بهمن ۷, ۱۳۹۹

جستجوی مقالات فارسی – شناخت فرهنگ‌سازمانی حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه مرکز …

همبستگی اسپیرمن
 
 
فرضیه فرعی دوم
بین تحمل مخاطره و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.
همبستگی اسپیرمن
رگرسیون
برای بررسی رابطه بین تحمل مخاطره و عملکرد کارکنان از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون استفاده‌شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود نتایج به‌دست‌آمده از هر دو آزمون سطح معناداری بزرگتر از ۰۵/۰ را نشان می‌دهند؛ درنتیجه فرض صفر مبنی بر وجود نداشتن رابطه بین تحمل مخاطره و عملکرد کارکنان پذیرفته‌شده است و فرض مخالف رد می‌شود. بنابراین می‌توان ادعا کرد که بین تحمل مخاطره و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود ندارد.
 
 
فرضیه فرعی سوم
بین جهت‏دهی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.
رگرسیون
همبستگی اسپیرمن
برای بررسی رابطه بین جهت‏دهی و عملکرد کارکنان از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون استفاده‌شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود نتایج به‌دست‌آمده از هر دو آزمون سطح معناداری کوچکتر از ۰۵/۰ را نشان می‌دهند و ضرایب محاسبه‌شده مثبت می‌باشند؛ درنتیجه فرض صفر در سطح ۹۵/۰ اطمینان رد شده و فرض مخالف مبنی بر وجود رابطه مثبت بین جهت‏دهی و عملکرد کارکنان پذیرفته‌شده است. بنابراین می‌توان ادعا کرد که بین جهت‏دهی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.
 
 
فرضیه فرعی چهارم
بین یکپارچگی و وحدت و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.
همبستگی اسپیرمن
رگرسیون
برای بررسی رابطه بین یکپارچگی و وحدت و عملکرد کارکنان از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون استفاده‌شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود نتایج به‌دست‌آمده از هر دو آزمون سطح معناداری کوچکتر از ۰۵/۰ را نشان می‌دهند و ضرایب محاسبه‌شده مثبت می‌باشند؛ درنتیجه فرض صفر در سطح ۹۵/۰ اطمینان رد شده و فرض مخالف مبنی بر وجود رابطه مثبت بین یکپارچگی و وحدت و عملکرد کارکنان پذیرفته‌شده است. بنابراین می‌توان ادعا کرد که بین یکپارچگی و وحدت و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.
 
 
فرضیه فرعی پنجم
بین روابط مدیریت و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.
همبستگی اسپیرمن
رگرسیون
برای بررسی رابطه بین روابط مدیریت و عملکرد کارکنان از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون استفاده‌شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود نتایج به‌دست‌آمده از هر دو آزمون سطح معناداری بزرگتر از ۰۵/۰ را نشان می‌دهند؛ درنتیجه فرض صفر مبنی بر وجود نداشتن رابطه بین روابط مدیریت و عملکرد کارکنان پذیرفته‌شده است و فرض مخالف رد می‌شود. بنابراین می‌توان ادعا کرد که بین روابط مدیریت و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود ندارد.
 
 
فرضیه فرعی ششم
بین کنترل و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.
همبستگی اسپیرمن
رگرسیون
برای بررسی رابطه بین کنترل و عملکرد کارکنان از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون استفاده‌شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود نتایج به‌دست‌آمده از هر دو آزمون سطح معناداری کوچکتر از ۰۵/۰ را نشان می‌دهند و ضرایب محاسبه‌شده مثبت می‌باشند؛ درنتیجه فرض صفر در سطح ۹۵/۰ اطمینان رد شده و فرض مخالف مبنی بر وجود رابطه مثبت بین کنترل و عملکرد کارکنان پذیرفته‌شده است. بنابراین می‌توان ادعا کرد که بین کنترل و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.