دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع رضایت از زندگی

دانلود پایان نامه

نتیجه انتظارات در پیش بینی تمایل برای صرفه جویی مؤثر بوده که در این میان نقش نتیجه انتظارات مهمتر ارزیابی شده است. سگا و بورگیا (2007) نیز در آموزش کارآفرینی با بهره گرفتن از نظریه شغلی شناختی اجتماعی بیان می دارند فعالیت های آموزشی که موجب افزایش علاقه دانش آموزان به کارآفرینی و اهداف برای حرفه های کارآفرینی می شود خودکارآمدی و نتیجه انتظارات است. لنت و همکاران (2014) در مطالعه ای با عنوان پیش بینی رفاه و رضایت از زندگی در بین دانشجویان دانشکده آفریقا از تئوری حرفه ای شناختی اجتماعی بندورا استفاده نموده، نتایج حاکی از آن بود که سازه خودکارآمدی به طور غیر مستقیم بر پیش بینی اهداف رضایت از زندگی تاثیر دارد همچنین موانع و حمایت ها نیز در پیش بینی اهداف رضایت از زندگی مؤثر بوده است. دافی و لنت(2009) نیز حمایت ها و موانع را بر حس خودکارآمدی و تلاش برای رسیدن به هدف و همچنین به دنبال آن رضایت رضایت شغلی مؤثر می دانند.
میکائیلی منیع و همکاران(1391) در مطالعه ای به بررسی آزمون الگوی شناختی –اجتماعی رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه شهر ارومیه پرداخته اند نتایج نشان داد حمایت ها و خودکارآمدی در پیشرفت رسیدن به تمایلات شغلی مؤثر بوده است. یافته های تحقیق مخت و همکاران(1391) نشان داد از دیدگاه جوانان، کمبود اعتبارات و عدم حمایت مسئولان و نیز کمبود منابع تولید در بخش کشاورزی از نقاط ضعف اشتغال کشاورزی است. نتایج تحقیق دیدارلو (1391) نشان داد که خودکارآمدی قوی ترین و مؤثرترین متغیر برای تمایل به انجام رفتار فعالیت بدنی شناخته شد که هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم فعالیت بدنی را تحت تأثیر قرار می دهد. میکائیلی منیع(1392) نیز در مطالعه ای با عنوان آزمون مدل شناختی اجتماعی رضایت از تحصیل در دانشجویان دوره کارشناسی بیان می دارد خودکارآمدی، نتیجه انتظارات و حمایت پیش بینی کننده پیشرفت اهداف(تمایلات) و رضایت دانشجویان از تحصیل می باشد.
26-2 ویژگی های فردی و حرفه ای


