سیاست های اقتصادی

دانلود پایان نامه

3-سیستم اطلاعات ارزی که بر ذخایر اسکناس های بانک های مرکزی ملی دول عضو بدین منظور که کمبود بالقوه و افزونی داشته های ذخایر اسکناس های یورو در مکان های دسترسی مختلف یوروسیتم مورد ارزیابی قرار دهد، نظارت می کند.
مبحث سوم: رابطه بانک مرکزی اروپا با جامعه اروپا
گفتار اول: همکاری با نهادها و ارگانهای جامعه اروپا
اگرچه معاهده جامعه اروپایی به صراحت مسئولیت ها را در چهارچوب اتحاد پولی اروپا تقسیم می نماید، در عین حال این معاهده همکاری و مذاکره بین سیاستمداران مختلف را از طریق شماری از ارتباطات قاعده مند بین بانک مرکزی اروپا و موسسات و نهادهای جامعه اروپا تشویق می کند.ارتباطات بین بانک مرکزی اروپا و سایر موسسات سیاست گذار در چهارچوب اتحادیه اروپا به منظور اجرای مناسب وظایف برای یوروسیستم ضروری و حیاتی می باشد. این امر در تمامی فعالیت هایی که بانک مرکزی اروپا به نوعی به تقسیم صلاحیت های خویش با ارکان جامعه اروپایی می پردازد آشکار است. در این موارد، معاهده جامعه اروپایی خواستار همکاری بین بانک مرکزی اروپا با موسسات یا ارکان ذیربط جامعه اروپایی شده است. با این حال، بانک مرکزی اروپا به واسطه ارتباطات متقابل بین سیاست های واحد پولی و سیاست های اقتصادی در جامعه اروپایی به برقراری روابط ثمربخش با سایر ارکان سیاست گذار از جمله دولت ها علاقه مند است.
بند اول: پارلمان اروپایی
رابطه بین بانک مرکزی اروپا و پارلمان اروپایی عمدتا متمرکز بر ایفای ماموریت ها و وظایف بانک مرکزی اروپا می باشد. پارلمان اروپایی یک نقش محوری در مسئول تلقی نمودن بانک مرکزی اروپا برای عملکرد سیاست پولی و وظایف مورد نظر آن برعهده دارد.
1-بررسی گزارشات سالیانه بانک مرکزی اروپا
رییس بانک مرکزی اروپا ملزم می باشد تا بر مبنای بند 3 ماده 113 معاهده جامعه اروپایی، گزارش سالیانه بانک مرکزی اروپا را در جلسات پارلمان اروپایی به آن ارائه دهد. پس از ارائه، پارلمان اروپا یک قطعنامه تصویب می کند که در آن یک ارزیابی جامع از فعالیت ها و عملکرد سیاستی بانک مرکزی اروپا را ارائه می دهد.
2-شهادت در نزد پارلمان اروپا
هم چنین بر اساس بند 3 ماده 123 معاهده جامعه اروپایی، رییس کل بانک مرکزی اروپا و سایر اعضای هیئت اجرایی آن بانک ممکن است که به درخواست پارلمان اروپا یا به ابتکار خودشان در نزد کمیته های صلاحیت دار پارلمان اروپایی حاضر شوند. رییس بانک مرکزی اروپا در تطابق با این مقرره، چهار مرتبه در سال در کمیته راجع به امور اقتصادی و پولی پارلمان اروپایی حاضر می شود. این کمیته بر اساس آیین نامه داخلی پارلمان اروپایی به عنوان کمیته مسئول روابط با بانک مرکزی اروپا تعبیه شده است.در طول استماعات، رییس بانک مرکزی اروپا تصمیمات سیاستی بانک مرکزی اروپا را تشریح نموده و به سوالات مطروحه از سوی اعضای کمیته های ذیربط پارلمان اروپایی پاسخ می دهد. هم چنین، سایر اعضای هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا در نزد کمیته امور اقتصادی و پولی پارلمان اروپایی ممکن است حاضر شوند.در طول سالیان اخیر، این نایب رییس بانک مرکزی اروپا بوده است که عموما برای ارائه گزارش سالیانه بانک مرکزی اروپا به کمیته دعوت شده است. به علاوه یک بار در سال،کمیته از عضو مسئول اقتصاد و تحقیقات هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا دعوت می نماید تا دیدگاه های بانک مرکزی اروپا را راجع به برررسی سالیانه کمیسیون اروپایی از اقتصاد اتحادیه اروپا و پیش نویس دستور العمل سیاست هیئت اجرایی ارائه دهد. این کمیته،گاهی همچنین سایر اعضای هیئت اجرایی را راجع به موضوعات خاص مرتبط با صلاحیت ها و مسئولیت های بانک مرکزی اروپا مورد دعوت قرار داده و اظهارات انها را استماع می نماید.
3-سئوالات مکتوب
به علاوه ارتباطات متقابل مستقیم و تبادل آراء بین رییس بانک مرکزی اروپا با اعضای کمیته امور اقتصادی و پولی، بند یک ماده 40 قواعد شکلی پارلمان اروپایی تحت عنوان سوالات در قبال پاسخ کتبی بانک مرکزی اروپا هم چنین تمامی اعضای پارلمان اروپایی را مجاز می دارد تا سئوالات بیشتری را به صورت کتبی از طریق کمیته امور اقتصادی و مالی پارلمان اروپایی به بانک مرکزی اروپا ارسال دارند. این سوالات همراه با پاسخ هایی که به وسیله بانک مرکزی اروپا ارائه خواهد شد متعاقبا در مجله رسمی اتحادیه اروپایی منتشر می شود.آنها برای عموم مردم قابل دسترس در تمامی زبان های رسمی جامعه اروپایی خواهند بود. اگرچه هیچ کدام از مواد معاهده جامعه اروپایی یا اساسنامه سیستم اروپایی بانکهای مرکزی مشتمل بر هیچ گونه الزاماتی در این زمینه نیستند،بانک مرکزی اروپا با این فرآیند موافقت نموده است.
4-سایر حوزه های ارتباطات متقابل میان بانک مرکزی اروپا با پارلمان اروپایی
سه حوزه مهم دیگر ارتباطات متقابل بین بانک مرکزی اروپا با پارلمان اروپایی وجود دارد:
1-پارلمان راجع به انتصاب رییس، نایب رییس و سایر اعضای هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا بر اساس بند 2 ماده 112 معاهده جامعه اروپایی مورد مشورت قرار می گیرد. در این راستا،کمیته امور اقتصادی و مالی پارلمان اروپایی جلسات استماعی را با نامزدان برگزار کرده و نهایتا پارلمان اروپایی یک رای را اتخاد خواهند نمود؛
2-پارلمان در قانون گذاری جامعه اروپایی برای اصلاح و تکمیل اساسنامه سیستم اروپایی بانکهای مرکزی بر اساس بند 6 مواد 10،41 و 42 اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی دخیل است.
3-پارلمان اروپایی هم چنین در سایر فرآیندهای قانون گذاری در حوزه هایی که در محدوده مسئولیت بانک مرکزی اروپا قرار دارد دخیل است.
بند دوم : شورای اتحادیه اروپا و یوروگروپ
بانک مرکزی اروپا مسئولیت خود را با شورای اتحادیه اروپا در زمینه موضوعات نرخ تبدیل ارز و نمایندگی بین المللی منطقه یورو شریک است. احترام به استقلال بانک مرکزی اروپا و شناسایی مسئولیت هایش، به هر حال بدین معناست که روابط بانک مرکزی اروپا با شورای اتحادیه اروپا و یورو گروپ در زمینه سیاست های اقتصادی می تواند تنها یک رابطه غیر الزام آور تلقی گردد. بایستی خاطر نشان شود که مسئولیت شورای اتحادیه اروپا برای پیشنهاد به انتصاب رییس، نایب رییس و سایر اعضای هیئت اجرایی یانک مرکزی اروپا به سران دولت ها نیز اهمیت بسیاری بر روابط این شورا با بانک مرکزی اروپا دارد.
1- شورای اتحادیه اروپا
از نظر حقوقی، تنها یک شورای اتحادیه اروپا وجود دارد با این حال شورا در واقع با ترکیبات متفاوتی تشکیل جلسه می دهد که به موضوع مورد بحث بستگی دارد. برای تصمیمات بسیار مهم اتحادیه پولی اروپا مانند الحاق دول جدید به منطقه یورو یا اصلاحات بند 2 ماده 10 اساسنامه سیستم اروپایی بانکهای مرکزی، شورای اتحادیه اروپا با ترکیب سران دولت ها یا حکومت ها تشکیل می شود. در مقابل، موضوعات اتحاد پولی اروپایی در محدوده صلاحیت شورای وزرای اقتصادی و مالی اروپا جای می گیرد. در این چهارچوب، بند 44 استنتاجات ریاست شورای اروپایی در لوکزامبورگ در 12 و 13 دسامبر 1997، به صراحت بیان می دارد که شورای وزرای اقتصادی و مالی اروپا مرکز همکاری سیاست های اقتصادی دول عضو بوده و برای عمل در حوزه های مورد نظر صاحب اختیار می باشد. اگرچه تمامی دول عضو اتحادیه اروپایی جزیی از منطقه یورو نمی باشند، نمایندگان تمامی دول عضو از جمله آنهایی که در مرحله سوم اتحاد پولی شرکت ننموده اند حق شرکت در موارد بررسی شورای اتحادیه اروپا راجع به موضوعات اتحاد پولی اروپایی را دارند. با این حال، حق رای دهی نمایندگان کشورهایی که در منطقه یورو شرکت ننموده اند در بسیاری از موضوعات اتحادیه اروپایی معلق شده است.استثنائات در مواردی است که از جمله شورای اتحادیه اروپا بایستی بر اساس ماده 107 معاهده اتحادیه اروپا یعنی اصلاح و تکمیل قانون گذاری اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی اقدام نماید که در این صورت تمامی دولت ها حق رای دارند.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.