درونداد

دانلود پایان نامه

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
زﻧﺪﮔﯽ وی اﺳﺖ: »اﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻓﺮد را درک ﮐﻨﯿﻢ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ وی را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﻢ« (آﻧﺰﺑـﺎﺧﺮ، آﻧﺰﺑﺎﺧﺮ، 1956؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺘﻨﺮ و ﻟﯿﻮ، .(1993 ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ در درک و ﻓﻬﻢ رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ زوﺟـﯿﻦ، ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﺸﻒ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ زوﺟﯿﻦ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﮑﻤﻞ ﺑﻮدن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ، در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ و راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ (ﺑﺘﻨﺮ، ﻟﯿﻮ، .(1993
روﯾﮑﺮد آدﻟﺮی، رواﺑﻂ زوﺟﯿﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﻧﮕﺮد. دروندادﻫﺎی ﻫﺮﯾﮏ از ﻫﻤﺴﺮان ﻣﯽ-
ﺗﻮاﻧﺪ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺧـﺘلاف و ﻧﺎﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ را ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﮐﻨﻨـﺪ. ﺑـﺸﺎرت
(2003) ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ دارای اﻫﺪاﻓﯽ اﺳﺖ. ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻓﺘﺎرﻫـﺎ در درون ﯾـﮏ ﺳﯿـﺴﺘﻢ در ﺳـﺎﯾﻪ ادراﮐﺎت، ﺑﺎورﻫﺎ و اﻫﺪاف ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻫﻤﺴﺮان ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﮐﯿﻔﯿﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺴﺮان ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﺠﻠﯽ ﻧﯿﺎت و اﻫﺪاف ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. واﮐﻨﺶ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗـﺸﺨﯿﺺ ﻫـﺪف وی در ﺑﺎﻓﺖ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد. اﻫﺪاف ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺟﻪ، ﻗﺪرت، اﻧﺘﻘﺎم ﯾﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺬرﺗﺮاﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ اﻫﺪاف از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﻫﻤـﺴﺮ ﺗـﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﺣﺴﺎﺳﺎت رد و ﺑﺪل ﺷﺪه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻫﺪاف راﺑﻄﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﮔﺮ ﻫﻤﺴﺮی اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻫﺪف ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه، ﺧﺸﻢ ﻫﺴﺖ، ﻫﺪف ﻗﺪرت اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻫﻤﺴﺮی اﺣﺴﺎس ﺻﺪﻣﻪ و آﺳﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻫﺪف اﻧﺘﻘﺎم از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ(دﯾﻨﮑﻤﯿﺮ، دﯾﻨﮑﻤﯿﺮ،.(1982
درک اﻫﺪاف ﻓﺮدی ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ، ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻋﻤﺪه در روﯾﮑﺮد ﻣﺪاﺧﻠﻪای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ درک ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﻓﺘﺎر، ﺑـﺎور و ﻧﮕـﺮشﻫـﺎی ﺧﻮد ﺗﻌﺎرض را ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎبﻫـﺎ و اﻫـﺪاف ﺟﺪﯾـﺪی را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨـﺪ. رﺿـﺎﯾﺖ و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺰتﻧﻔﺲ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻫﻤﺴﺮان و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋلاﻗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺣﺴﺎس ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻌﻠﻖ اﺳﺖ (دﯾﻨﮑﻤﯿﺮ، دﯾﻨﮑﻤﯿﺮ، .(1982
رﺿﺎﯾﺖ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ = ﻋﺰتﻧﻔﺲ + ﻋلاﻗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
٩۵
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
اﻧﻮاع ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ زوﺟﯿﻦ در روﯾﮑﺮد آدﻟﺮی
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع آﻣﻮزش و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی درﻣﺎﻧﮕﺮ، ﻣﺪاﺧﻠﻪ روی زوﺟﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎر ﺑـﺎ اﻋـﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ و ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﮔﺮوهدرﻣﺎﻧﯽ، آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ، آﻣـﻮزش ﺳـﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ، آﻣﻮزش واﻟﺪﯾﻦ، ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی در ﻃلاق و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﺷﺪ (ﻟﻮﮔﺎن1 و ﻫﻤﮑﺎران،.(1993
ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺪاﺧﻠﻪ روی زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﮑﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد:
-1 ﭘﯿﺶ از ازدواج، -2 ازدواج و ﺣﯿﻦ راﺑﻄـﻪ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ، -3 ﭘـﺲ از ازدواج، و -4 ﺧـﺎﻧﻮاده ( دﯾﻨﮑﻤﯿـﺮ و دﯾﻨﮑﻤﯿﺮ،.(1982 ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻣﺪاﺧﻠﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧـﺪ، ﻣﻨﺤـﺼﺮ ﺑـﻪ ﻓﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از ازدواج: ﺟﻬﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ازدواج، درﻣﺎﻧﮕﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و آﻣﻮزشﻫﺎی لازم را ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﻣﯽ-
دﻫﺪ. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ راﺑﻄﻪ و ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﯽ ﺑﺮای ازدواج ﻣﻮﻓـﻖ اﺳﺖ (ﻣﻮزاک، .(1995 ﺷﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻣﺸﺎوره ﭘﯿﺶ از ازدواج آﻣﻮزش واﻟﺪﯾﻦ و آﻣﻮزش ﺧﺎﻧﻮاده اﺳـﺖ.
در اﯾﻦ روش، ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ازدواج ﭼﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. آدﻟﺮ ﺑﺎور داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ازدواج، اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﻋلاﻗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪ و ﻋلاﺋﻖ دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. آﺳﺎنﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف آﻣﻮزش ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ (دﯾﻨﮑﻤﯿـﺮ، 2007؛ اﮐـﺸﺘﺎﯾﻦ، ﺳـﺎرﻧﻒ،
2007؛ دﯾﻨﮑﻤﯿﺮ وﮐﺎرﻟﺴﻮن،.(1989
ازدواج و ﺣﯿﻦ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ: آﻟﮕﻮد و ﮐﺮان (1991) ﻣﻄﺮح ﮐـﺮدهاﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻫـﺪف ﻣـﺪاﺧلات روی زوﺟﯿﻦ، اﺻلاح و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﺮب اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭘﯿﺶ از ازدواج ﺑﺮ آﻣﻮزش و ﻏﻨﯽﺳﺎزی زوﺟﯿﻦ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳـﺖ، اﯾـﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روش ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و آﻣﻮزش در زﻣﯿﻨﻪ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد. روش ﻓـﻮق ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ درﻣﺎﻧﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋلاوه ﺑﺮ آﻣﻮزش روشﻫﺎی ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض، در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻫﺪاف، آﻣـﻮزش ﺳـﺒﮏﻫـﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و ﮐﺎرآﻣﺪ زﻧﺪﮔﯽ و آﻣﻮزش ﺑـﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻨـﻮن ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺮای ﺣـﻞ ﻣـﺸﮑلات زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ دارای اﻃلاﻋﺎت و آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (دﯾﻨﮑﻤﯿﺮ، 2007؛ درﯾﮑﻮرز، .(1948
1-Logan

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.