بهمن ۵, ۱۳۹۹

فایل – ظرفیت سنجی ارتقای نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری نمونه موردی شهرداری تهران- قسمت ۶۱

در نمودار ۴-۶ وضعیت موجود و ممکن ظرفیت ها با یکدیگر مقایسه شده اند همانطور که مشاهده می شود در تمامی ظرفیت ها وضعیت ممکن از وضعیت موجود بیشتر است. در شرایط موجود و ممکن ظرفیت نهادی نسبت به بقیه ابعاد میانگین بیشتری دارند. متغیر ظرفیت اجتماعی از نظر پاسخ گویان هم در شرایط موجود و هم در شرایط مطلوب میانگین کمتری را به خود اختصاص داده است. از نظر پاسخگویان وضعیت موجود ظرفیت سازمانی و قانونی یکسان است اما در حالت ممکن برای ظرفیت سازمانی نسبت به ظرفیت قانونی بیشتر می باشد.
شکل۴- ۶: نمودار میله ای مقایسه وضعیت موجود و ممکن ظرفیت های چهارگانه شهرداری
۴-۴- آمار استنباطی
۱-۴-۴- انتخاب آزمون آماری
به منظور بررسی ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای نقش آن در « برنامه ریزی »، « تامین زمین مسکن»، « تامین مالی »، «هدایت و کنترل ساخت و ساز»، « سیاست گذاری » و « سازماندهی و هدایت نقش آفرینان» مسکن شهری از یک پرسشنامه چند بعدی استفاده شده است که در هر بعد برای سنجش نظرات افراد نسبت به هر کدام از ظرفیت ها در وضع موجود بر اساس طیف لیکرت پنج نقطه ای (۱، ۳، ۵، ۷ و ۹) و در ظرفیت ممکن طیف لیکرت (۰، ۵، ۱۰) استفاده شده است. روش استنباط این مطلب که هر کدام از ظرفیت ها در چه وضعیتی قرار دارند به این صورت است که حداقل ۵۰ درصد از پاسخ گویان می بایست معتقد باشند که ظرفیت موجود یا ممکن شهرداری تهران در مدیریت مسکن شهری بالاتر یا پایین تر از حد متوسط قرار دارد. بنابراین چنانچه در سطح اطمینان ۹۵ درصد میانگین پاسخ ها از حد متوسط در وضعیت ممکن بیشتر باشد(حد متوسط در طیف مذکور ۵ است) به این معناست که امکان ارتقای ظرفیت شهرداری تهران در مدیریت مشکن شهری وجود دارد.
به منظور انتخاب آزمون آماری مناسب ابتدا باید توزیع فراوانی متغیرها و مقیاس سوالات را بررسی گردد. جهت بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده است. چنانچه توزیع داده ها نرمال باشد از روش t-test و چنانچه توزیع داده ها نرمال نباشد از آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون یک نمونه ای استفاده می شود(مؤمنی، ۱۳۸۹، ص۲۲۷).
۱-۱-۴-۴- بررسی نرمال بودن متغیرها(آزمون KS)
جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و انتخاب نوع آزمون‌های مربوطه، ابتدا باید به بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها بپردازیم. چرا که اگر متغیرها نرمال باشند، مجاز خواهیم بود هم از آزمون‌های پارامتریک و هم از آزمون‌های ناپارامتریک استفاده نماییم. اما چنانچه متغیرها نرمال نباشند، تنها مجاز خواهیم بود از آزمون‌های ناپارامتریک استفاده نماییم. آزمونی که جهت بررسی نرمال بودن متغیرها استفاده می‌شود، آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف (KS) می‌باشد. از این آزمون زمانی استفاده می‌شود که بخواهیم ببینیم داده‌های متغیر موردنظر نرمال هستند یا خیر؛ لذا متغیرهای پژوهش را از نظر نرمال بودن با کمک آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف بررسی می‌کنیم. بر اساس این آزمون دو فرض موجود است:
فرض صفر: متغیرمربوطه دارای توزیع نرمال است
فرض یک: متغیرمربوطه دارای توزیع نرمال نیست.
همانگونه که جدول۴-۱۴نشان میدهد، مقدارSig تمامی متغیرها کمتر از ۰۵/۰ است. بنابراین فرض مقابل پذیرفته می‌شود. از این رو می‌توان گفت که توزیع متغیرهای پژوهش، غیر نرمال است.
جدول ۴- ۱۴: نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق (آزمون KS)

متغیرها کولموگوروف-اسمیرنوف Sig وضعیت نوع آزمون
برنامه ریزی ۱۵/۰ ۰۰/۰ غیر نرمال نا پارامتریک
تامین زمین ۱۵/۰ ۰۰/۰ غیر نرمال نا پارامتریک
تامین مالی ۱۷/۰ ۰۰/۰ غیر نرمال
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.