سیاست های پولی و مالی

دانلود پایان نامه

4- ارتقای کارکرد روان سیستم های پرداخت
سایر وظایف مرتبط عبارتند از:
1- انتشار اسکناس یورو بدان دلیل که تنها این اسکناس است که از وضعیت پولی رایج حقوقی در منطقه یورو بر اساس بند یک ماده 106 معاهده جامعه اروپایی و ماده 16 اساسنامه سیستم اروپایی بانکداری مرکزی برخوردار می باشند؛
2- جمع آوری اطلاعات آماری ضروری برای وظایف یوروسیستم بر اساس ماده 5 اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی.
بند پنجم: تصمیم گیری متمرکز و تمرکز زدایی عملیاتی
بر اساس ماده 8 اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی، نهادهای تصمیم ساز بانک مرکزی اروپا یوروسیستم را اداره می کنند. این نهادها در چهارچوب مسئولیت های مورد نظر مشخص شده برای آنها تمامی تصمیمات ضروری برای تواناسازی سیستم اروپایی بانکهای مرکزی و یوروسیستم را به منظور اجرای وظایف مورد نظرشان اتخاذ می کنند.تصمیم گیری متمرکز از طریق نهادهای تصمیم گیر بانک مرکزی اروپا محدود به تنظیم سیاست های پولی و مالی از جمله تغییرات در نرخ های بهره بانک مرکزی اروپا نمی گردد.تصمیم گیری متمرکز به اجرای سیاست ها از طریق بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی ملی بسط پیدا می نماید.
به استثنای وظایف قانونی که به طور انحصاری به عنوان محور و اساس یوروسیستم در صلاحیت بانک مرکزی اروپا تفویض شده است، اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی مشخص نمی کند که سیاست های بانک مرکزی اروپا بایستی تا چه میزان از طریق فعالیت های بانک مرکزی اروپا یا بانک های مرکزی ملی اعمال گردد. برای قسمت اعظم فعالیت های یوروسیستم، تقسیم واقعی وظایف بین سیستمی بوسیله اصل تمرکززدایی انجام می شود بدین معنا که بانک مرکزی اروپا می بایستی به بانک های مرکزی ملی متوسل شود به میزانی که به نظر برای اجرای عملیاتی که بر اساس بند یک ماده 12 اساسنامه سیستم اروپایی بانکهای مرکزی وظایف یوروسیستم را تشکیل می دهد ممکن و متناسب باشد.
ساختار عملیاتی یوروسیستم اصل تمرکززدایی را به صورت کامل مد نظر قرار می دهد. بانک های مرکزی ملی تقریبا تمامی وظایف یوروسیستم را انجام می دهند. به ویژه، بانک های مرکزی ملی عملیات سیاست پولی را انجام داده و به عنوان عوامل بانک مرکزی اروپا عملیاتی را که بیشتر جنبه خارجی دارد اجرا می نمایند و تسهیلات پرداخت و تسویه اوراق بهادار را تامین می نمایند و تدارک و صدور اسکناس های یورو را تضمین می نمایند. آنها هم چنین آمارهایی را برای بانک مرکزی اروپا جمع آوری نموده و با بانک مرکزی اروپا راجع به ترجمه و تولید انتشارات و کمک به ارزیابی و پژوهش های اقتصادی که در چهارچوب شبکه های سازمان یافته اجرایی می گردند همکاری می ورزند. در مقابل، بانک مرکزی اروپا خود فقط چند نوع عملیات را اجرایی می نماید. بانک مرکزی اروپا منابع مالی خود را مدیریت کرده، بر پرداخت های فرامرزی با حجم بالا و بر سیستم های پایاپای و تسویه نظارت می کند. سایر فعالیت های عملیاتی بانک مرکزی اروپا شامل عملیات خارجی می شود اگرچه عملا حجم وسیعی از آن بوسیله بانک های مرکزی ملی اجرایی می گردند. با این حال، این فضای محدود فعالیت های عملیات بانک مرکزی اروپا بدان معنا نمی باشد که این بانک عمدتا با سمت عملیاتی یوروسیستم فاقد ارتباط است. در عوض، بانک مرکزی اروپا به شیوه های گوناگون تضمین می نماید که عملیات یوروسیستم بدون تناقض و یکنواخت بوسیله بانک های مرکزی ملی منطقه یورو اجرایی می گردد.
گفتار چهارم: بانکهای مرکزی ملی کشورهای اروپایی
رابطه بین بانک های مرکزی ملی کشورهای اروپایی با یوروسیستم در قالب دو بخش اعمال حقوقی بین یوروسیستمی و سیستم های مشترک عملیاتی مصداق می یابد که در ذیل توضیح داده خواهد شد.
بند اول: اعمال حقوقی بین یوروسیستمی
سه نوع اعمال حقوقی بین یوروسیستمی وجود دارد:
1-دستورالعمل های بانک مرکزی اروپا؛
2-رهنمودهای بانک مرکزی اروپا؛
3-تصمیمات داخلی.
دستورالعمل های بانک مرکزی اروپا و رهنمودهای آن، انواع خاصی از اسناد الزام آور حقوقی و از نظر قضایی قابل اجراء هستند.آنها برای تضمین این امر که عملیات غیر متمرکز به صورت یکنواخت در تطابق با تقسیم داخلی صلاحیت ها بوسیله بانک های مرکزی ملی اجرایی می شوند، مورد تصویب قرار می گیرند. از آن رو که هم دستورالعمل ها و هم رهنمودهای بانک مرکزی اروپا بخشی از حقوق جامعه اروپایی هستند آنها بر قانون گذاری پیشین و پسین ملی در محدوده قابلیت اعمال خود تفوق دارند(اصل تفوق). این برعهده شورای ریاست بانک مرکزی اروپا خواهد بود تا انطباق با دستور العمل ها و رهنمودهای بانک مرکزی اروپا را تضمین نماید. هیئت اجرایی، شورای ریاست را در اجرای این عملکرد با گزارشات منظم انطباق پشتیبانی خواهد نمود. بانک مرکزی اروپا هم چنین برای پذیرش تصمیمات داخلی راجع به موضوعات نهادی، اداری و مالی یوروسیستم ذی صلاح می باشد.این تصمیمات داخلی هم چنین از نظر حقوقی برای تمامی اعضاء یوروسیستم الزام آور تلقی می شوند. التزامات رسمی برای پذیرش دستورالعمل ها، رهنمودها و تصمیمات داخلی بانک مرکزی اروپا در معاهده جامعه اروپایی یا در اساسنامه سیستم اروپایی بانکهای مرکزی مشخص نشده است بلکه به صورت قواعد شکلی بانک مرکزی اروپا مقرر می شوند و از اصول کلی حقوق جامعه اروپایی تبعیت خواهند نمود. با توجه به اینکه اثر حقوقی این اعمال فقط بین ارکان ذی صلاح یوروسیستم می باشد، بنابراین تعهدی بر اساس حقوق جامعه اروپا برای انتشار دستور العمل ها، رهنمودها و تصمیمات داخلی بانک مرکزی اروپا وجود نخواهد داشت. با این حال، بانک مرکزی اروپا عمدتا بواسطه اصل شفافیت اطلاعات در اتحادیه اروپا اقدام به انتشار دستور العمل ها و تصمیمات داخلی که برای فعالین بازار و عموم مردم دارای اهمیت است می نماید.
بند دوم: سیستم های مشترک عملیاتی
بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی ملی شماری از سیستم های عملیاتی مشترک را برای تسهیل انجام عملیات غیرمتمرکز ایجاد نموده اند. این سیستم های مشترک عملیاتی پشتیبانی آمادی از درستی کارکردی یوروسیستم را به عمل می آورند. سیستم های مشترک عملیاتی سیستم های اطلاعاتی و کاربردها و رویه ها را تحت پوشش قرار می دهند.اعضای این سیستم ها کمیته های سیستم اروپایی بانکهای مرکزی می باشند در حالی که این سیستم ها بوسیله حوزه فعالیت ذی صلاح بانک مرکزی اروپا مدیریت می شوند.عملیات یوروسیستم از
سیستم های مشترک عملیاتی ذیل استقاده می کند:
1-سیستم هایی برای عملیات پول رایج یورو و مداخله دو جانبه در بازار که انتقال ایمن و سریع دستورالعمل ها برای اجرای عملیات تمرکز زدایی سیاست پولی را تضمین می نمایند؛
2-سیستم مبادله اطلاعات غیرآماری که به عنوان مجاری مبادلاتی برای اطلاعات ترازنامه روزانه بانک مرکزی اروپا با بانک های مرکزی ملی انجام وظیفه نموده و به عملکرد مدیریت نقدینگی بانک مرکزی اروپایی گزارش می دهد و برای ارزیابی روزانه بازار پولی مورد استفاده قرار می دهد؛

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.