رسانه های صوتی

دانلود پایان نامه

2 ) حق حرمت اجرا : به موجب این حق ، اجرا کننده حق جلوگیری یا اعتراض به هر گونه دخل و تصرف ، تحریف یا دیگر تغییرات در اجرای خود که به شهرت و یا حیثیت او لطمه وارد کند را دارد .
در ماده 106 همین لایحه داشتن حق دریافت اجرت عادلانه را برای استفاده کنندگان از ابزارهای رسانه صوتی مجاز دانسته و اجراکننده یا اجراکنندگان و تولیدکنندگان را مستحق دریافت اجرت عادلانه در قبال استفاده از تولید دانسته است .
در حقوق مادی نیز این اصل کلی حمایت در حقوق مرتبط پابرجا می باشد که در ماده 3 قانون حمایت حقوق مصنّفان ، مؤلّفان و هنرمندان آمده است : « حقوق پدیدآورندگان شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است » . لایحه قانون جامع حقوق مادی زیر را برای دارندگان حقوق مرتبط به تفکیک هر سه فصل بیان شده برشمرده است. حقوق مادی پیش بینی شده برای اجراکنندگان عبارت است از :
1 ) تثبیت اجرا برای نخستین بار ؛
2 ) پخش رادیو – تلویزیونی یا سایر صور ارسال عمومی اجرا به استثنای موارد مندرج در ماده بعد ؛
3 ) تکثیر مستقیم یا غیر مستقیم اجرای تثبیت شده به هر روش و شکل ؛
4 ) پخش عمومی اصل یا نسخه اجرای تثبیت شده برای نخستین بار از طریق فروش یا سایر صور انتقال مالکیت اثر مشروط یر اینکه اصل یا نسخه ها قبلاً با اجازه اجراکننده در ایران یا هر منطقه ای دیگر از جهان پخش نشده باشد ؛
5 ) اجاره یا عاریه دادن عمومی اصل یا نسخه اجرای تثبیت شده حتی پس از انتقال مالکیت نسخه اثر به دیگران ؛
6 ) در اختیار عموم قرار دادن اجرای تثبیت شده به وسیله دستگاه های با سیم یا بی سیم به طریقی که عموم مردم بتوانند در هر مکان یا زمانی که خود انتخاب می کنند به آن دسترسی داشته باشند .
تبصره : هر گونه استفاده مجزا از صوت یا تصویر اجرا نیز مشمول مقررات فوق است .
ماده 105 لایحه ، حقوق مادی زیر را برای تولیدکنندگان ابزار رسانه های صوتی پیش بینی نموده است :
1 ) تکثیر مستقیم یا غیر مستقیم ابزار رسانه به هر شکل و روش ؛
2 ) پخش عمومی اصل یا نسخه ابزار رسانه برای نخستین بار از طریق فروش یا سایر صور انتقال مالکیت اثر مشروط یر اینکه اصل یا نسخه ها قبلاً با اجازه تولیدکننده در ایران یا هرنقطه ای دیگر از جهان پخش نشده باشد ؛
3 ) ) اجاره یا عاریه دادن عمومی اصل یا نسخه ابزار رسانه حتی پس از انتقال مالکیت نسخه اثر به دیگران ؛
4 ) در اختیار عموم قرار دادن ابزاررسانه به وسیله دستگاه های با سیم یا بی سیم به طریقی که عموم مردم بتوانند در هر مکان یا زمانی که خود انتخاب می کنند به آن دسترسی داشته باشند .
همچنین لایحه حقوق انحصاری پخش مجدد برنامه رادیو تلویزیونی ، ارسال عمومی ، تثبیت و تکثیر نسخه تثبیت شده را در ماده 109 برای مراکز پخش رادیو تلویزیونی برشمرده است .
ج ) معیارهای حمایت
در قوانین ایران دو معیار برای آثار برشمرده اند : معیار تابعیت و معیار انتشار . به موجب ماده 22 قانون حمایت از حقوق مولفّان ، مصنفان و هنرمندان « حقوق پدیدآورنده موقعی از حمایت برخوردار خواهند بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد ( معیار انتشار ) ؛ این ماده تنها ناظر به حمایت از حقوق مادی است و حقوق معنوی آثاری که معیار حمایت فوق در مورد آنها قابل اعمال نیست نیز مورد حمایت قرار گیرد . در ماده 6 قانون ترجمه و تکثیر کتب ، نشریات و آثار صوتی نیز مقرر شده است « در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ، حمایت های مذکور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر کشورها نیز جاری است ( معیار تابعیت ) مورد اهتمام قرار گرفته است .بنابر این در صورت الحاق به موافقت نامه تریپس ، معیار تثبیت نیز به قوانین ایران اضافه شده و رعایت مفاد این معیار الزامی می باشد .
در لایحه قانون جامع در ماده 172 اقدام به برشمردن معیارهای حمایت از اجراکنندگان نموده است ،که عبارتند از :
1 ) اجراکنندگانی که تبعه جمهوری اسلامی ایران هستند ؛
2 ) اجراکنندگانی که تبعه جمهوری اسلامی ایران نیستند ولی اجرای آنها :

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.