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ایستر و بوون (2005) بیان می دارند تمایلات شغلی و انتخاب شغل از عواملی مانند جنس، نژاد، حمایت های والدین، موفقیتهای تحصیلی، وضع اقتصادی- اجتماعی افراد، عزت نفس، و ارزشهای فردی تأثیر می پذیرند. نتایج تحقیق صدیقی (2005 ) نشان داد بین موقعیت اقتصادی خانواده، میزان زمین زراعی، مکانیزاسیون و نگرش جوانان روستایی نسبت به فعالیت های کشاورزی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.همچنین نتایج تحقیق الیباجی و همکاران (2009) نشان داد چهار عامل به عنوان عوامل تعیین کننده تمایل مهاجرت جوانان روستایی شامل: نگرش نسبت به کشاورزی، ساختار خانواده، روابط والدین و تعدادی از دوستان و اعضای خانواده در مناطق شهری است همچنین یافته ها نشان داد حمایت از روابط بین نسل ها و فعالیت های کشاورزی، افزایش جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مناطق روستایی می تواند باعث تشویق جوانان روستایی برای ماندن در روستا باشد.
بر اساس نتایج مطالعه ی شارما و بهادوری (2009) در کشاورزان جوان تر و افرادی که نسبت به تفاوت های درآمدی بین مزرعه و مشاغل غیر کشاورزی، قیمت های سرمزرعه، و نرخ بهره برداری حساسیت نشان می دهند، گرایش بالاتری به سمت تحرک شغلی وجود دارد و کشاورزان کوچک و حاشیه ای به خروج از این بخش تمایل دارند که احتمالا به دلیل قابلیت پایین ماندگاری کشاورزی خرده پاست.
نتایج تحقیق موسایی و عمانی(1389) نشان می دهد که بین میزان درآمد کشاورزی، میزان مشارکت اجتماعی جوانان روستایی، میزان زمین زراعی، زیرکشت با نگرش آنان نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق اسکندری و دین پناه(1385) نشان داد که بین سابقه ی کار جوانان روستایی و میزان زمین زراعی پدر با میزان انگیزه ی اشتغال جوانان روستایی در فعالیت های کشاورزی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین بین وضعیت جاده های ارتباطی خارج روستا و میزان انگیزه ی اشتغال جوانان روستایی در فعالیت های کشاورزی رابطه ی منفی وجود دارد. نتایج تحقیق عمانی(1387) نشان داد سن، سطح تحصیل، سابقه در کشاورزی، میزان زمین زیر کشت، درآمد حاصل از محصول، مشارکت اجتماعی، کل تحت مالکیت، امکانات رفاهی و تفریحی، میزان آشنایی با سازمان های روستایی با سطح نگرش جوانان روستایی شهرستان شوشتر جهت اشتغال در فعالیت های کشاورزی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین درآمد حاصل از محصول، عملکرد محصول، کل زمین تحت مالکیت، سطح مکانیزاسیون، سطح تحصیل و مشارکت اجتماعی توانایی تبیین 75/6 درصد تغییرات سطح نگرش جوانان روستایی شهرستان شوشتر جهت اشتغال در فعالیت های کشاورزی را دارا می باشند.
یافته های تحقیق ارتیاعی و همکاران(1390) از آزمون مقایسه ی میانگین ها نشان از آن داشت که بین میانگین مشارکت جوانان روستایی در زمینه ی توسعه ی کشاورزی با توجه به جنسیت و شرکت در آموزش های ترویجی،اختلاف معنی دار وجود دارد نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره گام به گام نشان داد که متغیرهای نگرش نسبت به اشتغال در فعالیت های کشاورزی، عوامل انگیزشی مؤثر در مشارکت، استفاده از منابع اطلاعاتی و ارتباطی و مسیرهای شان، میزان اراضی زراعی و سن، تبیین کننده ی 56.7 درصد از تغییرات در میزان مشارکت جوانان در زمینه ی توسعه ی کشاورزی است. همچنین نتایج تحقیق علی بیگی(1387) نشان داد تنها متغیری که با نگرش به شغل کشاورزی رابطه ی مثبت و معنی دار داشت، میزان سرمایه ی مادی خانواده های روستایی شامل زمین کشاورزی کشاورزی، دام و ماشین های کشاورزی بود.

ردیف یافته های مطالعاتی منبع مورد استفاده متغیرهای استخراج شده متغیر وابسته
1 هنجار ذهنی در پیش‌بینی تمایل رفتاری نقش دارد. yazdanpanah et al. (2011: 2014); Bumberg & Moste, (2007); Dunstan et al( 2013); Hyde & White, 2013 هنجار ذهنی تمایل
2 کنترل رفتاری درک شده در پیش‌بینی تمایل رفتاری نقش دارد. yazdanpanah et al. (2011: 2014); Bumberg & Moster, (2007); Dunstan et al( 2013); Hyde & White, 2013 کنترل رفتاری درک شده تمایل
3 هنجار اخلاقی در پیش‌بینی تمایل رفتاری نقش دارد. yazdanpanah et al. (2011: 2014); Bumberg & Moster, (2007); Kaiser & Schoethle (2003); Hyde & White, 2013 هنجار اخلاقی تمایل
4 مفهوم خود در پیش‌بینی تمایل رفتاری نقش دارد. yazdanpanah et al. (2011: 2014); Spark & Guthrie (1998); cook et al. (2002); Stets & Biga (2003); Hyde & White, 2013 مفهوم خود تمایل
جدول 1-2. خلاصه مطالعات خارجی
ادامه جدول 1-2 خلاصه مطالعات خارجی
5 خودکارآمدی بر اهداف و مقاصد تاثیر دارد. Sheu et al.( 2010);Kim & Seo(2014); Lent & Brown(2013);
Thogersen & Gronhoj(2010);
Segal & Borgia( 2007); Lent et al.(2014)
خودکارآمدی تمایل 6 حمایت و موانع در رسیدن به اهداف شغلی مؤثر است. Lent et al.(2009); Kim & Seo(2014); Duffy & Lent(2009); Lent et al.(2014) حمایت و موانع تمایل
7 علاقه در پیش بینی اهداف و تمایلات نقش دارد. Sheu et al.( 2010); Lent & Brown(2013); Kim & Seo(2014); علاقه تمایل
8 نتیجه انتظارات در پیش بینی اهداف و تمایلات نقش دارد. Sheu et al.( 2010); Lent & Brown(2013); Segal & Borgia (2007); Thogersen & Gronhoj(2010) نتیجه انتظارات تمایل
ردیف یافته های مطالعاتی منبع مورد استفاده متغیرهای استخراج شده متغیر وابسته
1 نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده در پیش‌بینی تمایل نقش دارد. طاووسی و همکاران( 1389)؛ طبیبی و هاشمیان (1392) ؛ یارمحمدی و همکاران(1390) ؛ بشیریان و همکاران(1390)
نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده تمایل
2 نگرش نقش مؤثری در پیش‌بینی تمایل دارد. علیپوردرویشی ودولت آبادی(1391)؛ لگزیان و همکاران(1391)؛ طاووسی و همکاران( 1389)؛ طبیبی و هاشمیان (1392) ؛ یارمحمدی و
همکاران(1390) ؛ بشیریان و همکاران(1390)، طاووسی و همکاران(1391) نگرش تمایل
3 خودکارآمدی در پیش‌بینی تمایل نقش دارد. دیدارلو (1391)؛ میکائیلی منیع(1392)؛ میکائیلی منیع و همکاران(1391)؛ خودکارآمدی تمایل
4 هنجار اخلاقی بر تمایل تاثیر دارد. طبیبی و هاشمیان (1392)، هنجار اخلاقی تمایل
5 حمایت در پیش‌بینی تمایل نقش دارد. میکائیلی منیع(1392)؛ میکائیلی منیع و همکاران(1391)؛ حمایت تمایل
جدول 2-2 خلاصه مطالعات داخلی 27-2 نتیجه گیری
امروزه کشاورزی بخش محوری در رشد و توسعه اقتصادی، بخش راهبردی در تأمین نیازهای غذایی جمعیت رو به رشد و همچنین منبع کلیدی برای اشتغال باقی مانده است. این در حالی است که امروزه یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه هر جامعه ای عامل کار و نیروی انسانی است. جوانان روستایی سرمایه های انسانی و نیروهای بالقوه ی روستایی می باشند که نقش مهمی در آینده توسعه کشاورزی دارند و پتانسیل های بالقوه و اندیشمندی جهت مشارکت در برنامه های سازندگی روستایی و سرنوشت سازان فرهنگ و اقتصاد آینده جامعه می باشند. از این رو مسئله انتخاب شغل جوانان روستایی و تمایل به سمت حرفه ی کشاورزی اهمیت ویژه ای پیدا می کند. برای سنجش تمایل مانند هر پژوهش دیگری در زمینه سنجش تمایلات رفتاری نیاز به مدل های جامع بوده، که از بین مدل ها و الگوهای مربوطه، از دو مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده(TPB) و نظریه شغلی شناختی اجتماعی(SCCT) استفاده شد. در مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده به عنوان سازه های اصلی مدل و هنجار اخلاقی، هویت خود و هنجار توصیفی نسبت به اشتغال در حرفه ی کشاورزی به منظور افزایش قدرت پیش بینی کنندگی به مدل اضافه شدند. همچنین در نظریه شغلی شناختی اجتماعی اهداف(تمایل)، خودکارآمدی و نتیجه انتظارات به عنوان سازه های اصلی و سازه های علاقه، درک رفتار دیگران، حمایت ها و موانع به منظور افزایش قدرت پیش بینی کنندگی به عنوان عوامل مؤثر بر تمایل های شغلی در نظر گرفته شدند.

28-2 چارچوب مفهومی پژوهش دو مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده و نظریه شغلی شناختی اجتماعی

شکل3-2. چارچوب نظری پژوهش مدل توسعه یافته تئوری رفتار برنامه ریزی شده

شکل4-2. چارچوب نظری پژوهش نظریه توسعه یافته شغلی شناختی اجتماعی

 
 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
1-3 مقدمه
در این فصل، روش شناسی تحقیق با ملاحظه ی روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، فرضیه های پژوهش، متغیرهای مطالعه، تعریف مفهومی، ابزار جمع آوری داده ها، تحلیل روایی و اعتبار آن، روش های تجزیه و تحلیل روایی و اعتبار آن، روش های تجزیه و تحلیل آماری با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS(V20)مورد توجه قرار گرفته است.
2-3 روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه ی جمع آوری داده ها توصیفی – پیمایشی است. اطلاعات لازم برای انجام این پژوهش، از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری گردید.
3-3 جامعه و نمونه ی آماری
جامعه آماری این پژوهش جوانان روستایی 15 تا 29 سال سه دهستان میداوود، منگشت و ابوالعباس از توابع شهرستان باغملک در استان خوزستان به تعداد 900 نفر بود که بر اساس جدول مورگان نمونه مورد نظر این تحقیق 270 نفر انتخاب شد. روش نمونه گیری چند مرحله ای خوشه ای در دسترس بود.
4-3 معرفی منطقه مورد مطالعه
شهرستان باغملک یکی از شهرستان های استان خوزستان در جنوب غربی ایران است. این شهرستان تقریبا در شرق استان خوزستان می باشد در عرض جغرافیایی 31-31 و طول جغرافیایی 49-51 ارتفاع مرکزی شهر 917 متر از سطح دریا می باشد. شهرستان باغملک‌ دارای دو بخش‌ به‌ نامهای‌ مرکزی‌ و صیدون‌، و 7 دهستان‌ دارد و مجموعاً 264 روستا را در خود جای‌ داده‌ است‌.
شهرستان باغملک از آب‌ و هوایى‌ معتدل‌ برخوردار است‌. دمای‌ هوا در تابستان‌ به‌ 42، و در زمستان‌ به‌ صفر مى‌رسد. میانگین‌ بارش‌ سالانه‌ نیز در حدود 500 میلى‌متر است.

