سبک دلبستگی ناایمن

دانلود پایان نامه

افسانه ای بیش نیست اکثر افراد سالمند توانایی شناختی و جسمی خود را تاحد قابل توجهی حفظ می کنند(کاپلان-سادوک.، 2003 ).
باوجود این به نظربرخی از سالمندان.زندگی ناگواروجهان تیرو تار است واین دیدو بینش آنها حساس زود رنج ونگران می سازد .گاهی آن چنان درمانده و گرفتا ر می شوند که به زودی از پای درمی آیند این حساسیت هانسبت به امور و جزئیات داخلی زندگی بیشتر می شود ونشاط از بین می رود وضعیف تر وناتوان تر می شوند.وعلاقه شان به زندگی مستمرا کاهش می یابد( محتشمی.نوغانی.، 1380)
به علت ارتقاء سطح بهداشت در اکثر کشورها از جمله ایران جمعیت سالمندا ن روبه افزایش است.بر آورد می شود در سال 2050جمعیت سالمندان جهان از جمعیت کودکان زیر 14سال بیشترگردد. (ترکاشون.،1388 )مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران پیش بینی می کند 1400 جمعیت سالمندان 60 ساله و بالاتر به ده میلیون نفر برسد (مرکز امار ایران. 1382) در حالی که به تنا سب این تغییرات .تمهید ات درمان ی کافی و مناسب جهت ارتقاء سلامت جسمی و روانی سالمند در نظر گرفته نشده است آنچه بیش ازاختلالا ت جسمانی خاص این دوران.زندگی سالمندان را تحت الشعاء قرار میدهد . اختلالات شناختی و روانی این دوره از زندگی می باشد (ترکاشوند.، 1388 ).
اختلالات روانی درسالمندان غالبا از نظر تظاهرات بیمار زائی و فیزیولوژی از اختلالات بالغین جوانتر متفاوت هستند و همیشه با طبقات DSM-IV-TRمطابقات ندارند .تشخیص ودرمان افراد بالغ سالمند بامشکلا ت بیشتری در مقایسه با درمان افراد جوانتر همراه است .چون سالمندان ممکن است بیماریهای جسمی و ناتوانایی مزمن داشته باشند داروها متعددی مصرف نمایند و تخریب شناختی بیشتری نشان دهند. (کاپلان-سادوک.، 2003 ).

