رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه درباره سرمایه اجتماعی-فروش فایل

دانلود پایان نامه

شهروند مذهبی یاد می کند، یکی از مصداق های آن است. اما بررسی تحقیقات انجام شده در جامعه مذهبی ایران نشان می دهد که مؤلفه های دموکراتیک حتی در جامعه مذهبی ایران به تدریج اهمیت پیدا کرده است. (به نقل از قائدی، 1385: 203-204)

بدین ترتیب، از یک سو، با توجه به اهمیت شهروندی دموکراتیک در برقراری و دوام دموکراسی، از آن جا که جامعه ما نیز همانند سایر جوامع همواره خواستار دموکراسی واقعی در شیوه حکومتی و رویه زندگی بوده است، به نظر می رسد بحث پیرامون شهروندی دموکراتیک و شناخت آن دارای اهمیت زیادی باشد. و از سوی دیگر نیز، کمبود مطالعات انجام شده در این زمینه بر ضرورت بررسی این مسئله می افزاید چرا که در مباحث گسترده شهروندی، جای خالی بحث از شهروندی دموکراتیک محسوس است. بدین منظور تحقیق حاضر سعی دارد تا به تشریح شهروندی دموکراتیک به عنوان کلید استقرار و تثبیت دموکراسی بپردازدکه در این راستا بررسی چگونگی تاثیر سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در گسترش شهروندی دموکراتیک نیز حائز اهمیت است.
4-1 اهداف پژوهش
اهداف اصلی :
شناخت رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک در بین دانشجویان دانشگاه تهران.
شناخت رابطه اعتماد اجتماعی با شهروندی دموکراتیک در بین دانشجویان دانشگاه تهران.
شناخت رابطه مشارکت مدنی با شهروندی دموکراتیک در بین دانشجویان دانشگاه تهران.
اهداف فرعی :
شناخت رابطه اعتماد با بعد نگرشی شهروندی دموکراتیک .
شناخت رابطه مشارکت مدنی با بعد رفتاری شهروندی دموکراتیک.
شناخت رابطه اعتماد اجتماعی بامشارکت مدنی.
شناخت رابطه جنسیت دانشجویان با شهروندی دموکراتیک.
شناخت رابطه سن دانشجویان با شهروندی دموکراتیک .
شناخت رابطه مقطع تحصیلی دانشجویان با شهروندی دموکراتیک.
شناخت رابطه نوع دانشکده دانشجویان با شهروندی دموکراتیک .
شناخت رابطه سال ورود به دانشگاه دانشجویان با شهروندی دموکراتیک .
شناخت رابطه احساس تعلق طبقاتی دانشجویان با شهروندی دموکراتیک .
شناخت رابطه تهرانی یا شهرستانی بودن دانشجویان با شهروندی دموکراتیک .
شناخت رابطه قومیت دانشجویان با شهروندی دموکراتیک .
شناخت رابطه وضعیت سکونت دانشجویان با شهروندی دموکراتیک .
شناخت رابطه وضع تأهل دانشجویان با شهروندی دموکراتیک.
5-1 سوألات پژوهش

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سوألات اصلی :
آیا بین سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک در بین دانشجویان دانشگاه تهران رابطه وجود دارد؟
آیا بین اعتماد اجتماعی با شهروندی دموکراتیک در بین دانشجویان دانشگاه تهران رابطه وجود دارد؟
آیا بین مشارکت مدنی با شهروندی دموکراتیک در بین دانشجویان دانشگاه تهران رابطه وجود دارد؟
سوألات فرعی :
آیا بین اعتماد اجتماعی با بعد نگرشی شهروندی دموکراتیک در بین دانشجویان رابطه وجود دارد؟
آیا بین مشارکت مدنی با بعد رفتاری شهروندی دموکراتیک در بین دانشجویان رابطه وجود دارد؟
آیا بین اعتماد اجتماعی با مشارکت مدنی رابطه وجود دارد؟
آیا بین جنسیت دانشجویان با شهروندی دموکراتیک رابطه وجود دارد؟
آیا بین سن دانشجویان با شهروندی دموکراتیک رابطه وجود دارد؟
آیا بین مقطع تحصیلی دانشجویان با شهروندی دموکراتیک رابطه وجود دارد؟
آیا بین رشته تحصیلی دانشجویان با شهروندی دموکراتیک رابطه وجود دارد؟
آیا بین سال ورود به دانشگاه دانشجویان با شهروندی دموکراتیک رابطه وجود دارد؟
آیا بین احساس تعلق طبقاتی دانشجویان با شهروندی دموکراتیک رابطه وجود دارد؟
آیا بین تهرانی یا شهرستانیبودن دانشجویان با شهروندی دموکراتیک رابطه وجود دارد؟
آیا بین قومیت دانشجویان با شهروندی دموکراتیک رابطه وجود دارد؟
آیا بین وضعیت سکونت دانشجویان با شهروندی دموکراتیک رابطه وجود دارد؟
آیا بین وضع تأهل دانشجویان با شهروندی دموکراتیک رابطه وجود دارد؟
فصل دوم
مبانی نظری
فصل دوم
مبانی نظری

مقدمه
ادبیات پژوهش به گستره و زمینه موضوع و طرح دیدگاه های کلی در مورد بنیادهای موضوع میپردازد. محقق در این فصل باید تئوریهای موجود در خصوص موضوع مورد نظر را مورد شناسایی قرار دهد.(نایبپور و بریری،37:1387) درواقع، منظور از طرح نظری مسئله تحقیق، نگرش یا چشم انداز نظری است که تصمیم گرفته می شود برای بررسی مسئله ای که پرسش آغازی طرح شده پذیرفته شود.(کیوی، 1386: 85) در این قسمت پژوهشگر با بهره گرفتن از منابع علمی معتبر توضیحاتی پیرامون موضوع تحقیق خود مطرح می کند.(اشرفی و کاظم پور، 1387: 76) بیان سوابق نظری تحقیق و به عبارت دیگر نظریه های مختلفی که در زمینه موضوع تحقیق وجود دارد به پشتوانه علمی و نظری تحقیق می افزاید. ( عزتی، 1383: 210)
در بخش مبانی نظری تحقیق حاضر، ابتدابه بررسی شهروندی دموکراتیک به عنوان متغیر وابسته می پردازیم. شهروندی دموکراتیک مفهومی جدید در حوزه شهروندی است و مباحث مطرح شده پیرامون آن اندک است بدین لحاظ از مبانی نظری غنی ای در منابع فارسی برخوردار نمی باشد و این مسئله بحث و بررسی در این زمینه را دشوار می سازد. بدین منظور لازم است، قبل از ورود به مبحث شهروندی دموکراتیک، نخست به تبیین مقوله شهروندی همراه با ارائه سیر روند تکاملی و تعاریف و دیدگاه های مربوط به آن پرداخته شود و در ادامه با ورود به مبحث گسترده دموکراسی و طرح دیدگاه ها و ویژگی های آن و اشاره به پیوند نزدیکی که این مفهوم با مقوله شهروندی دارد اشاره ای گذرا داشته باشیم و در نهایت با توجه به این مباحث، به تشریح مفهوم شهروندی دموکراتیک بپردازیم.
1-2 شهروندی
مفهوم شهروندی، در مسیر تطور تاریخ زندگی بشر متحول شده و در دوره های مختلف تفکر سیاسی، از شهروندی معانی خاصی استنباط شده است.(شارع پور، 1385: 314) بررسی روند تاریخی موضوع شهروندی به ما کمک می کند تا ضمن آگاهی به ماهیت موضوع شهروندی ، در رابطه با روند تکاملی آن نیز به بینش لازم دست یابیم.(فتحی و واحد چوکده، 1388: 30)
ایده شهروندی همانند بسیاری از مفاهیم مهم علوم اجتماعی در یونان باستان یافت می شود. ارسطو اولین کسی بود که تلاش کرد تا یک نظریه خاص را درمورد شهروندی ارائه دهد.این در حالی است که اولین تجلی نهادی شهروندی در دولت- شهرهای یونان به ویژه در آتن از قرن پنجم تا چهارم قبل از میلاد بوده است البته نظام شهروندی که در یونان باستان رایج بوده است با شکل امروز و مدرن آن خیلی متفاوت است. بنابراین تاریخ دانان متخصص شهروندی عموماً توسعه شهروندی را به مراحل مجزا تقسیم می کنند تا تغییر معنایی این مفهوم را از منشأهایشان در جهان باستان تا دوره مدرنیته و فراسوی آن نشان دهند. (فالکس،1381: 25)
در دموکراسی های باستانی یونان و روم شأن شهروندی به معنی داشتن حقوق و تکالیف یکسان در نزد قانون و نیز مشارکت در امور سیاسی و عمومی جامعه بود. حق حکومت کردن و تکلیف اطاعت از حکومت هر دو جز شأن شهروندی بودند، با این حال در آتن شان شهروندی تنها به مردهای آزاد محدود می شد و بردگان از شمار شهروندان بیرون بودند. (بشیریه،1380: 40) سلسله مراتب و محرومیت از شهروندی در یونان باستان به عنوان اموری بدیهی تلقی می شدند. تنها بردگان از شهروندی محروم نبودند بلکه زنان نیز فاقد عقلانیت لازم برای مشارکت سیاسی تلقی می شدند.به علاوه در زمان های خاصی دولت – شهر آتن معیارهای شدیدی را برای تعیین کسانی که صلاحیت شهروندی داشتند به کار می گرفت. (فالکس،1381: 31)
شهروندی در روم باستان، به طور کامل معنای جدیدی پیدا می کند. از این رو، شهروندی دیگر به عضویت در یک « دولت – شهر» خاص محدود نمی شد و همچنین حتی کمتر بر پایه تعلق به یک اجتماع مبتنی بر خویشاوندی بود. با توسعه روم از یک دولت – شهر به یک امپراتوری وسیع، شکلی از شهروندی نیز به تبع آن توسعه یافت که قادر به ادغام مردمانی با ریشه های فرهنگی کاملاً متفاوت بود.(کاستلز و دیویدسون، 1382: 109) اما در این دوره، شهروندی به تدریج ارتباط خود را با مشارکت سیاسی از دست داد و در عوض به ابزاری برای کنترل و آرام سازی اجتماعی تبدیل شد. (فالکس،1381: 32) درواقع، اگرچه در امپراتوری روم شأن شهروندی به عامه مردم و مردمان سرزمین های مغلوب نیز بسط داده شد با این حال در روم شأن شهروندی بیشتر به معنی منفی برخورداری از امنیت قانونی بود تا به معنای مثبت شرکت فعال در حیات عمومی جامعه.(بشیریه،1380: 40) از این رو، در مقایسه با دولت – شهرهای یونانی، شاید بتوان گفت که شهروندی رومی در زمینه شمول و فراگیری قدمی رو به جلو برداشت، ولی از جهت دموکراسی یک قدم به عقب برگشت.(کاستلز و دیویدسون، 1382: 109) به هر حال، نکته مهم در مورد تاریخ شهروندی این است که اولین تجلی شهروند به عنوان یک موضوع حقوقی همراه با حقوق مدنی و خصوصی در روم به نمایش گذاشته شد. (همان، 110)
در قرون وسطی، شهروندی دستخوش فراموشی طولانی مدت گردید و کلیسا همچون محوری برای هدایت اخلاقی و وفاداری، جایگزین اجتماع سیاسی شد. فقط در چند شهر ایتالیا چون فلورانس و ونیز، مسئولیت پذیری و مشارکت در امور عمومی رواج داشت. (فالکس ، 2000، به نقل از شیانی، 1381: 62) اعمال شهروندی در طی قرون وسطی در این شهرها تجلی یافت.آن ها دارای یک اخلاق مشارکت بودند که در طی این دوره در دیگر انواع جامعه سیاسی وجود نداشت. به عقیده ماکس وبر، این شهرها نقش قاطعی در پی ریزی بنیان های ظهور نهایی شهروندی مدرن ایفا نمودند. شهروندی در شهرهای قرون وسطی از قرن دوازدهم به این سو با توسعه یک اقتصاد پولی و فعالیت صنعتی امکان پذیر شد چرا که این ها یک پایگاه مالیاتی ایجاد کردند که یک جامعه شهروندی می توانست بر روی آن بنا شود. (فالکس،1381: 33-34)
به دنبال این تحولات و رنسانس غربی و رویکردهای مربوط به آن از جمله خردگرایی، انسان گرایی، اصلاح دینی، مجدداً به حقوق شهروندی توجه شد و مفاهیم متعددی در مورد شهروندی مطرح گردید. اواخر قرن هفده و هجده با ظهور متفکرانی چون جان لاک و ژان ژاک روسو مفاهیم جدیدی از شهروندی ارائه شد. ژان ژاک روسو مفهومی جمع گرا از شهروندی براساس قرارداد اجتماعی مطرح کرد. طبق این مفهوم، حقوق افراد در یک دموکراسی مبتنی بر قرارداد اجتماعی است که به دولت مشروعیت می بخشد. برعکس جان لاک مفهومی فردگرایانه از شهروندی ارائه داد که طبق آن حقوق برابر افراد و کاهش قدرت حکومتی مطرح شد. از قرن هجده تا امروز – بستر تاریخی مناسبی که با رشد دولت ها و ملت ها و تحولات علمی و آموزشی در اروپا فراهم شد – مفهوم شهروندی در این جوامع نهادی شد. این نهادی شدن از یک سو مدیون مفاهیمی چون قرارداد اجتماعی، تفکیک قوا، جامعه مدنی، قانون اساسی و مردم سالاری و از سوی دیگر مفاهیمی چون مشارکت، خودگردانی، وظایف و تعهدات، فعالیت مدنی و مداراست. (آشتیانی، فتحی،یمنی دوزی، 1385: 70-71)
انقلاب 1789 فرانسه بر پایه سه شعار « برابری، برادری و آزادی » را بایستی نقطه عطف شهروندی مدرن به شمار آورد. شهروندی در این دوره با تصویب «حقوق بشر وشهروند» به اوج خود رسید و با شکل گیری دولت ملی، به عضویت درون مرزهای ملی یک کشور تبدیل شد. در این نوع شهروندی بیش از پیش بر حقوق ملت در مقابل دولت تأکید می شد. عناصر اصلی این شهروندی، توجه به خواست عمومی ، مجموعه حقوق برابر ، ترتیبات سیاسی خاص و وظایف در قبال دولت و کشور بود. به واسطه این عناصر و دگرگونی های پدید آمده، بسیاری از وظایف به نهاد های ملی واگذار گردید. بدین ترتیب با توسعه روابط بازار و تأثیر فزاینده اندیشه های لیبرالیسم که تأکید عمده آن بر حقوق قرار داشت، در طول قرن نوزدهم، شهروندی فعال و مشارکت جو به تدریج جای خود را به شهروندی منفعل و طالب حقوق داد. از این تاریخ به بعد جنبش های اجتماعی از سوی گروه ها و اقشار مختلف برای دستیابی به حقوق بیشتر شکل گرفته است. در اواخر قرن بیستم، پدیده جهانی شدن، وضعیت شهروندی ملی را به چالش کشیده است. با وجودی که قدمت شهروندی جهانی به اندیشه های سقراط و کانت بر می گردد، اما این ایده بار دیگر با تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دهه های اخیر احیاء گردید. (شیانی ، 1381: 63-64)
این مرور کوتاه، چگونگی پیچیده شدن مفهوم شهروندی و ارتباط آن را با بسترهای اجتماعی در غرب نشان می دهد. با این وجود با توجه به اساس و زیرپایه های مفهوم شهروندی می توان به طور بسیار خلاصه گفت: شهروندی یا خصوصیت شهروندی عبارت است از عضویت داشتن در یک جامعه سیاسی. قانون اساسی آن جامعه برای شهروند حقوقی به رسمیت می شناسد و در مقابل شهروند به عنوان عضوی در جامعه دارای وظایفی است. (آشتیانی، فتحی،یمنی دوزی، 1385: 70-71) بدین ترتیب، شهروندی از ابتدای پیدایش با عضویت در یک دولت عجین بوده و تا به امروز نیز این معنی را حفظ کرده، به نحوی که معنای امروزی آن معادل عضویت در یک دولت – ملت همراه با برخورداری از حقوق ساکنان یک کشور است.(رایلی،1388: 28).
هرچند واژه شهروند از زمان یونان باستان تا امروز کاربردهای متفاوتی پیدا کرده، معنای بنیادی آن تغییر چندانی نکرده است. در مقایسه میان شهرهای تمدن های گوناگون به نظر می رسد مفهوم این واژه یکی از وجوه تمایز شهرهاست.(بهادری، 1387: 187)
جوامع مختلف دیدگاه های متفاوتی درخصوص آن چه که شهروندی را تشکیل می دهد، حقوقی که به شهروندان اعطاء می شود و وظایفی که آنان باید برای دستیابی به این حقوق انجام دهند، دارند. اگرچه تمام فرهنگ های سیاسی برداشت های مختلفی از شهروندی ارائه می کنند، اما جنبه های مشترک معینی نیز وجود دارد، الگوی سنتی شهروندی حلقه های کلیدی تابعیت(وفاداری) را شناسایی می کند(خانواده هسته ای، ایالت ،دولت – ملت)و یک زمینه اقتصادی.(مریفیلد،به نقل از قائدی: 1385)
در عصر حاضر شهروندی یک ضرورت اجتماعی است که به صورت یک سازه اجتماعی ناشی از بستر های اجتماعی و فرهنگی جامعه همراه با تنوع فرهنگ ها، معانی مختلفی را در جامعه شکل می دهد؛ بر این اساس به طور کلی، شهروندی یک نوع قرارداد متقابل اجتماعی و یک سلسله حقوق متقابل «دولت بر مردم و مردم بر دولت» و همچنین یک احساس مشترک عمومی نسبت به هویت ملی و اجتماعی در یک محدوده مشخص است.(عاملی، 1380: 168)
شهروندی مجموعه ای از ارتباطات عمدی بین مردمی است که می خواهند از حالت طبیعت یعنی از حالتی از زندگی که به صورت منزوی، فقیرانه و بدور از پاکیزگی و به صورت حیوانی جربان دارد، اجتناب ورزند. از این رو شهروندی نوعی قرارداد اجتماعی است که هدف اصلی آن ارتقاء رفاه و امنیت در سطح جامعه است و ضرورتاً به این امر می پردازد که افراد جامعه چگونه باید رفتار کنند تا به این هدف برسند.(مریفیلد،به نقل از قائدی: 1385) باید دانست که تنها استقرار فیزیکی در شهر، معادل واژه شهرون

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید