دی ۲۹, ۱۳۹۹

تحقیق – ظرفیت سنجی ارتقای نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری نمونه موردی شهرداری …

میانه بیشتر از حد متوسط است

۰۵/۹

۸

ظرفیت ممکن

میانه کمتر از حد متوسط است

۶۹/۴-

۷۳/۳

ظرفیت موجود

سیاست گذاری مسکن شهری

میانه بیشتر از حد متوسط است

۱۸/۹

۵/۶

ظرفیت ممکن

با توجه به نتایج جدول فوق، میانه هر چهار شاخص و بعد اصلی «سیاست گذاری مسکن شهری» برای ظرفیت موجود در سطح اطمینان ۹۵ درصد از ۵ کمتر هستند. بنابراین از نظر پاسخگویان ظرفیت شهرداری تهران در سیاست گذاری مسکن شهری کمتر از حد متوسط است. به جز شاخص «انتخاب گزینه مطلوب» میانه سایر شاخص ها در ظرفیت ممکن بیشتر از حد متوسط است. نکته جالب توجه در این بعد این است که با آنکه شاخص انتخاب گزینه مطلوب تنها شاخصی است که میانه وضعیت ممکن آن زیر حد متوسط است اما بیشترین میانه (۳۳/۴) را در وضعیت موجود دارا می باشد. همچنین کمترین میانه در وضعیت موجود متعلق به شاخص شناخت محیط می باشد. بیشترین و کمترین ظرفیت ممکن نیز با میانه های ۸ و ۶۶/۶ مربوط به شاخص های اجرا و شناخت محیط است. بطور کلی با توجه به میانه های بدست آمده از بعد سیاست گذاری مسکن (۷۳/۳ و ۵/۶) می توان گفت که اختلاف میان ظرفیت موجود و ممکن در این بعد کمتر از ۳ بوده و بنابر این امکان ارتقای نقش و مسئولیت شهرداری تهران در بعد سیاست گذاری مسکن به میزان محدود تری نسبت به سایر ابعادی که تا کنون بررسی شده وجود دارد.
وظیفه سیاست گذاری کلان مسکن در ایران بر عهده وزارت راه و شهرسازی (دولت) بوده و تنها تدوین اهداف، سیاست ها و برنامه های نظام جامع شهرسازی و معماری منطقه تهران بزرگ و همچنین سیاست گذاری در امر ساخت و ساز بر عهده شهرداری تهران می باشد. بررسی تجربیات بین المللی که اهم آنها در فصل ۲ پژوهش آمده است نشان می دهد که رهبری سیاسی محلی در مورد مسائل مسکن می تواند موفق ترین نوع دخالت در امر مسکن باشد. بنایر این انتظار می رود که ارتقای نقش شهرداری ها در امر سیاست گذاری مسکن به علت شناخت بیشتر آنها از نیازهای مردم بهبود قابل ملاحظه ای در بخش مسکن ایجاد نماید اما متاسفانه ضعف قوانین موجود باعث شده که امکان مداخله شهرداری ها در سیاست گذاری مسکن وجود نداشته باشد.
۶-۲-۴-۴- ظرفیت شهرداری تهران در سازماندهی و هدایت نقش آفرینان مسکن شهری
بعد سازماندهی و هدایت نقش آفرینان مسکن شهری از دو شاخص «تقسیم کار» و «هماهنگی» تشکیل شده است. با توجه به اینکه این بعد دارای توزیع نرمال نمی باشد بنابراین از آزمون ویلکاکسون تک نمونه‌ای استفاده می شود.
فرض های آماری متناسب در سطح اطمینان ۹۵ درصد بصورت زیر تعریف می شود.
فرض صفر: ظرفیت موجود شهرداری تهران در ارتقای نقش آن در ساماندهی کنشگران مسکن شهری کافی نیست.
فرض مقابل: ظرفیت موجود شهرداری تهران در ارتقای نقش آن در ساماندهی کنشگران مسکن شهری کافی است.
فرض صفر: ظرفیت ممکن شهرداری تهران در ارتقای نقش آن در ساماندهی کنشگران مسکن شهری کافی نیست.
فرض مقابل: ظرفیت ممکن شهرداری تهران در ارتقای نقش آن در ساماندهی کنشگران مسکن شهری کافی است.
نتایج آزمون ویلکاکسون یک نمونه ای برای سازماندهی و هدایت کنشگران مسکن در جدول ۴-۲۰ آمده است:
جدول ۴- ۲۰: نتایج آزمون ویلکاکسون یک نمونه ای سازماندهی و هدایت کنشگران مسکن

نتیجه آماری آماره ویلکاکسون میانه وضعیت متغیرها
میانه کمتر از حد متوسط است
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.