سواد رسانه ای

دانلود پایان نامه

1ـ ارتقای آگاهی نسبت به الگوی مصرف رسانه‌ای و یا به عبارت بهتر تعیین میزان و نحوه مصرف محصولات رسانه‌ای از منابع رسانه ای گوناگون.
2- آموزش مهارتهای مطالعه یا تماشای انتقادی .
3- تجزیه‌و‌تحلیل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رسانه ها که در نگاه اول قابل مشاهده نیست.
از این دیدگاه آموزش سواد رسانه‌ای به دانش آموزان، اهداف متعددی را دنبال می‌کند که مهمترین آنها عبارتند از:
1- ایجاد تفکر خلاقانه، انتقادی و موشکافانه در دانش آموزان نسبت به محتوا و عملکرد رسانهها.
2- شناخت اشکال بصری ارتباط با استفاده از آن در کنار سایر مهارتهای خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن. 
1-3 اهداف تحقیق:
1-3-1 هدف اصلی:
شناخت میزان تاثیر سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش بر توسعه مدل آموزش تفکر انعکاسی در دبیرستان های غیر انتفاعی شهرتهران
1-3-2 اهداف فرعی :
شناخت میزان تاثیر سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش بر نحوه جامعه پذیری دانش آموزان در دبیرستان های غیر انتفاعی شهرتهران
شناخت میزان تاثیر سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش بر شکل گیری دیدگاه انتقادی دانش آموزان در دبیرستان های غیر انتفاعی شهر تهران
شناخت میزان تاثیر سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش بر مواجهه دانش آموزان با رسانه ها و محتوای آنها در دبیرستان های غیر انتفاعی شهر تهران
1-4 سؤالات تحقیق:
1-4-1 سوال اصلی:
سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش تا چه میزان بر توسعه مدل آموزش تفکر انعکاسی در دبیرستان های دخترانه غیر انتفاعی منطقه 2شهر تهران تاثیر دارد؟
1-4-2 سوالات فرعی:
سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش تا چه میزان بر نحوه جامعه پذیری دانش آموزان در دبیرستان های دخترانه غیر انتفاعی منطقه 2شهر تهران تاثیر دارد؟
سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش تا چه میزان بر شکل گیری دیدگاه انتقادی دانش آموزان در دبیرستان های دخترانه غیر انتفاعی منطقه 2شهر تهران تاثیر دارد؟
سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش تا چه میزان بر مواجهه دانش آموزان با رسانه ها و محتوای آنها در دبیرستان های دخترانه غیر انتفاعی منطقه 2شهر تهران تاثیر دارد؟
1-5 فرضیه‏های تحقیق:
1-5-1 فرضیه اصلی:
بین میزان سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش و توسعه مدل آموزش تفکر انعکاسی دردبیرستان های دخترانه غیر انتفاعی منطقه 2شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد.
1-5-2 فرضیه های فرعی:
بین میزان سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش و نحوه جامعه پذیری دانش آموزان در دبیرستان های دخترانه غیر انتفاعی منطقه 2شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.