یکی از شایعترین اختلالات دوران سالمندان تنهای افسردگی .بی معنای است در سطح معمول بالینی افسردگی نشانگانی است که تحت سلطه خلق است و بر اساس بیان لفظی یا غیر لفظی عواطف غمگین اضطرابی ویا حالتهای بر انگیختگی نشان داده می شود( دادستان.،1382 ).
بررسیهای انجام شده نشان داد که 24 درصد سالمندان از افسردگی تحت بالینی و30 درصد از افسردگی رنج می برند .
باتوجه به متفاوت بودن این قشر از افراد دیگر جامعه و نیز متفاوت بودن نوع تشخیص ودرمان این افراد .درمانهای روانشناختی که تا کنون برای اختلالات روانی خاص افراد سالمند به کار گرفته شده اند نا کافی است و نتوانسته است پاسخگوی این قشر جدا مانده از جمعیت باشند. در پژوهش حاضر جهت ارتقای سطح سلامت روان و کاهش و بهبود علایم افسردگی و اضطراب سالمندان از یک تکنیک ساده .ارزان قا بل اجرا تحت عنوان معنا درمانی گروهی که یک درمان گروهی بلند مدت است . و مورد بی توجهی قرارگرفته است .استفاد می شود که می توان آن را به راحتی در کلیه مراکز نگهداری سالمندان و حتی در منزل به کار برد. معنا درمانی، سالمندانی که حس تنهای و بی معنایی دارند تمایل بیشتری برای گوشه گیری از خود نشان می دهند.(فرانک 1977؛ ترجمه: تبریزی و علوی نیا ،1371
معنا درمانی از نظر فرانکل دارای دو معنای بهم پیوسته است معنا و روح. بنابر این معنا درمانی با ماهیت وجودی و معنوی انسان سروکار دارد. آنچه در انسان مهم و با ارزش بوده و وی را از حیوان متمایز می کند بعد روحی و معنوی اوست. دومین ویژگی مهم که انسا ن را از حیوان متمایز می کند بعد آزادی طلبی اوست. زمانی آزادی تحقق می یابد که انسان از قید سه چیز رها باشد که عبارتند از :1ـ غرایز 2-توارث 3- محیط. سومین ویژگی یا عامل مهم دروجود انسان مسئولیت پذیری اوست . دردیدگاه فرانکل انگیزه اصلی رفتار انسان اراده معطوف به خوشی نیست معطوف به قدرت هم نیست ، بلکه اراده وسائق نسبت به معناست. در معنا درمانی کوشش می شود که مراجع در زندگی خود هدف و منظوری راجستجو کند به مراجع کمک می شود تا به عالی ترین فعالیت حیاتی ممکن دستررسی پیدا کند. لازم است به مراجع کمک شود تا نه تنها به تجربه هستی بپردازد و کوشش پیگیرانه ای در به فعل رساندن ارزش ها ازخود نشان دهد بلکه لازم است او متعهد انجام کاری شود که مسئولیتی را بپذیرد و تکلیف معینی را عهده دارشود در این راه درمانگر از فنونی نظیر قصد متناقض ، بازتاب زدایی ، اصلاح نگرش ها و فنون فراخوانی و ر وش گفتگوی سقراطی بهره می گیرد. (فرانکل ،1975؛ ترجمه: صالحیان و میلانی.1371 ).
سل تالکسی (2011)کیفیت زندگی را ارزیابی ورضایت فرد از سطح عملکرد موجودش درمقایسه با آن چه ایده ال یا ممکن می پندارد تلقی کردند کیفیت زندگی درک افراد از موقیعت خود در زندگی از نظرفرهنگ سیستم ارزشی که در آن زندگی می کند اهداف .انتظارات .استانداردها و الویت هایشان می باشد پس کاملا فردی بوده وتوسط دیگران قابل مشاهده نیست و بر درک افراد از جنبه های مختلف زندگی شان استوار است تعارف جدید تر کیفیت زندگی را به صورت بین سطح انتظار ات انسان ها و سطح واقعیت ها عنوان می کنند که هر چه این اختلاف کمتر باشد کیفت زندگی بالاتر است. مرور پیشینه پژوهش ها نشان می دهد که آموزش معنا درمانی بر افزایش کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن تأثیراتی گوناگونی دارد.هنگامی که مراجعان اظهار می کنند که در زندگی هیچ معنی و مفهومی ندارند.که آنها پذیرفته اند که زندگی دارای معنی و مفهوم است که نمی توانند آن را پیدا کنند ، معلوم می شودواقعیت وجودی این است که افراد بیشتر معنا ده هستند تا معنا گیر. درمانگر وجودی آگاهی مراجعان را نسبت به این امر که هیچ مفهوم تفکیک ناپذیری در زندگی وجود ندارد ، افزایش می دهند. غالباً آنچه تحت بی معنایی گنجانده می شود بیشتر در پی دیگر موضوعات نهایی از قبیل مرگ ، انزوا و آزادی می باشد.درمانگران وجودی می توانند به مراجعان کمک کنند تا از دفاع های اضطراب وبی معنایی آگاهی بیشتری پیدا کنند ،
اهمیت و ضرورت پژوهش:
سالخوردگی جمعیت یک فرایند شناخته شده به عنوان پیامد انتقال جمعیت شناسی است که در باروری ومرگ ومیر از سطوح بالا به سطوح پایین کاهش پیدا می کند. مهمترین عوامل موثر به سالخورده شدن جامعه کاهش مرگ ومیر خصوصا مرگ ومیر نوزادان و کودکان و کاهش اساسی و مستمر باروری وبه طبع آن کاهش رشد جمعیت است که باعث تغییرات اساسی در ساختار سنی جمعیت اکثر جوامع ایران شده است( میرزائی،. 1388)
می گویند کودکان در زمان حال جوانان در آینده وسالمندان در گذشته زندگی می کنند. سالمندان به دوره جوا نی بازگشت می کنند.و آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرارمی دهند و در نتیجه به زمان حال فضا و مفهوم می باشندسالمندان بیشتر از جوانان کار خود را دوست دارند و به آن توجه می کنند آنها انگیزه بیشتری برای کار دارند و برای مسائل اخلاقی کار اهمیت بیشتری قائلند انها چه از نظر کار و چه از نظر شکوفائی شخصیت راضی تر از جوانان به نظر می رسند( اکبری و همکاران. 1387).
احساس بی معنایی و خلاء وجودی تا بدان جا در حال گسترش و افزایش است که در حقیقت باید آن را اپیدمی عصبیت نام نهاد. شواهد فراوانی در نشریات حرفه ای و رسمی وجود دارد که نشانگر آن است که احساس بی معنایی محدود به کشورهای سرمایه داری نمی شود ، بلکه آن را می توان در جوامع کمونیستی نیز مشاهده کرد. این موضوع حتی در کشورهای جهان سوم نیز قابل توجه است. مطابق تحقیقات( دیانا یانگ) ” نسل های سالخورده از خلاء وجودی رنج می برند”. “کارل مارشال ” هم احساس کسانی را که در سنین بعداز 50سالگی برای کمک مراجعه می کنند ، به عنوان احساس بی هدفی توصیف کرده است. ثابت شده است که شیوه های معنا درمانی نسبت به سایر شیوه های درمانی برتری دارند (فرانکل، 1977؛ ترجمه: تبریزی و علوی نیا ، 1383). فرانکل در کتاب انسان در جستجوی معنی می گوید : ” آن زندانی که امیدی به آینده خود نداشت محکوم به فنا بود” . وی با از بین رفتن امید ودلبستگی، اتکای روحانی خود را نیز از دست می داد ، باعث سقوط خود می شد و گرفتار پوسیدگی روحی و جسمی می شد. در زندان فشرده اسیران نازی به خوبی پیدا بود که آنهائیکه تصور می کردند وظیفه ای و کاری در انتظارشان است بیش از دیگران احتمال زنده ماندن داشتند. این مسئله بعداً به وسیله کارشناسان آمریکایی در کره و ژاپن نیز تایید گردید (فرانکل ،1967؛ ترجمه معارفی ، 1384).
اهداف پژوهش:
اهداف کلی:مطالعه اثر بخشی معنادرمانی گروهی برکیفیت زندگی وتغییر سبک دلبستگی ناایمن بر افراد
سالمند شهرستان رشت
اهداف ویژه:
مطالعه اثر بخشی معنا درمانی گروهی برمیزان کیفیت زندگی افراد سالمند شهرستان رشت
مطالعه اثر بخشی معنا درمانی گروهی برتغییر جهت دلبستگی نا ایمن افراد سالمند شهرستان رشت
سوالات پژوهش:
1.آیا معنا درمانی گروهی برکیفیت زندگی افراد سالمند شهر رشت تاثیر گذار است ؟
2.آیا معنا درمانی گروهی بر تغییر سبک دلبستگی نا ایمن سالمندان شهر رشت تاثیر گذار است؟
فرضیه های پژوهش:
1.آموزش معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی افراد سالمند تاثیر گذار است.
2.آموزش معنادرمانی گروهی بر تغییر سبک دلبستگی ناایمن افراد سالمند تاثیز گذار است.
تعریف نظری و عملیاتی کیفیت زندگی:
تعریف نظری :مفهوم کلی می باشد که نه تنها شامل جنبه های زندگی مانند اجتماعی،فیزیکی،عاطفی ومعنوی است ، به نیازهای فردی از قبیل امیال و آرزوها هنجارها فرهنگی ،اجتماعی نیز توجه دارد (اسداد.بیدمشکی. الهه ،.1386)
تعریف عملیاتی :
دراین تحقیق میزان کیفیت زندگی .نمره ای است که سالمندان از پرشنامه کیفیت زندگی فرم 26سوالی کوتاه سازمان جهانی بهداشت کسب می کند
تعریف نظری و عملیاتی دلبستگی:
تعریف نظری:
سبک های دلبستگی مبتنی بر این است که پیوندهای عاطفی نخستین که بین( کودک و ابژه ویاسالمندان ووآبژه درون سازی) می شوند .به گستره ی وسیع روابط بین شخصی فرد ومحیط تعمیم می یابد والگوی این روابط .یعنی سبکهای دلبستگی در طول زندگی نسبتا پایدار می مانند.
تعریف عملیاتی:
تعریف عملیاتی سبک دلبستگی:طبقات و سبک دلبستگی ازمودنی ها از طریق پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان به دست می اید نقل (هازن و شور.،1993 )

