بهمن ۲, ۱۳۹۹

متن کامل – سطح کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه وعوامل مؤثرآن- قسمت ۸

رضایت ذهنی: کیفیت زندگی عمومی که توسط خود سالمندان ارزیابی می شود.
عوامل محیطی فیزیکی: استاندارد مسکن یا ترتیبات زندگی نهادی، کنترل محیط فیزیکی، دسترسی به تسهیلاتی مثل فروشگاه، حمل و نقل عمومی.
عوامل محیطی اجتماعی: شبکه ها و حمایت اجتماعی و خانوادگی، سطوح فعالیت سرگرمی و ارتباط با سازمانهای داوطلبانه و حقوقی.
عوامل اقتصادی اجتماعی: درآمد و ثروت، تغذیه و استاندارد کلی زندگی.
عوامل فرهنگی: سن، جنس، قومیت، مذهب و زمینه طبقاتی.
عوامل وضعیت سلامت: بهزیستی جسمی، توانایی عملکردی و سلامت روانی.
عوامل شخصیتی: بهزیستی روانشناختی، طرز فکر، رضایت از زندگی و شا دکامی.
عوامل اقتدار فردی: توانایی تصمیم گیری، کنترل تمرینات بدنی و چانه زنی در محیط خویش.

منبع: بوند و کورنر، ۲۰۰۴، ص ۶
نوع سوم تعاریف کارشناسانه (یعنی تعاریف متمرکز): بر یک یا دو بعد تمرکز داشته و تمایل به انعکاس سیاست یا جهت گیری های حرفهای حوزه های متفاوت دارند. برای مثال در پژوهش های مرتبط به خدمات سلامت، کیفیت زندگی اغلب بر سنجه های وضعیت عملکردی و سلامت (بولینگ[۲۹]، ۱۹۹۷) و در حوزه اقتصاد سلامت، بر ارزیابی پیامد (توارنس[۳۰]، ۱۹۸۶) تمرکز دارد.
۲-۱-۱-۵ تعاریف غیرکارشناسانه
در سالهای اخیر یک خیزش در این دیدگاه به وجود آمد که تعاریف غیرکارشناسانه[۳۱] نسبت به تعاریف کارشناسانه مناسب تر هستند. مثال روشن برای این وضعیت روشی است که جنبش ناتوانان معنای ناتوانی را از دیدگاه افراد مختلف ناتوان اصلاح نمود.
کیفیت زندگی مفهومی چندبعدی است و مرزهای مشخص و ثابتی ندارد بطوریکه توافق اندکی در خصوص ابعاد یا حوزه های مختلف آن وجود دارد. همچنین در خصوص کیفیت زندگی بالا یا پایین نیز دیدگاه های مختلفی مطرح می شود(بوند و کورنر، ۲۰۰۲).
برخی تعاریف ارائه شده در خصوص کیفیت زندگی و در راستای توسعه این مفهوم ارائه شده است که خلاصه آن در جدول ۲-۲ ارائه شده است.
جدول ۲-۲: تعاریف اولیه و توضیحات کیفیت زندگی

منبع تعاریف و توضیحات
باک و ریوکس[۳۲] (۱۹۹۶) میزان لذت افراد و اجتماعات از بهزیستی اجتماعی
کومینز[۳۳] (۱۹۷۷) کیفیت زندگی بعد عینی و ذهنی را در بر می گیرد و بهزیستی مادی، سلامت، بهرهوری، صمیمیت، امنیت، بهزیستی عاطفی و محلهای را در بر دارد
فِلس و پِری[۳۴] (۱۹۹۷) مفهومی چندبعدی و ذهنی، شامل بهزیستی فردی که شامل مواردی مثل روابط صمیمی، زندگی خانوادگی، روابط دوستانه، استاندار زندگی، کار، محله، شهر و محل سکونت، مسکن، آموزش، سلامت و خود را در بر دارد.
گود (۱۹۸۸) کیفیت زندگی موقعی تجربه می شود که نیازهای پایه فردی برآورده شده و فرد فرصت پیگیری و کسب اهداف عمده زندگی خود را دارد.
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.