سازمان بین المللی استاندارد

دانلود پایان نامه

حوزه 7: کنترل ها : که شامل معیارهایی از قبیل سیستم کنترل کیفیت و هزینه ها، وضعیت مواد، شرایط فعلی فرآیند کنترل و… است.
حوزه 8: تضمین کیفیت: که شامل معیارهایی از قبیل رویکرد توسعه محصولات و خدمات جدید، ایمنی و کاهش کاستی های محصول، فرآیندهای طراحی و تجزیه و تحلیل و بهبود، توانایی فرآیندها، تضمین کیفیت و ارزیابی و ممیزی آن و… است.
حوزه 9: نتایج: که شامل معیارهایی ازقبیل نتایج اندازه گیری ها، کیفیت، خدمات و زمان پاسخ دهی است.
حوزه 10: برنامه ریزی برای آینده: که شامل معیارهایی از قبیل شناسایی و درک وضعیت فعلی کار ، مقیاس های غلبه بر قصور، برنامه پیشرفت آینده و… است (رازانی، 1383: 42).

شکل 5-2 ) معیارهای دهگانه جایزه دمینگ (رازانی، 1383: 42)
چارچوب ساده شده جایزه دمینگ در نمودار زیر ارائه شده است:

نمودار1-2 ) الگوی ساده شده جایزه دمینگ (صفری، ۱۳۸۱ : 10)
7-2-11-2-الگوی ممیزی کیفیت :
در سالهای جنگ دوم جهانی کشورهای صنعتی جهان، هریک به فراخور نیازهای خود اقدام به تدوین استانداردهایی در سطح ملی نموده بودند.
در آلمان استاندارد DIN و در ایالات متحده آمریکا استانداردANSI تدوین و مورد استفاده قرار می گرفت . این استانداردها یکسان سازی موارد بسیار متنوعی را شامل می شوند. از اندازه و شکل پیچ و مهره گرفته تا استانداردهای مربوط به انتقال الکترونیکی داده ها. اما با گسترش صنعت و رشد مبادلات میان کشورها نیاز به یک استاندارد فراگیر و جهانی احساس شد. سرانجام سازمان بین المللی استاندارد یا ISO با تدوین استانداردهایی فراگیر، جهان را به پیروی از این استانداردها تشویق نمود. این استاندارد جهانی همان استاندارد های ایزو هستند. در سال 1987 کمیته فنی سازمان ایزو سری استانداردهای ISO 9000 را به جهانیان ارائه نمود.
هدف از تدوین این سری استاندارد، بوجود آوردن الگوئی بین المللی برای پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت و تضمین کیفیت بوده است که مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرارگرفت، سیستم های مدیریت کیفیت به منظور حفظ سطح کیفیت تعریف شده و بهبود کیفیت از طریق اصلاح فرایندها، در سازمان پیاده سازی می شود.
امروزه واحدهای خدماتی نیز مانند واحدهای صنعتی، علاقه زیادی به استقرار سیستم کیفیت نشان می دهند.
در سال های اخیر مجموعه استانداردهای 9000 ISO به صورت محور اصلی تضمین کیفیت درآمده و این موضوع نه فقط در معدودی از کشورها بلکه در بیش از 70 کشور جهان مورد توجه قرار گرفته است. مجموعه استانداردهای مزبور از دو جنبه زیر دارای شرایط ویژه شده اند:
– تضمین قابلیت رقابت و شرکت در مناقصات و مزایده ها و تضمین آینده برای سازمان یا شرکت هایی که موفق به اخذ گواهینامه آن شده اند (صمدی، 1380: 30).
– نظام ایزو به چگونگی مدیریت فرآیندهای مؤثر بر کیفیت پرداخته و براندازه گیری کارایی و اثربخشی فرآیندها تأکید بسیار دارد.
– نظام مدیریت کیفیت ایزو صرفأ به عنوان سیستمی برای ارزیابی جامع معرفی نمی گردد. این نظام به چگونگی مدیریت فرآیندهای مؤثر بر کیفیت پرداخته و الزاماتی را برای این موضوع تعیین می نماید که برای گرفتن گواهینامه آن باید به نحو مقتضی کلیه این الزامات و نیازمندیها برآورده شده باشد. از جمله این نیازمندی هایی که در ایزو (ویرایش 2000) برآن تاکید بسیار شده است، اندازه گیری کارایی و اثر بخشی فرآیندها است. مطابق این استاندارد باید به طور سیستماتیک کلیه فرآیندهای موجود در سازمان شناسایی شده و اثر بخشی و کارایی آنها اندازه گیری و تحلیل این شاخص ها منجر به بهبود فرآیندها شود (غلامی و نورعلیزاده، 1382 :21)
فواید استقرار سیستم کیفیت:

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.