بهمن ۵, ۱۳۹۹

فایل – شناخت فرهنگ‌سازمانی حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه مرکز …

جهت‏دهی
β = ۲۸۶/۰
یکپارچگی
β = ۲۴۳/۰
کنترل
β = ۳۵۳/۰
عملکرد
هویت
β = ۱۵۱/۰
β = ۴۲۱/۰
پاداش
β = ۵۲۵/۰
تحول‏سازمانی
نتیجه‏گرایی
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
 
 
مقدمه
در فصل‌های گذشته به بررسی ادبیات تحقیق، جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها پرداخته شد. در این فصل نتایج حاصل از تحلیل فرضیه‌ها ارائه می‌گردد و سپس با توجه به نتایج به‌دست‌آمده پیشنهاد‌هایی ارائه می‌گردد.
 
نتایج حاصل از فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی
بین فرهنگ‌سازمانی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه-مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.
بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، رابطه دو متغیر فرهنگ‌سازمانی و عملکرد کارکنان با ضریب همبستگی ۲۸۰/۰، دارای سطح معناداری ۰۳۵/۰، یعنی کوچکتر از ۰۵/۰ است. این بدان معناست که فرض صفر یعنی : ρ = ۰ را در سطح اطمینان ۹۵/۰ رد شده و فرض مخالف یعنی : ρ ≠ ۰ پذیرفته می‌شود؛ که در واقع نشان‌دهنده وابستگی میان دو متغیر وجود دارد. همچنین آزمون تحلیل رگرسیون با سطح معناداری ۰۳۹/۰ از تأثیر معنادار متغیر فرهنگ‌سازمانی بر عملکرد کارکنان با سطح اطمینان ۹۵/۰ حمایت کرده است. در نتیجه فرضیه اصلی تأیید می‌شود.
 
 
فرضیه‌های فرعی
بین نوآوری فردی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه-مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.
بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، رابطه دو متغیر نوآوری فردی و عملکرد کارکنان با ضریب همبستگی ۱۲۴/۰ دارای سطح معناداری۳۷۴/۰، یعنی بزرگتر از ۰۵/۰ است. این بدان معناست که فرض صفر یعنی : ρ = ۰ پذیرفته‌شده و برخلاف فرض مخالف یعنی : ρ ≠ ۰ رد می‌شود؛ که در واقع فرض استقلال دو متغیر را پذیرفته و وابستگی میان آن‌ها وجود ندارد. همچنین تحلیل رگرسیون با سطح معناداری ۳۷۵/۰ از این نتیجه حمایت می‌کند که میان این دو متغیر رابطه‌ای وجود ندارد. درنتیجه فرضیه فرعی اول رد می‌شود.
بین تحمل مخاطره و عملکرد کارکنان قوه قضائیه-مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.
بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، رابطه دو متغیر تحمل مخاطره و عملکرد کارکنان با ضریب همبستگی ۲۲۵/۰ دارای سطح معناداری ۰۹۲/۰، یعنی بزرگتر از ۰۵/۰ است. این بدان معناست که فرض صفر یعنی: ρ = ۰ پذیرفته‌شده و برخلاف فرض مخالف یعنی : ρ ≠ ۰ رد می‌شود؛ که در واقع فرض استقلال دو متغیر را پذیرفته و وابستگی میان آن‌ها وجود ندارد. همچنین تحلیل رگرسیون با سطح معناداری ۱۰۸/۰ از این نتیجه حمایت می‌کند که میان این دو متغیر رابطه‌ای وجود ندارد. در نتیجه فرضیه فرعی دوم رد می‌شود.
بین جهت‌دهی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه-مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.
بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، رابطه دو متغیر جهت‌دهی و عملکرد کارکنان با ضریب همبستگی ۱۰۹/۰، دارای سطح معناداری ۰۲۲/۰، یعنی کوچکتر از ۰۵/۰ است. این بدان معناست که فرض صفر یعنی : ρ = ۰ را در سطح اطمینان ۹۵/۰ رد کرده و فرض مخالف یعنی : ρ ≠ ۰ پذیرفته می‌شود؛ که در واقع نشان‌دهنده آن است که وابستگی میان دو متغیر وجود دارد. همچنین آزمون تحلیل رگرسیون با سطح معناداری ۰۴۳/۰ از تأثیر معنادار متغیر جهت‌دهی بر عملکرد کارکنان با سطح اطمینان ۹۵/۰ حمایت کرده است. در نتیجه فرضیه فرعی سوم تأیید می‌شود.
بین یکپارچگی و وحدت و عملکرد کارکنان قوه قضائیه-مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.
بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، رابطه دو متغیر یکپارچگی و وحدت و عملکرد کارکنان با ضریب همبستگی ۳۱۱/۰، دارای سطح معناداری ۰۱۸/۰، یعنی کوچکتر از ۰۵/۰ است. این بدان معنا است که فرض صفر یعنی : ρ = ۰ را در سطح اطمینان ۹۵/۰ رد کرده و فرض مخالف یعنی : ρ ≠ ۰ پذیرفته می‌شود؛ که در واقع نشان‌دهنده آن است که وابستگی میان دو متغیر وجود دارد. همچنین آزمون تحلیل رگرسیون با سطح معناداری ۰۳۱/۰ از تأثیر معنادار متغیر یکپارچگی و وحدت بر عملکرد کارکنان با سطح اطمینان ۹۵/۰ حمایت کرده است. در نتیجه فرضیه فرعی چهارم تأیید می‌شود.