شکل 1-3 موقعیت شهرستان باغملک در خوزستان
5-3 فرضیه های پژوهش
فرضیه های ارائه شده ی در این تحقیق به شرح زیر می باشند :
1- تمایل جوانان روستایی مورد مطالعه نسبت به اشتغال در حرفه ی کشاورزی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
2- بین نگرش و تمایل جوانان روستایی نسبت به اشتغال در حرفه ی کشاورزی رابطه وجود دارد.
3- بین هنجار ذهنی و تمایل جوانان روستایی نسبت به اشتغال در حرفه ی کشاورزی رابطه وجود دارد.
4- بین کنترل رفتاری درک شده و تمایل جوانان روستایی نسبت به اشتغال در حرفه ی کشاورزی ارتباط دارد.
5- بین هنجار اخلاقی و تمایل جوانان روستایی نسبت به کشاورزی ارتباط وجود دارد.
6- بین هویت خود و تمایل جوانان روستایی نسبت به اشتغال در حرفه ی کشاورزی ارتباط وجود دارد.
7- بین هنجار توصیفی و تمایل جوانان روستایی نسبت به اشتغال در حرفه ی کشاورزی ارتباط وجود دارد.
8- میانگین متغیرهای تمایل، نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاری درک شده، هنجار اخلاقی، هویت خود و هنجار توصیفی در بین دختران و پسران متفاوت می باشد.
9- میانگین متغیرهای تمایل، نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاری درک شده، هنجار اخلاقی، هویت خود و هنجار توصیفی در بین جوانان متاهل و مجرد متفاوت می باشد.
10- بین نتیجه انتظارات و تمایل جوانان روستایی نسبت به اشتغال در حرفه ی کشاورزی ارتباط وجود دارد.
11- بین علاقه و تمایل جوانان روستایی نسبت به اشتغال در حرفه ی کشاورزی ارتباط وجود دارد.
12- بین خودکارآمدی و تمایل جوانان روستایی نسبت به اشتغال در حرفه ی کشاورزی ارتباط وجود دارد.
13- بین حمایت و تمایل جوانان روستایی نسبت به اشتغال در حرفه ی کشاورزی ارتباط وجود دارد.
14- بین موانع و تمایل جوانان روستایی نسبت به اشتغال در حرفه ی کشاورزی ارتباط وجود دارد.
15- میانگین متغیرهای تمایل، خودکارآمدی، نتیجه انتظارات، درک رفتار دیگران، علاقه، حمایت ها و موانع در بین دختران و پسران متفاوت می باشد.
16- میانگین متغیرهای تمایل، خودکارآمدی، نتیجه انتظارات، درک رفتار دیگران، علاقه، حمایت ها و موانع در بین جوانان متاهل و مجرد متفاوت می باشد.
17- تئوری رفتار برنامه ریزی شده و نظریه شغلی شناختی اجتماعی قادرند به طور مناسبی تمایل جوانان نسبت به اشتغال در حرفه ی کشاورزی را پیش بینی نمایند.
18- با اضافه کردن متغیرهای هنجار اخلاقی، هویت خود و هنجار توصیفی به تئوری رفتار برنامه ریزی شده می توان درصد بیشتری از تمایل را پیش بینی کرد.

6-3 متغیرهای مطالعه
متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش که مشتمل بر متغیرهای وابسته و مستقل می باشند، در زیر توضیح داده شده اند.
1-6-3 متغیرهای وابسته
متغیرهای وابسته در این تحقیق شامل: تمایل و علاقه جوانان روستایی نسبت به اشتغال در حرفه ی کشاورزی می باشد.
2-6-3 متغیرهای مستقل
مجموعه متغیرهای مستقل در این تحقیق که بر تمایل جوانان برای اشتغال در حرفه ی کشاورزی مؤثر می باشند، شامل :
– ویژگی های فردی و حرفه ای جوانان روستایی(سن، جنسیت، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل، وضعیت فعلی، شغل پدر، تعداد اعضای خانوار شاغل در بخش کشاورزی، فاصله تا مرکز شهر، مساحت زمین زراعی خانواده، میزان اراضی آبی، میزان اراضی دیم، میزان اراضی باغی).
– اجزای تئوری رفتار برنامه ریزی شده(نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاری درک شده، هنجار اخلاقی، هویت خود و هنجار توصیفی)
– اجزای نظریه ی شغلی شناختی اجتماعی(خودکارآمدی، نتیجه انتظارات، درک رفتار دیگران، علاقه، حمایت ها و موانع)

جدول 1-3 متغیرهای پژوهش و مقیاس آن ها
ردیف
متغیر مقیاس

1 ویژگی های فردی و

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید