بهمن ۷, ۱۳۹۹

سایت مقالات فارسی – شناخت فرهنگ‌سازمانی حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه مرکز …

 
فرضیه فرعی دوازدهم
بین نتیجه‏گرایی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.
همبستگی اسپیرمن
رگرسیون
برای بررسی رابطه بین نتیجه‏گرایی و عملکرد کارکنان از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون استفاده‌شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود نتایج به‌دست‌آمده از هر دو آزمون سطح معناداری کوچکتر از ۰۱/۰ را نشان می‌دهند و ضرایب محاسبه‌شده مثبت می‌باشند؛ در نتیجه فرض صفر در سطح ۹۹/۰ اطمینان رد شده و فرض مخالف مبنی بر وجود رابطه مثبت بین نتیجه‏گرایی و عملکرد کارکنان پذیرفته‌شده است. بنابراین می‌توان ادعا کرد که بین نتیجه‏گرایی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.
 
خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق
در این تحقیق یک فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی مطرح‌شده است و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون مورد آزمون قرارگرفته‌اند. نتایج به دست آمده در هر دو آزمون هم سو با یکدیگر بوده است. در مورد متغیر فرهنگ‌سازمانی و برخی از مؤلفه‌های آن شامل جهت‌دهی، یکپارچگی و وحدت، کنترل، هویت، سیستم پاداش، تحول سازمانی و نتیجه گرایی با رد فرضیه‌های صفر، فرضیات مخالف مبنی بر تأثیر هر یک بر عملکرد کارکنان تأییدشده است؛ و در مورد سایر مؤلفه‌ها یعنی: نوآوری فردی، تحمل مخاطره، روابط مدیریت، تحمل تعارض و الگوهای ارتباطات فرضیه‌های مخالف مبنی بر تأثیر هر یک بر عملکرد کارکنان رد شده است.
 
آزمون فریدمن
جهت اولویت‏بندی مؤلفه‌های مؤثر بر عملکرد کارکنان در جامعه مورد مطالعه از آزمون فریدمن استفاده‌شده است و مؤلفه‌ها مورد مقایسه قرارگرفته‌اند. نتایج آزمون فریدمن مطابق
جدول ‏۴‑۳۲ نشان می‏دهد تعداد سطرهایی که هر یک از ۷ مؤلفه مقدار گرفته‏اند برابر ۵۷ می‏باشد. در این جدول همچنین مقدار آماره آزمون و سطح معناداری آزمون ارائه‌شده است. سطح معناداری صفر نشان می‏دهد فرض صفر یعنی برابر بودن میانگین تمام مؤلفه‌ها با اطمینان ۹۹/۰ رد می‌شود.
همچنین در جدول ‏۴‑۳۱ میانگین رتبه هر یک از ۷ مؤلفه را به روش فریدمن نشان می‏دهد که با توجه به نتایج موجود می‏توان بیان نمود که نتیجه‏گرایی و تحول‏سازمانی دارای بالاترین میانگین رتبه‏ای هستند.
جدول ‏۴‑۳۱- مقایسه میانگین رتبه‌ای مؤلفه‌های مؤثر بر عملکرد کارکنان

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مؤلفه رتبه میانگین
نتیجه گرایی ۴۲/۵
تحول سازمانی ۳۲/۵
کنترل ۳۲/۴
یکپارچگی و وحدت ۵۷/۳