سیستم ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

به منظور درک صحیح هر پدیده یا موضوع، لازم است از آن پدیده تعریف و برداشت و فهم مشترکی حاصل شود. موضوع ارزیابی عملکرد نیز از این قاعده مستثنی نیست.
لرد کلوین (1907-1824) معتقد است که اگر بتوانید آنچه را که درباره آن صحبت می کنید اندازه بگیرید، و آن را در قالب اعداد بیان کنید، شما چیزی درباره آن می دانید ، در غیر این صورت دانش شما تنها یک نوع دانش ناچیز و سطحی است. ممکن است مقدمه‌ای بر دانش باشد اما شما به مرحله علم وارد نشده اید. با اقتباس از مقدمه فوق در این بخش به تعریف برخی مفاهیم مطرح در نظام مدیریت عملکرد می پردازیم:
1-1-2- ارزیابی : از واژه (ارزیابی) تعاریف بسیاری ارائه شده است، در فرهنگ دهخدا ارزیابی «عمل یافتن ارزش هر چیز» و در فرهنگ معین ارزیابی «عمل ارزش و بهای هر چیز، سنجش و بررسی حدود هر چیز و برآورد کردن ارزش آن» معنی شده است (دهخدا، 1385: 49).
ارزیابی روشی است که به وسیله آن میزان نزدیکی عملیات انجام شده با انتظارات مورد نظر سنجیده می شود. به عبارت دیگر ارزیابی مقایسه ای است بین آنچه وجود دارد با آنچه مورد نظر و مطلوب است .به بیان دیگر ارزیابی عبارت است از تعیین ارزش، اهمیت، شایستگی یا مطلوبیت یک چیز، این امرباروش جستجوی منظم و قضاوت کردن سر و کار دارد( بازرگان،1380: 53 ).
2-1-2- عملکرد: مفهوم این واژه از آن جا حائز اهمیت است که با تعریف عملکرد می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود. هولتون وبیتز خاطر نشان ساخته اندکه «عملکرد یک ساختار چند بعدی است که ارزیابی آن، بسته به انواع عوامل، متفاوت است». کین معتقد است «عملکرد چیزی است که فرد به جا می گذارد و جدای از هدف است».
بروج براچ معتقد است: «عملکرد، هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج است. رفتارها از فرد اجرا کننده ناشی می شوند که عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل میکنند. رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند، بلکه به نوبه خود نتیجه به حساب میآیند و میتوان جدای از نتایج در مورد آنها قضاوت کرد». این تعریف از عملکرد، منجر به این نتیجهگیری می شود که هنگام مدیریت عملکرد گروه ها و افراد، هم ورودی ها (رفتارها) و هم خروجی ها (نتایج) باید درنظر گرفته شوند.
به طور کلی عملکرد سازمانی به عنوان توانایی سازمان در استفاده مؤثر از منابع و تولید ستاده های پایدار با در نظر گرفتن اهداف مربوط به ذینفعان، تعبیر می شود.
3-1-2-ارزیابی عملکرد : عملکرد به چگونگی انجام وظایف و فعالیت ها و نتایج حاصله از انجام آنها اطلاق می شود و ارزیابی، فرایندی است که به سنجش و اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت درخصوص عملکرد طی دوره ای معین می پردازد (انواری رستمی وهمکاران،1391 :140).
ارزیابی عملکرد به مجموعۀ اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می گردد که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع جهت دستیابی به اهداف به شیوه ای اقتصادی توأم با کارایی و اثربخشی صورت می گیرد، به طوری که ارزیابی عملکرد در «بعد سازمانی» معمولاً اثربخشی فعالیت ها می باشد. منظور از اثربخشی، میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات است (بروآدبنت ، 2007: 92). در بحث از یک سیستم ارزیابی عملکرد جامع، 7 بعد را مورد توجه قرار داده‌اند. این ابعاد در جدول1-2 قابل مشاهده‌اند:
جدول 1-2 ابعاد بررسی یک سیستم ارزیابی عملکرد
بعد ارزیابی عملکرد توضیح
هدف از ارزیابی ارزیابی سرپرست(رشددهنده)، مقایسه افراد(ارزیابی کننده)، ارزیابی عملکرد سیستم، ارزیابی سازمان
واحد تجزیه و تحلیل فرد، تیم، واحد سازمانی یا سازمان
منبع اطلاعات عملکرد سرپرستان، همکاران، ارزیابی‌شونده، مشتریان، فرایندها و…
مقیاس اندازه‌گیری اهداف تعیین شده توسط خود افراد، اهداف تعیین شده توسط هیئت مدیره و….
آنچه ارزیابی می‌شود روندها، خروجی عملکرد یا نتایج یا…
آموزش سرپرستان ارزیابی‌کننده بعد رشد دهندگی با ارایه بازخورد، موضوع جدا کردن مسایل سیستمی و فردی
آموزش کارکنان
محققانی نظیر تونی و تونکیا (2001) توسعه سیستم اندازه‌گیری عملکرد را به چهار مرحله تقسیم کرده‌اند. مرحله اول همان طراحی سیستم‌هاست. سه مرحله دیگر پیاده‌سازی، بکارگیری و بروز رسانی منظم هستند.
برخی تعاریف دیگر در مورد ارزیابی عملکرد به شرح زیر است:
ارزیابی عملکرد کنترل و گزارش گیری مداوم از نیل به برنامه ها، به خصوص نیل به اهداف از پیش تعیین شده است که برخی اوقات خروجی خوانده می شود.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.