بهمن ۵, ۱۳۹۹

سطح کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه وعوامل مؤثرآن- قسمت ۵

فهرست منابع ۱۲۱
فهرست جداول
جدول ۲-۱: ابعاد مرتبط به کیفیت زندگی سالمندان ۱۲
جدول ۲-۲: تعاریف اولیه و توضیحات کیفیت زندگی ۱۳
جدول ۲-۳: برخی ابعاد پیشنهادی کیفیت زندگی ۱۶
جدول ۳-۱ : ابعاد و گویه های مرتبط به پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36) 64
جدول ۳-۲: کلید امتیاز هر عبارت در بهترین وضعیت سلامت (نمره ۱۰۰) ۶۵
جدول ۳-۳: امتیاز دادن به هر یک از پاسخ ها ۶۵
جدول ۳-۴:توزیع گویه‌های پرسشنامه روش‌های مقابله با استرس به تفکیک مولفه ها ۷۰
جدول ۴-۱ : بررسی شاخص های توصیفی متغیر سن مادران به تفکیک گروه ۷۶
جدول ۴-۲: توزیع متغیر سطح تحصیلات مادران به تفکیک گروه ۷۷
جدول ۴-۳: توزیع متغیر سطح تحصیلات هسمر به تفکیک گروه در نمونه مورد بررسی ۷۸
جدول ۴-۴: توزیع متغیر شغل مادران به تفکیک گروه ۷۹
جدول ۴-۵: توزیع متغیر وضعیت تأهل مادران به تفکیک گروه ۸۰
جدول ۴-۶: توزیع متغیر وضعیت اقتصادی خانواده به تفکیک گروه ۸۱
جدول ۴-۷: توزیع متغیر نوع مسکن به تفکیک گروه ۸۲
جدول ۴-۸: توزیع متغیر وضعیت بیمه مادران به تفکیک گروه در نمونه مورد بررسی ۸۳
جدول ۴-۸ : مقایسه خرده مقیاس عملکرد جسمانی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و دارای فرزند سالم ۸۴
جدول ۴-۹ : مقایسه خرده مقیاس محدودیت های ایفای نقش ناشی از وضعیت سلامت جسمانی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و دارای فرزند سالم ۸۴
جدول ۴-۱۰: مقایسه خرده مقیاس محدودیت های ایفای نقش ناشی از مشکلات جسمانی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و فرزند سالم ۸۵
جدول ۴-۱۱ : مقایسه خرده مقیاس شادابی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و دارای فرزند سالم ۸۵
جدول ۴-۱۲ : مقایسه خرده مقیاس سلامت روانی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و دارای فرزند سالم ۸۵
جدول ۴-۱۳ : مقایسه خرده مقیاس عملکرد اجتماعی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و دارای فرزند سالم ۸۶
جدول ۴-۱۴ : مقایسه خرده مقیاس درد ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و دارای فرزند سالم ۸۶
جدول ۴-۱۵: مقایسه خرده مقیاس سلامت عمومی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و دارای فرزند سالم ۸۷
جدول ۴-۱۶: مقایسه نمره کل کیفیت زندگی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و دارای فرزند سالم ۸۷
جدول ۴-۱۷: مقایسه خرده مقیاس عملکرد جسمانی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی ۸۸
جدول ۴-۱۸: مقایسه خرده مقیاس محدودیت های ایفای نقش ناشی از وضعیت سلامت جسمانی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی ۸۸
جدول ۴-۱۹: مقایسه خرده مقیاس محدودیت های ایفای نقش ناشی از مشکلات جسمانی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی ۸۸
جدول۴-۲۰ : مقایسه خرده مقیاس خستگی یا نشاط ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی ۸۹
جدول ۴-۲۱: مقایسه خرده مقیاس سلامت روانی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی ۸۹
جدول ۴-۲۲: مقایسه خرده مقیاس عملکرد اجتماعی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی ۹۰
جدول ۴-۲۳: مقایسه خرده مقیاس درد ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی ۹۰
جدول ۴-۲۴: مقایسه خرده مقیاس سلامت عمومی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی ۹۰
جدول ۴-۲۵: مقایسه نمره کل کیفیت زندگی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی ۹۱
جدول ۴-۲۶: مقایسه عزت نفس ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و دارای فرزند سالم ۹۱
جدول ۴-۲۷: مقایسه عزت نفس ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی ۹۲
جدول ۴-۲۸: مقایسه حمایت اجتماعی عاطفی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و دارای فرزند سالم ۹۲
جدول ۴-۲۹: مقایسه حمایت یا کمک مادی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و دارای فرزند سالم ۹۲
جدول ۴-۳۰: مقایسه حمایت اجتماعی کارکردی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و دارای فرزند سالم ۹۳
جدول ۴-۳۱: مقایسه حمایت اجتماعی ساختاری ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و دارای فرزند سالم ۹۳