راهکارهای درمانی

دانلود پایان نامه

4-2-3- سؤال سوم: آیا شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در ذهن‌آگاهی زنان مبتلا‌به HSDD مؤثر است؟
به‌منظور بررسی و پاسخگویی به‌ این سؤال، روند تغییر نمرات هر سه آزمودنی که تحت شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی قرار داشتند، در قالب سه نمودار مجزا برای متغیر احقاق جنسی ‌ترسیم شده است.
نمودار 4- 15: نمایش تغییر نمرات آزمودنی‌های تحت درمان شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی، در متغیر شناخت‌درمانی
بررسی نمودار 4-15 نشان می‌دهد نمره 3 آزمودنی که شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی را دریافت کرده‌اند، در متغیر ذهن‌آگاهی طی مراحل درمان، پس از درمان و پیگیری 1 ماهه افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشت است. لذا می‌توان اظهار داشت که استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در کاهش استرس آزمودنی‌ها اثربخش بوده است و این تأثیر پس از گذشت یک ماه همچنان پایدار بوده است.
4-2-4- سؤال چهارم: آیا شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در تعارضات زنان مبتلا‌به HSDD مؤثر است؟
به‌منظور بررسی و پاسخگویی به این سؤال، روند تغییر نمرات هر سه آزمودنی که تحت شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی قرار داشتند، در قالب سه نمودار مجزا برای متغیر تعارضات زناشویی ‌ترسیم شده است.
نمودار 4- 16: نمایش تغییر نمرات آزمودنی‌های تحت درمان استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی، در متغیر تعارضات زناشویی
بررسی نمودار 4-16 نشان می‌دهد نمره 3 آزمودنی که شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی را دریافت کرده‌اند، در متغیر تعارضات زناشویی طی مراحل درمان، پس از درمان و پیگیری 1 ماهه کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشت است. لذا می‌توان نتیجه گرفت که استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در کاهش تعارضات زناشویی آزمودنی‌ها اثربخش بوده است و این تأثیر پس از گذشت یک ماه همچنان پایدار بوده است.
فصل پنجم
بحث ونتیجه گیری
و نتیجه گیری
فصل پنجم
بحث ونتیجه گیری
و نتیجه گیری
بحث و نتیجه‌گیری
همچنان که در ابتدایان پژوهش مطرح شد، هدف از اجرای ‌این پژوهش بررسی تأثیر شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر میزان میل جنسی، احقاق جنسی، ذهن‌آگاهی و تعارضات زناشویی زنان مبتلا‌به HSDD بود. بر این اساس ابتدا ضرورت بررسی این متغیرها و اهمیت یافتن راهکارهای درمانی اثربخش برای درمان اختلال کم‌کاری میل جنسی و کاهش تعارضات زناشویی زوجین موردبحث قرار داده می‌شود. در ادامه هر یک از سؤالات پژوهش موردبحث قرارگرفته و تبیین می‌شوند.
رابطه‌ی جنسی مطلوب بخش مهمی از زندگی زناشویی است، اصولاً شاید در ساده‌ترین تعریف بتوان ازدواج را یک رابطه جنسی قانونی توصیف کرد، با این مقدمه پرواضح است که اختلالی مثل کم‌کاری میل جنسی که اتفاقاً شایع‌ترین اختلال جنسی در زنان گزارش شده است چقدر می‌تواند سلامت جنسی افراد و خانواده را تحت تأثیر بگذارد. مطالعات از همبستگی بالای نارضایتی جنسی و تعارضات زناشویی حکایت دارند. از طرفی فقدان جرئت ورزی جنسی که حتی در فرهنگ ما گاهی به‌نوعی ارزش نیز محسوب می‌شود در کاهش میل جنسی و سرد شدن روابط زناشویی نقش مهمی ‌می‌تواند داشته باشد (قیصری و کریمیان، 1392). پرداختن به بهبود روابط جنسی زن و شوهر و تلاش در جهت افزایش کیفیت رابطه زناشویی، نقش مهمی در بهداشت روانی و جسمانی و سلامت زوجین و خانواده دارد (فینچام، 2003). همان‌طور که در فصل دوم بحث شد عوامل متعددی در بروز کم‌کاری میل جنسی و به‌تبع آن تعارضات زوجی نقش دارند که شناسایی این عوامل و روش‌های اثرگذار بر آنها هدف پژوهش‌های متعددی در سال‌های اخیر قرارگرفته است.
