ضرورت و اهمیت

دانلود پایان نامه

5- روش تحقیق
6- اصطلاحات

1-1- طرح مسئله و هدف تحقیق
از آنجا که مسئله ارتباط آیات بین سوره های قرآن کریم از زمان های دور موافقان و مخالفانی داشته است و هر کدام از ایشان دلایلی برای اثبات نظر خود ارائه کرده اند، لذا در این راستا می توان سؤلات زیر را مطرح کرد؛
آیا بین آیات سوره نساء ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد؟
آیا سوره نساء اهداف مشخصی را دنبال می کند؟ و می توان این اهداف را از رهگذر بررسی ارتباط آیات این سوره شناسایی کرد؟
پاسخگویی به این گونه سؤالات و جستجوی آن از رهگذر اثبات فرضیه های مربوطه، هدف این تحقیق به شمار می رود.
1-2- ضرورت و اهمیت
شأن یک متن که با علم الهی نازل شده و در اختیار بشر قرار گرفته است اقتضاء دارد آکنده از ارتباط و انسجام حکیمانه باشد و این گونه تحقیقات هریک گامی کوچک برای به تصویر کشیدن این حقیقت بزرگ می باشد.
1-3- پیشینه
به طور کلی مسئله‌ی تناسب آیات و سور در قرآن کریم و لزوم و یا عدم لزوم ارتباط از دیرباز مورد اختلاف بوده است؛ عدّه‌ای همچون شوکانی منکر وجود این ارتباط هستند؛ آلوسی ارتباط هر آیه را با ما قبل در جایی لازم می‌داند که بر ما قبل آن عطف شده باشد؛ علّامه‌ی طباطبایی نیز موجب ارتباط را تنها در سوره‌هایی می‌داند که یکباره نازل شده‌اند و یا در آیاتی که پیوستگی آنها روشن است. در کتاب روش شناسی تفسیر نیز در این رابطه آمده است که تحقق سیاق آیات منوط به دو شرط می باشد؛ 1- ارتباط صدوری یا پیوستگی در نزول، 2- ارتباط موضوعی.
به هرحال تردیدی نیست که خداوند حکیم و خبیر پیش از وقوع حوادث مختلف از آنها آگاهی داشته است و طبعاً قرآن در علم الهی مجموعه‌ای به هم پیوسته و واحد بوده است و نزول تدریجی آن بر اساس حکمت‌هایی صورت گرفته است: (وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَی النَّاسِ عَلی مُکْثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَنْزِیلاً) بنابراین نباید تدریجی بودن نزول قرآن موجب شود که این پیوستگی مورد غفلت قرار گیرد، از طرف دیگر این مفسران میان وجود ارتباط با آگاهی از ارتباط، تفاوتی قایل نشده اند.
«نخستین کسی که در مورد وجه تناسب آیات به ظاهر غیر مرتبط و نیز مناسبت میان سـورههای قرآن به بحث جدی پرداخته است، «ابوبکر نیشابوری» (324 م) است که در بغداد به این بحث میپرداخته و عالمان بغداد را به خاطر نا آگاهی از این علم سرزنش میکـرده است. پس از وی بسیاری از مفسران به اختصار یا تفصیل در این موضوع سخن رانـده اند از قبیل:
1- «ثعلبی» (427 م) در «الکشف والبیان عن تفسیر القرآن»
2- «طبرسی» (548 م) در «مجمع البیان»
3- «فخررازی» ( 606 م) در «مفاتیح الغیب»
4- «احمد بن زبیر» (708 م) در «البرهان فی مناسبه ترتیب سور القرآن»
5- «ابوحیان» (745 م) در «البحر المحیط»
6- «بقاعی» ( 885 م) در «نظم الدرر فی تناسب الآیات و السور»
7- «عمادی» (982 م) در «ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم»
8- «سیوطی» (911م ) در «تناسق الدرر فی تناسب السور»
در سدههای اخیر نیز شماری از مفسران به این بحث همت گماشته، حتی برخی از آن ها در تفسیرشان، محور کار خود را همبستگی آیات و سور قرار داده اند که در این میان می توان به «آلوســی، سید قطب، علّامه طباطبایی، حجازی، شلتوت، مراغی، زحیلی و سعید حوّی» اشاره نمود.
منابعی که به صورت کلی بر روی ارتباط آیات سورهها کار کردهاند به سه دستهی کتاب، پایاننامه و مقاله، تقسیم میشوند که به عنوان نمونه، به برخی از آنها، اشاره میگردد.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.