دی ۳۰, ۱۳۹۹

دسته بندی علمی – پژوهشی : شناخت فرهنگ‌سازمانی حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه …

۵-۱- مقدمه ۱۰۶
۵-۲- نتایج حاصل از فرضیه‌های تحقیق ۱۰۶
۵-۲-۱- فرضیه اصلی ۱۰۶
۵-۲-۲- فرضیه‌های فرعی ۱۰۷
۵-۳- مدل پیشنهادی تحقیق ۱۱۲
۵-۴- مدل مفهومی بر مبنای رگرسیون چندگانه ۱۱۳
۵-۵- پیشنهادات ۱۱۳
۵-۶- پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آینده ۱۱۵
فهرست مراجع ۱۱۶
پیوست الف:پرسشنامه تحقیق ۱۲۱
پیوست ب:جداول SPSS 124
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ‏۲‑۱تعاریف مختلف فرهنگ و ارائه‌کنندگان آن‌ها (ایران زاده، ۱۳۷۷) ۱۸
جدول ‏۳‑۱-ارزش‌دهی طیف لیکرت ۷۲
جدول ‏۳‑۲- ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق ۷۴
جدول ‏۴‑۱- فراوانی سنی پاسخ‌دهندگان ۷۶
جدول ‏۴‑۲- فراوانی جنسیتی پاسخ‌دهندگان ۷۷
جدول ‏۴‑۳- فراوانی تحصیلی پاسخ‌دهندگان ۷۸
جدول ‏۴‑۴- فراوانی رده سازمانی پاسخ‏دهندگان ۷۹
جدول ‏۴‑۵- فراوانی سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان ۸۰
جدول ‏۴‑۶- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های نوآوری فردی ۸۱
جدول ‏۴‑۷- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌های نوآوری فردی ۸۲
جدول ‏۴‑۸- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های تحمل مخاطره ۸۲
جدول ‏۴‑۹- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌های تحمل مخاطره ۸۲
جدول ‏۴‑۱۰- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل جهت‌دهی ۸۳
جدول ‏۴‑۱۱- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌های مؤلفه مستقل جهت‌دهی ۸۳
جدول ‏۴‑۱۲- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل یکپارچگی و وحدت ۸۴
جدول ‏۴‑۱۳- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌های مؤلفه مستقل یکپارچگی و وحدت ۸۴
جدول ‏۴‑۱۴- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل روابط مدیریت ۸۵
جدول ‏۴‑۱۵- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌های مؤلفه مستقل روابط مدیریت ۸۵
جدول ‏۴‑۱۶- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل کنترل ۸۵
جدول ‏۴‑۱۷- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مستقل هویت ۸۶
جدول ‏۴‑۱۸- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌های مؤلفه مستقل هویت ۸۶
جدول ‏۴‑۱۹- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه سیستم پاداش ۸۷
جدول ‏۴‑۲۰- فراوانی و درصد فراوانی پاسخ‌های مؤلفه سیستم پاداش ۸۷

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.