یکی از عواملی مؤثر در افزایش رضایت زندگی و کاهش تعارضات زوجین ذهن‌آگاهی است (بورپی و لانگر، 2005؛ ونر، 2010). همچنین تاثیرگذاری ذهن‌آگاهی در بهبود عملکرد جنسی زوجین و افزایش سلامت روانی آنها، است (بروتو، 2014؛ بروتو و همکاران، 2013). لذا در این پژوهش کوشش شده که تأثیر شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در تعدیل متغیرهای مذکور در زنان مبتلا‌به HSDD بررسی شود.
5-1- سؤالات پژوهش
5-1-1- سؤال اول: آیا شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر میل جنسی زنان مبتلا‌به HSDD، مؤثر است؟
با توجه به نتایج حاصل‌شده از پژوهش که در فصل چهارم نمایش داده‌شده است، در پاسخ به این سؤال باید گفت که شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی به‌صورت معناداری باعث افزایش نمرات میل جنسی، در زنان مبتلا‌به HSDD شده است. اگرچه تا کنون پژوهشی‌ در خصوص بررسی اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در افزایش میل جنسی، زنان مبتلا‌به HSDD انجام‌نشده است؛ اما یافته‌های این پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های بروتو (2013) و سانگ و لیندکوئیست (2014)، دریو (2003) و شفیعی (1384) و خانجانی، حاتمی‌ و‌ هاشمی‌(1394) همسو است. لوری بروتو (2013) در مقاله‌ای تحت عنوان Mindful sex برای اولین بار به‌صورت تجربی از درمان ذهن‌آگاهی برای درمان اختلالات جنسی استفاده کرد، وی که آموزه‌های ذهن‌آگاهی را در دو قالب فردی و گروهی به کاربرد مشاهده کرد که تنش‌های جنسی افراد با این روش کم می‌شود و مشخصاً گزارش کرد که این روش می‌تواند به افرادی که مبتلا‌به درد مقاربتی هستند کمک کند. بروتو همچنین استدلال کرد که کاهش استرس جنسی افراد می‌تواند به درمان سایر اختلالات جنسی هم کمک کند. اگرچه که تا فهم کامل نحوه مکانیسم اثر این روش مسیر زیادی باید طی شود؛ اما او در این مقاله چشم‌انداز مثبتی را از ذهن‌آگاهی در درمان اختلالات جنسی به تصویر می‌کشد. نتایج پژوهش سانگ و لیندکوئیست (2014) اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در افزایش ذهن‌آگاهی را گزارش می‌کنند. همچنین یکی از دلایلی که زنان فقدان تمایل یا علاقه‌ی جنسی را در رابطه با شریک جنسی‌شان تجربه می‌کنند، به خاطر نقش‌های جنسی سخت و محکمشان است درنتیجه این وضعیت، تمایل جنسی آنان در خدمت مردان قرار می‌گیرد. زنان به این دلیل که نیاز مردان را در اولویت می‌پندارند گمان می‌کنند که نمی‌توانند تمایلات جنسی‌شان را بیان کنند و به‌مرورزمان دچار HSDD می‌شوند (دریو، 2003)، شفیعی (1384) نیز به بررسی رابطه‌ی بین احقاق، تمایل جنسی و هویت جنسی دانشجویان زن متأهل پرداخت و نتایج تحقیق او نشان داد که بین تمایل و احقاق جنسی زنان متأهل رابطه‌ی معناداری وجود دارد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ذهن‌آگاهی با افزایش توجه و تمرکز زنان و پذیرش تمام ابعاد وجودی خود به‌عنوان یک زن و کنار گذاشتن نگاه قضاوتی می‌تواند به لذت بردن بیشتر از رابطه جنسی با همسر بیانجامد و به‌تدریج علائم HSDD را کاهش دهد.
5-1-2- سؤال دوم: شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر احقاق جنسی زنان مبتلا‌به HSDD، مؤثر است؟

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.