رای

دانلود پایان نامه

T2

T1
C
R
در ﻃﺮحﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ، ﮔﻤﺎرش ﺗﺼﺎدﻓﯽ آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﻨﺪی ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ (ﻫـﻮﻣﻦ،.(1383 ﺑـﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، زوﺟﯿﻦ دارای ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣلاکﻫﺎی ورود ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ (ﺗﺤﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻃﺮحواره ﻣﺤﻮر و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ) و ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل
(ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎر) ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
١١١
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زوﺟﯿﻦ دارای ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل 1388 ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ واﻗﻊ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. ﭼﻮن در اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻧﺮﯾﭻ وﺟﻮد داﺷﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ داﺷﺖ: اﺑﺘﺪأ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪﻫﺎی ﻣﮑﺮر و اﺳﺘﻘﺮار (در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
2 ﻣﺎﻫﻪ) در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻃلاق و دو ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﺧﺪﻣﺎت روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ (ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و در دﺳﺘﺮس ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ) واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮارد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻌﻤﻮل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻮق، ﺗﻌﺪاد 106 ﻧﻔﺮ از زوﺟﯿﻦ دارای ﻣﺸﮑلات زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اوﻟﯿﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻏﺮﺑﺎل ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ اوﻟﯿﻪ و ﺳﺒﮏ-
ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺳﭙﺲ از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ زوﺟﯿﻦ ﮐﻪ دارای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣلاکﻫﺎی ورود ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ، 45 زوج 90) ﻧﻔﺮ) ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ آﻣﻮزش ﻃﺮحواره-
ﻣﺤﻮر(30 ﻧﻔﺮ)، آﻣﻮزش ﺳﺒﮏزﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر(30 ﻧﻔﺮ) و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل 30) ﻧﻔﺮ) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
3-1 وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣلاکﻫﺎی ورود ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
-1 ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮه T ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ از 40 (ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﮐﻤﺘﺮ از (152 در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻧﺮﯾﭻ،

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.