در رابطه‌ با حفاظت آب احساس می‌کرده‌اند، تمایلات رفتاری بیشتری برای درگیر شدن در چنین فعالیت‌هایی از خود نشان داده‌اند.
هیدی و وایت (2013) در مطالعه ای به بررسی تمایلات رفتاری جوانان، برای پیوستن مغز استخوان رجیستری دهنده از تئوری تکامل ‌یافته رفتار برنامه‌ریزی شده استفاده نموده، متغیرهای هنجار اخلاقی و مفهوم خود به عنوان متغیرهای اضافی به تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده اضافه شده است. نتایج نشان داد، تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده قادر به پیش‌بینی رفتار و تمایلات رفتاری افراد مورد مطالعه می‌باشد. همچنین متغیرهای نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاری درک شده، هنجار اخلاقی و هویت قادرند 2/67 درصد از تغییرات متغیر وابسته تمایلات رفتاری را پیش‌بینی کنند. ساترلند (2011) در یک تحقیق کیفی 12 کشاورز در انگلستان را برای شناسایی گروهی از کشاورزان که کشاورزی خود را به عنوان”کشاورزی ارگانیک” یا “کشاورزی نیمه ارگانیگ” تعریف می‌کنند، مورد بررسی قرار داد. برای این منظور تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده به عنوان چارچوب بکار گرفته شد و این تئوری را به عنوان یک چارچوب مفهومی محکم برای تحقیقات کمی و کیفی جهت شناسایی اهداف تصمیم‌گیری استراتژیک معرفی می‌کند. محقق در این پژوهش علاوه بر ساز‌های اصلی تئوری رفتار برنامه ریزی شده (نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتار درک‌شده) سازه‌ی “مفهوم خود” را نیز به تئوری اضافه کرده است. همچنین زلوگر و همکاران (2010) نیز در مطالعه ای با عنوان تمایلات انتخاب شغلی دانشجویان با توجه به خاستگاه اقتصادی اقدام به استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی نموده، نتایج حاکی از آن بود که تمایلات شغلی دانشجویان به میزان خودکارآمدی و انگیزه استقلال آن ها بستگی دارد. همچنین سطوح بالای کنترل رفتاری درک شده با تمایل شغلی به استخدام ارتباط دارد.
رحمانیان کوشکی و همکاران(1391) در مطالعه ای با عنوان بررسی عوامل اثرگذار بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد ایلام با بهره گرفتن از تئوری رفتار برنامه ریزی شده، نشان داد خودکارآمدی، هنجار ذهنی و حمایت خانواده رابطه مثبت و معنی داری با تمایل به کارآفرینی دانشجویان دارد. یارمحمدی و همکاران(1390) در یک تحقیق با عنوان بررسی عوامل پیش بینی کننده رفتار دانش آموزان دبیرستانی اصفهان در خصوص مصرف فست فود با بهره گرفتن از تئوری رفتار برنامه ریزی شده بیان می دارند که سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی نگرش، هنجارذهنی و کنترل رفتاری درک شده با هم توانسته بودند 7/25 درصد از تمایل را پیش بینی کنند. در این میان نقش نگرش در پیش بینی تمایل بیشتر از سایر سازه ها بود. همچنین بشیریان و همکاران(1390) در مطالعه‌ای به بررسی تمایلات جوانان بر سوء مصرف مواد، از تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده جهت پیش بینی فاکتورهای مؤثر بر سوء مصرف مواد استفاده نموده نتایج حاکی از آن بود که که نگرش،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده پیش بینی کننده های قوی برای تمایل مصرف مواد مخدر در جوانان می باشد. طبیبی و هاشمیان(1392) در مطالعه‌ای به بررسی تمایلات رفتاری عامل های شناختی- اجتماعی تاثیرگذار بر رفتار رانندگی با سرعت غیرمجاز، از تئوری تکامل ‌یافته رفتار برنامه‌ریزی شده استفاده نموده، متغیرهای هنجار اخلاقی و هنجار توصیفی به عنوان متغیرهای اضافی به تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده اضافه شده است. نتایج نشان داد، تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده قادر به پیش‌بینی تمایلات رفتاری افراد مورد مطالعه می‌باشد. همچنین متغیرهای نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاری درک شده، هنجار اخلاقی و هنجار توصیفی بر تمایل تاثیر دارند و قادرند تغییرات متغیر وابسته تمایلات رفتاری را پیش‌بینی کنند.
طاووسی و همکاران( 1389) در مطالعه ای با عنوان توسعه نظریه عمل منطقی با سازه خودکارآمدی و مقایسه برازش و پیش بینی کنندگی آن با نسخه اولیه این نظریه با روش تحلیل مسیر، برای پیشگیری از سوءمصرف موادمخدر در نوجوانان بیان می دارد که نگرش، هنجار ذهنی و خودکارآمدی بر تمایل تاثیر دارند و با اضافه شدن سازه خودکارآمدی به این نظریه قدرت پیش بینی کنندگی آن نسبت به نسخه اصلی آن ارتقاء یافت. همچنین خودکارآمدی به عنوان سازه مؤثر در برازش الگو و همچنین قویترین پیش بینی کننده تمایل رفت
ار در این مطالعه شناخته شد. همچنین علیپوردرویشی ودولت آبادی(1391) در مطالعه ای با عنوان عوامل مؤثر بر تسهیم دانش پزشکان بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده، تاثیر نگرش بر تمایل تسهیم دانش پزشکان را تایید کرد اما در این زمینه هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده معنادار نشد. لگزیان و همکاران(1391) در مطالعه ای با عنوان بررسی ادراک دانشجویان از خدمات الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی بر مبنای نظریه رفتار برنامه ریزی شده، نقش و تاثیر نگرش بر تمایل دانشجویان را تائید کرد. طاووسی و همکاران(1391) در بررسی عوامل مرتبط با سوء مصرف مواد در نوجوانان در چارچوب نظریه رفتار برنامه ریزی شده، بیان داشتند سازه های نظریه ی رفتار برنامه ریزی به جز کنترل رفتاری در ک شده تمایل رفتاری را پیش بینی می کند. همچنین سلیمانی و زرافشانی (1390). در مطالعه ای با عنوان تبیین پیشگوکننده های نیت کارآفرینانه در بین هنرجویان هنرستان کشاورزی در استان کرمانشاه نشان دادند که بین تمایل به کارآفرینی با نگرش نسبت به کارآفرینی و خودکارآمدی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. اما بین هنجار ذهنی و تمایل به کارآفرینی رابطه معنی داری وجود نداردو همچنین تحلیل رگرسیون نیز بیانگر آن بود که 54 درصد از تغییرات متغیر تمایل به کارآفرینی را می توان از طریق نگرش و خودکارآمدی تبیین نمود.
25-2 پیش بینی تمایل : پیشینه پژوهشی در مورد نظریه شغلی شناختی اجتماعی
شو و همکاران(2010) در مطالعه ای به دنبال عواملی که اهداف و انتخاب های آموزشی و فنی و حرفه ای را تحت تاثیر قرار می دهد از مدل شناختی اجتماعی استفاده نموده و به این نتیجه رسیدند که نتیجه انتظارات، خودکارآمدی و علاقه بر اهداف و مقاصد تاثیر داشته و می تواند انتخاب های آموزشی و حرفه ای را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین کیم و سو(2014) در مطالعه ای به بررسی کاربرد تئوری حرفه ای شناختی اجتماعی در یک محیط چند فرهنگی، با بررسی روابط بین متغیرهای شناختی اجتماعی دانشجویان مهندسی برای تبیین اهداف و تمایلات انتخاب رشته اصلی دانشگاه پرداختند. نتایج نشان داد که خودکارآمدی، علاقه، موانع و حمایت ها بر اهداف و تمایلات دانشجویان برای انتخاب رشته تاثیر داشته است. لنت و براون(2013) در مفهوم و بررسی تئوری شغلی شناختی اجتماعی در تحقیقات شغلی بیان می دارند که خودکارآمدی، نتیجه انتظارات و علاقه بر تمایلات شغلی مؤثر می باشد.
لنت و همکاران(2010) در پیش بینی علاقه و انتخاب آرمان های شغلی دانش آموزان دبیرستانی پرتغالی با بهره گرفتن از نظریه شغلی شناختی اجتماعی، نقش حمایت ها و موانع را برای رسیدن به اهداف شغلی مؤثر می داند. همچنین تورگسن و گرونهیچ (2010) با بهره گرفتن از نظریه شناختی اجتماعی بندورا به بررسی تمایلات رفتاری صرفه جویی در مصرف برق نموده و نتایج نشان داد که خودکارآمدی و

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید