رشته مدیریت-دانلود پایان نامه با موضوع قابلیت اطمینان

دانلود پایان نامه

کارُبردی توسعه دانش کاربُردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کارُبردی به سمت کارُبرد علمی دانش هدایت می‌شود. همچنین در این نوع تحقیق، نتایج یافته هایش برای حل مشکلات خاص انجام می شود وتلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد.
تحقیق فوق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. هدف تحقیق همبستگی عبارت است، از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می‌شود بین آنها رابطه وجود دارد. این روش علی‌الخصوص در شرایطی مفید است که هدف آن کشف رابطه متغیرهایی باشد که در مورد آنها تحقیقاتی انجام نشده است (دلاور، 1381).
تحقیق فوق بر اساس ماهیت داده ها، تحقیقی کمی بشمار می رود. به لحاظ نظری، اینگونه تحقیقات ریشه در مکتب اثبات گرایی دارد و صاحبنظران این روش علاقه مند به تبدیل اطلاعات تحقیق بصورت نمادهای ریاضی بمنظور استفاده از قابلیت تحلیل های آماری و ریاضی برای توصیف و تحلیل پدیده های اجتماعی می باشند. در مجموع، روش اثباتی مدعی است که با روش تجربی سروکار دارد و شناخت حوادث و رویدادها و وضعیت های مختلف بر اساس مشاهده بدست استوار است. شناخت علمی، از طریق همبستگی مباحث نظری با مشاهده بدست می آید. یعنی در علم، نظریه و مشاهده، ذاتا˝ جدایی ناپذیرند. در هر صورت، هرگونه ابزاری که برای حصول به دقت نظر در علم مورد استفاده قرار گیرد، از نظر اثبات گرایان می تواند بکار گرفته شود (کرم پور، صفری، 1390).
3-3- جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
3-3-1) جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مشتریان فروشگاه‌های پوشاک در شهر رشت می شود. که از این نظر یک جامعه نامحدود به حساب می آید.
3-3-2) نمونه و روش نمونه گیری
برای تعیین حجم نمونه از مشتریان ابتدا 30 پرسشنامه در بین آنها توزیع گردید. سپس واریانس 30 نمونه ابتدایی در نرم افزار spss محاسبه شد. در انتها با توجه به نامحدود بودن جامعه، از فرمول کوکران به صورت زیر به منظورتعیین حجم نمونه استفاده شد (سرمد و همکاران، 1388):
که در فرمول فوق:
: مقدار متغیر نرمال واحد، متناظر با سطح اطمینان 95 درصد، ( )
: مقدار اشتباه مجاز، (05/0 = ).
= واریانس نمونه
بنابراین حجم نمونه مورد نیاز پژوهش با تقریب عبارت است از:
در نتیجه، 400 پرسشنامه در میان مشتریان فروشگاه های نسبتا῎ بزرگ محصولات پوشاک مردانه و زنانه در مناطق 1، 2 و 3 شهر رشت بصورت غیراحتمالی در دسترس در بازه زمانی آبان و آذر سال 1393 توزیع و از این بین تحلیل داده ها بر روی 384 مورد انجام پذیرفت.
3-4) روش و ابزار گردآوری اطلاعات
در تحقیق حاضر از روش تحقیقات میدانی استفاده شد. به طوری که به منظور جمع‌ آوری داده‌ها و اطلاعات از پرسشنامه داس (2013) استفاده شد. توزیع سوالات پرسشنامه و طیف پاسخگویی در جدول 3-1 نشان داده شده است.
جدول 3-1) توزیع سوالات پرسشنامه
متغیر
سوالات
طیف پاسخگویی
وفاداری
1 الی 3
از 1) کاملا˝ مخالفم الی 5) کاملا˝ موافقم
کیفیت ادراک شده
4 الی 7
از 1) کاملا˝ مخالفم الی 5) کاملا˝ موافقم
تمایل به خرید
8 و 9
از 1) کاملا˝ مخالفم الی 5) کاملا˝ موافقم
شخصیت خرده فروش
کمال
10 الی 17
از 1) کاملا˝ نامشخص الی
5) کاملا˝ مشخص
یکدلی
18 الی 20
قابلیت اطمینان
21 الی 25
اعتبار
26 الی 28
طراوت
29 الی 33
3-5) پایایی متغیرهای پرسشنامه
در تحقیق حاضر به منظور تعیین پایایی آزمون ازروش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. بدین منظور ابتدایک نمونه اولیه شامل 20 پرسشنامه پیش آزمون گردید وسپس با بهره گرفتن از داده های به دست آمده ازاین پرسشنامه ها و به کمک نرم افزارآماری SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزارمحاسبه شد.
جدول 3-2) آلفای کرونباخ متغیرهای پرسشنامه
متغیر
سوالات
آلفا
وفاداری
1 الی 3
0.789
کیفیت ادراک شده
4 الی 7
0.691
تمایل به خرید
8 و 9
0.688
شخصیت خرده فروش
کمال
10 الی 17
0.812
یکدلی
18 الی 20
0.712

 
 
قابلیت اطمینان
21 الی 25
0.755
اعتبار
26 الی 28
0.769
طراوت
29 الی 33
0.786
در صورتی یک پرسشنامه پایاست که مقدار آلفای کرونباخ بزرگتر از مقدار7/0 باشد و هر چه این مقدار به عدد 1 نزدیکتر باشد پرسشنامه از پایایی بالاتری برخوردار می باشد و مقدار آلفای کرونباخ تا محدوده 0.5 قابل قبول و پایین تر از آن غیرقابل قبول است و بازنگری در سوالات مطرح شده پرسشنامه ضروری به نظر می رسد (کرم پور، صفری، 1390). در جدول 3-2 پایایی متغیرهای تحقیق آورده شده است.
3-6) روایی پرسشنامه
به منظور سنجش روایی، ابتدا 30 پرسشنامه به 30 کارشناس بازاریاب داده شد و سپس به منظور اطمینان از روایی به جمعی از اساتید و صاحب نظران مدیریت نیز ارائه گردید.
از طرفی، سوالات پرسشنامه حاضر بر اساس سوالات پرسشنامه های استاندارد شده استخراج شده است که روایی آن از این جهت نیز مورد تائید می باشد.
3-7) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق به دو صورت خواهد بود. روش های آماری توصیفی و روش های آماری استنباطی. بخش های عمده مورد استفاده در آمار توصیفی با بهره گرفتن از جداول فراوانی و نمودارهای مختلف خواهد بود. تمام نتایج این بخش در مورد نمونه مورد نظر صادق است و قابل تعمیم به کل جامعه نیست.
در بخش آمار استنباطی نیز به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون در نرم افزار SPSS20 استفاده شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل به عنوان فرآیند یا روش علمی، یکی از پایه‌های اساسی هر روش تحقیق است. علم آمار به جمع آوری، خلاصه کردن، تجزیه و تحلیل، نتیجه گیری و نهایتا˝ پیش بینی در مورد اطلاعات بدست آمده از تحقیق می‌پردازد. این داده ها معمولا˝ نمونه ای از یک جامعه است که علاقه مندیم تحلیل های صورت گرفته در نمونه را به جامعه تعمیم دهیم. اما نتایج هر نمونه به طرز معتبر قابل تعمیم به جامعه نیست و تعمیم نتایج به جامعه دارای شرایط و تکنیکهایی است که در آمار استنتاجی آموخته می‌شود.
دراین تحقیق از دو نوع آمار توصیفی و استنباطی جهت تحلیل داده‌ها بهره گرفته شده است. درآمارتوصیفی، ابتدا کلیه متغیرهای مدل و متغیرهای جمعیت شناختی بصورت توزیع فراوانی ونمودارنمایش داده شده است. شاخص های پراکندگی و مرکزی مورد نیاز هم ذکر گردیده و نوع توزیع متغیرهای جمعیت شناختی براساس نمودارتوزیع فراوانی کاملا˝مشخص میباشد. همچنین در بخش مربوط به آمار استنباطی، به بررسی فرضیات تحقیق بر اساس روش رگرسیون پرداخته شد.
4-2- آمار توصیفی
در این تحقیق تعداد 384 نفر مشتریان فروشگاه‌های پوشاک در شهر رشت در دوره زمانی سه ماهه انتخاب و پرسشنامه ها میان آنها توزیع شدند. در این بخش و در ابتدا به تحلیل نتایج بدست آمده از سوالات مربوط به وضعیت جمعیت شناختی مشتریان خواهیم پرداخت و در ادامه نتایج پاسخ آنها به سوالات و متغیرهای تحقیق بیان خواهند شد.
4-2-1- تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی مشتریان
الف) جنسیت
نتایج جدول 4-1 و نمودار 4-1 نشان می دهند که از 384 نفر مشتری که در این تحقیق شرکت نمودند، 42.8% معادل 165 نفر را مردان و 55.2% معادل 219 نفر را زنان تشکیل دادند.
جدول 4-1: جنسیت مشتری
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
متغیر
42.8
42.8
165
مرد
100
55.2
219
زن
100
384
مجموع
نمودار 4-1: نمودار ستونی جنسیت مشتریان
ب) سن
با توجه به جدول 4-2 و نمودار 4-2 ، اکثر مشتریان پاسخگو ( 35.2%) در محدوده سنی « بین 30 تا 40 سال» قرار داشتند. همچنین 31.3 % از آنها در محدوده سنی«بین 41 تا 50 » قرار دارند.
جدول 4-2: سن مشتری
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
محدوده سنی
23
23
90
زیر 28 سال

56
33.1
127
بین 28 تا 35 سال
84
27
107
بین 36 تا 45 سال
100
15
60
بالای 45 سال
100
384
مجموع
نمودار 4-2: نمودار ستونی سن مشتریان
ج) تحصیلات


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همان گونه که در جدول 4-3 و نمودار 4-3 نشان داده شده است از 270 مشتری که در این تحقیق شرکت نمودند، 26 نفر دیپلم و زیر دیپلم، 33 نفر فوق دیپلم، 129 نفر لیسانس، و 82 نفر مدرک فوق لیسانس و بالاتر داشتند.
جدول 4-3: تحصیلات مشتریان
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
تحصیلات
9.6
9.6
26
دیپلم و پایین تر
21.9
12.2
33
فوق دیپلم
69.6
47.8
129
لیسانس
100
30.4
82

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید