رای

دانلود پایان نامه

ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از آن ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد، ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻔﻆ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت درﺑﺎره ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮان؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺎدرﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯽ، ﻃﺮحواره ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ، ﺳﺎزﮔﺎر ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در اواﯾـﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ در ﺳﯿﺮ ﺑﻌﺪی ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد (ﯾﺎﻧﮓ، ﮐﻠﻮﺳﮑﻮ، وﯾﺸﺎر، .(1386
ﯾﺎﻧﮓ 1990)،(1999 ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﺮحوارهﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺠﺎرب ﻧﺎﮔﻮار١ دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺴﺘﻪ اﺻـﻠﯽ اﺧـﺘلالات ﺷﺨـﺼﯿﺖ، ﻣـﺸﮑلات ﻣـﻨﺶﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻔﯿﻒﺗﺮ و ﺑﺴﯿﺎری از اﺧﺘلالات ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺤﻮر ﯾﮏ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ. ﯾﺎﻧـﮓ ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ دﻗﯿـﻖﺗـﺮ اﯾـﻦ اﯾـﺪه، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻃﺮحوارهﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ، ﮐﻪ آﻧﻬﺎ “ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ” ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ »اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻮد-آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ در اﺑﺘـﺪای رﺷﺪ و ﺗﺤﻮل در ذﻫﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﺳﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.« ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ، رﻓﺘﺎر ﯾـﮏ ﻓـﺮد، ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺮحواره ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﯾﺎﻧﮓ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑـﻪ ﻃـﺮحواره ﺑـﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، رﻓﺘﺎرﻫﺎ از ﻃﺮحوارهﻫﺎ ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ، وﻟﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺮحوارهﻫﺎ ﻣﺤـﺴﻮب ﻧﻤـﯽ-
ﺷﻮﻧﺪ (ﯾﺎﻧﮓ، ﮐﻠﻮﺳﮑﻮ، وﯾﺸﺎر، .(1386
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ
ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺑﻘﺎء ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ “ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ” اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﻓﺮد ﻣﯽداﻧﺪ ﻃﺮحواره ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ وی ﻣـﯽﺷـﻮد، وﻟـﯽ ﺑـﺎ ﻃـﺮحواره اﺣـﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ، ﻓﺮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣـﯽرﺳـﺎﻧﺪ ﮐـﻪ ﻃـﺮحواره وی درﺳـﺖ اﺳـﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮحوارهﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارﻧﺪ و ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻃﺮحوارهﻫﺎ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ. ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻃﺮحوارهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ آزﻣـﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ آﻧﻬﺎ، ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﯾـﺪﮔﺎﻫﯽ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻃﺮحواره ﺑﺮ ﭘﺮدازش ﺗﺠﺎرب ﺑﻌﺪی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد. ﻃﺮحوارهﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهای را در ﺗﻔﮑﺮ، اﺣﺴﺎس، رﻓﺘﺎر و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﻓﺮاد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ، زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ
1-Toxic
۴٨
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
را ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﮔﻮار دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﻨﺪ، ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺮای اﻓﺮاد زﯾـﺎنﺑﺨـﺶ ﺑـﻮده اﺳـﺖ (داﺗﯿﻠﯿـﻮ، 2006؛
ﯾﺎﻧﮓ، ﮐﻠﻮﺳﮑﻮ، وﯾﺸﺎر، .(1386
ﻃﺮحوارهﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ اﺑﻌﺎدی١ دارﻧﺪ، ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺪت و ﮔﺴﺘﺮه ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ در ذﻫـﻦ ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻓﺮق دارﻧﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﻃﺮحواره ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﻓﺮدی در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت و داﺋﻢ از ﺳﻮی ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻃـﺮحواره ﻧﻘـﺺ در او ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘـﻪ ﺷـﻮد. اﮔـﺮ ﻓـﺮدی در دوران ﮐﻮدﮐﯽ، ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻮی ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد و آن ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻔﯿﻒﺗﺮی ﻣـﻮرد اﻧﺘﻘـﺎد ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﺮحواره ﻧﻘﺺ او ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗـﺪرﺗﯽ ﮐـﻪ از ﺟﻨـﺴﯿﺖ ﻫﻤـﺎن واﻟـﺪ اﻧﺘﻘﺎدﮔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻃﺮحواره ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺮد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷـﺪن ﻃﺮحواره، ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن آن در ذﻫﻦ، ﻣﺪت زﻣـﺎن ﺑﯿـﺸﺘﺮی ﺑـﻪ ﻃـﻮل
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ (ﯾﺎﻧﮓ، ﮐﻠﻮﺳﮑﻮ، وﯾﺸﺎر، .(1386
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ، ﯾﮏ ﻃﺮحواره ﺳـﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد (اﻟﻮﯾﺖ و لاﺳﻦ٢،.(1997 از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دﯾـﺪﮔﺎه ارﯾﮑﺴﻮن (1950)، ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪلال ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃـﺮحواره ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ در آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻃﺮحواره ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ دارای ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ، ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ،
اﻟﮕﻮﻫﺎ ﯾﺎ درونﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ،
در ﺳﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺪاوم دارﻧﺪ، اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ،
از ﺧﺎﻃﺮات، ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎ، ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺪﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ،
در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ،
اﻏﻠﺐ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
1-Dimensional 2-Lassen
۴٩

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.