اسفند ۱۸, ۱۳۹۹

صلاحیت اضافی – قانون آ.د.ک جدید – اختلاف در صلاحیت، دادگاه‌ کیفری

 

پایان نامه ازدواج سفید

صلاحیت اضافی

صلاحیتی است که علاوه بر صلاحیت ذاتی یا صلاحیت محلی به یک  دادگاه اجازه رسیدگی به او داده  می شود که طبق ماده ۵۴ و۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مشتمل بر زمانی است که متهم واحد مرتکب جرائم متعدد  شده  باشد یا متهمین مختلف ((یک معاون ، یک شریک ، یک مباشر)) دریک جرم  وجود داشته  باشند و قانونگذار به منظور تسهیل رسیدگی در ماده ۵۵ و۵۴ قانون آئین دادرسی کیفری صلاحیت  رسیدگی به این جرائم را به مرجعی که جرم مهم تر در  ان حوزه اتفاق افتاده است واگذار کرده است . صلاحیت اضافی در واقع استثنائی است بر صلاحیت های محلی و ذاتی به جهت رسیدن به این عدالت.

اگر جرائم ارتکابی متهم در حوزه های قضائی مختلف  باشد  و از حیث  مجازات  هم  یکسان باشد در این صورت دادگاه محل دستگیری صالح به رسیدگی است .

اگر متهمی که مرتکب جرم شده است دستگیر نشده و فراری  باشد  دادگاهی که ابتدا اقدام به تعقیب متهم کرده است صالح به رسیدگی است .

اگر اتهامات متعدد  در صلاحیت  دادگاههای  عمومی ، انقلاب  و کیفری استان  باشد  کدام دادگاه صالح به رسیدگی است ؟

طبق ماده ۵۵ قانون آئین  دادرسی  کیفری  درصورتی  که  اتهامات از حیث کیفرمساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب  دردادگاه انقلاب و نظامی و عمومی  محاکمه  میشود. اما  به  نظر می رسد  که  جرائم  در صلاحیت  دادگاه کیفری استان است مهمتر بوده و اول این دادگاه باید رسیدگی کند.

شرکا و معاونین جرم در چه دادگاهی محاکمه می شوند؟

طبق ماده ۵۶ قانون آئین دادرسی کیفری شرکا ومعاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد . مگر اینکه شریک جرم  روحانی  یا  کودکی  باشد که  قبلا  توضیح  دادیم حسب مورد دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه اطفال صلاحیت شخصی دارند. (آشوری ،آ.د.ک. ۱۳۸۵،ج۲)

موجبات صلاحیت اضافی کیفری

عمده ترین موجبات صلاحیت اضافی کیفری:

  1. جرم واحد، توسط افراد متعدد صورت گیرد.
  2. جرایم متعدد، توسط یک نفر واقع شود.
  3. پس از صدور حکم، معلوم گردد محکوم علیه، محکومیت های دیگری داشته است.
  4. جرایم با یکدیگر، ارتباط تامی داشته باشند.
  5. جهاتی که موجب احاله امر کیفری می شود.
  6. نیابت قضایی

۷٫   ضرر و زیان مورد مطالبه در دادگاه کیفری، ناشی از جرم باشد