تعریف نظری وعملیاتی معنا درمانی:
تعریف نظری:
این نظریه توسط فرانکل (1959)تهیه و تدوین شده است . فرانکل در) تعریف معنا درمانی( می گوید : معنادرمانی عبارت است از کمک به مراجع برای یافتن معنا در زندگی. او در کار مشا وره با مراجعان سعی می کند که مراجع را به سوی هدفی خاص هدایت کند ، که معنایی در زندگی پیدا کند . معنا درمانی برای دغدغه های وجودی روی افزایش آگاهی وجودی و کمک به مراجعان برای پیدا کردن معنا در درون متن روابط انسانی تمرکز می کند. آموزش به مراجعان برای افزایش مسئولیت پذیری برای معنا ، کمک بهمراجع برای گوش دادن و ندای وجدان ، سؤال از مراجعان در باره معنا ، افزایش افق دید در باره منشاء معنا ، ایجاد معنا بوسیله سؤالات سقراطی ، کاربرد لوگودرام ، معنا های پیشنهادی ، تعبیر رویاها ، قصد متناقض و عدم توجه از واژگان اصلی معنی درمانی بشمار می روند( بهفر.،1384 )
تعریف عملیاتی معنا درمانی:
منظور از معنا درمانی در این تحقیق ، همه شیوه ها و روش های درمانی است که برای درمان بیماران توسط فرانکل و پیروانش به کار رفته و در کتاب های فرانکل ذکر شده است( بهفر.، 1384.) در روش شناسی محتوا و ساختار آن برای( 12 )جلسه درمانی طبق فرم ضمیمه بیان شده است.
تعریف نظری و عملیاتی سالمندی:
تعریف نظری:
افرادی هستند سن انها 60 سال ویا بالاتراست ودگرگونی ها ناشی از افزایش سن در آنها به وجود آمده است) شاملو.،1385 )
تعریف عملیاتی:

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این پژوهش گروه افراد سالمند رنج سنی 54تا80 سال را در بر می گیرد

فصل دوم
پیشینه تحقیق

مقدمه بر نظریه معنی درمانی:
در شهر وین ، پایتخت اتریش و در قاره اروپا سه مکتب روانشناسی بنیاد گذاشته شده است . مکتب روانکاوی فروید ، مکتب روانشناسی فردی آدلر و مکتب معنا درمانی فرانکل . فرانکل بنیان گذار مکتب معنا درمانی لوگوتراپی در بیست و ششم مارس سال 1905 در وین متولد و در دوم سپتامبر سال 1997 در سن 92 سالگی در همان شهر در گذشت . آلمانی ها ، فرانکل را در سن 37سالگی دستگیر کردند و به اردوگاه وحشتناکی منتقل کردند . در اردوگاه که همه چیز را از او گرفته بودنداین شیوه تفکر در فرانکل بوجود آمد که می گفت .مهم آن نیست که من چه می خواهم باشم ، مهم آن است که من چه کسی باید باشم . در ارتباط با مفهوم بودن برای او سؤال انسان بودن مطرح شد . او معتقد بود که انسان بودن ، یعنی مسئول بودن ، تصمیم گیرنده ، موضع گیرنده و ارزشیابی کننده بودن . ازابتدا مفاهیمی چون : زندگی ، روح و معنا ذهن فرانکل را به خود مشغول کرد . به عقیده او، ما انسان ها سؤال کننده نیستیم ، جواب دهنده هستیم . ما باید به سؤال هایی که زندگی از ما می کند با آزادی احساس مسئولیت کامل جواب دهیم . در انتخاب جوابی که انسان به سرنوشت خود می دهد و انتخاب نگرشی که در مقابل سرنوشت خود بر گزیند، آزاد است . در نتیجه مسئول جوابی است که به سرنوشت می دهد و مسئول شیوه تفکر و نگرش ی است که انتخاب می کند .انسان باید پاسخی بدهد که در شأن انسان است فرانکل روزی به شاگردان خودگفت من معنای زندگی خود را در این می بینم که به دیگران کمک کنم تا آنها در زندگی خویش معنا بیابند او همیشه با انسان هایی روبرو می شد که پرسش هایی در باره معنای مطرح می کردند. فرانکل معتقد بود مشکل انسانامروز بی معنی زندگی بودن زندگی ، خلا وجودی و ناکامی وجودی است. انسانی معنا خواه است معنا خواهی قویترین نیرودر انسان است. معنا چشمه ای است که هرگز خشک نمی شود . اما طراوت انسان بودن آن خشک می شود(هدایتی ،1385 )
اصول معنا درمانی:
فرانکل سه قانون بنیادی را در معنا درمانی مطرح می کند :
1:معنا در زندگی وجود دارد و آن را می توان جستجو و کشف کرد . اما انسان نمی تواند معنا را به دلخواه بوجود
آورد و آن را در افکارش بسازد . انسان جستجو کننده معناست و نه بوجود آورنده آن .
2:معنا وسیله ای برای کامروایی انگیزه ها و یا دستاویزی برای رسیدن به هدف نیست . تحقق معنا خود هدف
است.
3:علت بیماریها و اختلالات روانی بی معنایی زندگی است . کار وفعالیت زیاد باعث بیماری روانی نمی شود ، بلکه علت بیماری بی معنا بودن زندگی است )کوهی ،1388 )

نظریه معنی درمانی( لوگوتراپی ) ویکتور فرانکل:
ریشه های معنی درمانی به نوعی به کارهای آلفرد آدلربر می گردد. آدلر اولین روانشناسی است که در مورد معنا در زندگی به بحث پرداخت. او در سال 1931 کتاب معنای زندگی را نوشت.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید