بهمن ۲, ۱۳۹۹

جستجوی مقالات فارسی – شناخت فرهنگ‌سازمانی حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه مرکز …

قاسمی، ناصر. ۱۳۸۷٫” ارزیابی عملکرد تا مدیریت عملکرد “. ماهنامه ماه نوین. شماره ۳۳٫
کانلیف،م. ج.۱۳۸۹٫ نظریه سازمان: مدرن، نمادین-تفسیری و پست‌مدرن. ترجمه دانایی‏فرد. تهران: موسسه کتاب مهر نشر.
کاویانی، مصطفی.۱۳۹۰٫ فرهنگ‌سازمانی.
کرتینر،آ. ک.۱۳۸۴٫ مدیریت رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها). ترجمه صفرزاده. تهران: پیام پویا.
مرهورن، آرشر.۱۳۸۱٫ مدیریت و رفتار سازمانی. ترجمه پاریزی. تهران: مدیران.
مقیمی ، محمد. سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی. سیاسی-اقتصادی، تهران: ترمه.
مهدی زاده، مهران و دیگران. ۱۳۹۲٫” طراحی مدل مفهومی تصمیم‌گیری مشارکتی به‌عنوان راهبردی جهت بهبود نگرش، احساسات و عملکرد کارکنان در زندگی کاری (مطالعه موردی: کلیه شعب بانک مسکن شهرستان رشت) “.
نصیری پور، اشکان و دیگران. ۱۳۸۸٫” رابطه فرهنگ‌سازمانی با بهره‌وری کارکنان در بیمارستان‌های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران “. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت سلامت. ۳۵٫ سال دوازدهم.
Balthazard, P., et. al., 2004. , Orga” “organizational culture and knowledge management success: assessing the behavior performance continuum. Intentional conference on system sciences, Hawaii.
Boyatzis, R. E. 1982. The Competent Manager: A Model for Effective Performance.John Wiley & Sons. New York.
Chen, C., et. al..2012. A case study of Taiwan’s cultural organizations. Journal of Engineering and Technology Management, vol. 26, Issue 4, pp. 247-263.
Güngör, P., 2011. , The Relationship between Reward Management System and Employee Performance with the Mediating Role of Motivation: A Quantitative Study on Global Banks. Proc.: Social and Behavioral Sciences, vol. 24, pp. 1510-1520.
Hynes, N. 2008. Corporate culture, strategic orientation, and business
Jiang, K, et. al..2012. Clarifying the construct of human resource systems: Relating human resource management to employee performance. Human Resource Management Review, vol. 22, Issue 2, pp. 73-85.
Kulkarni, S.2012. A study on cultural diversity management for Indian Organizations. Proc.: ۹th Social and Behavioral Sciences, vol. 37, pp. 267-276.
Mobley, W.H., et. al. 2009. Organizational culture: measuring and developing it in your organization.
Oparanma, A., 2010. Impact of Culture on Employee Job Performance in Nigerian. International Journal of African Studies. Issue 3, pp. 26-33.
Osman, M, et. al. 2006. The effects of selected individual characteristics on frontline employee performance and job satisfaction. Tourism Management, vol. 27, Issue 4, pp. 547-560.
performance: New approaches to modeling complex relationship. Technological Forecasting & Social Change.
US General Accounting Office. 1992. Organizational Culture: Techniques Companies Use to Perpetuate or Change Beliefs and Values.
Vance, C., et. al. 2008. Considering individual linear/nonlinear thinking style and innovative corporate culture. International Journal of Organizational Analysis, vol. 16, Issue 4, pp. 232-248.
Yuan, C., et. al., 2011. , Exploration of a construct model linking leadership types, organization culture, employees performance and leadership performance. Proc.: Social and Behavioral Sciences, vol. 25, pp. 123-136.
پیوست الف :پرسشنامه تحقیق

شاخص خیلی کم کم تا حدی زیاد خیلی زیاد