عملکرد سازمانی

دانلود پایان نامه

‌ ‌فرایند گزینش‌ توسط‌ گروه‌ داوران‌ مورد ارزیابی‌ قرار می‌گیرد. متقاضیان‌ با نمره‌ بالاتر برای‌ بازدید از محل‌ کارخانه‌ انتخاب‌ می‌شوند. متقاضیان‌ پس‌ از این‌ بازدید، بازخور مکتوبی‌ را جهت‌ ایجاد بهبود در مدیریت‌ کیفیت‌ خود دریافت‌ می‌کنند.
‌ ‌معیارهای‌ موجود در جایزه‌ ملی‌ کیفیت‌ بالدریج، سه‌ نقش‌ عمده‌ در رقابت‌ شرکت ها بازی‌ می‌کند:
الف) به بهبود عملکرد اجرایی‌ شرکت ها و همچنین‌ توانایی‌ آنها کمک‌ می‌کند.
ب) ارتباطات‌ را تسهیل‌ کرده‌ و همچنین‌ اطلاعات‌ اجرایی‌ دربین‌ شرکت های‌ مختلف‌ را در اختیار بقیه‌ قرار می‌دهد.
ج) ابزاری‌ برای‌ مدیریت‌ فراهم‌ می‌آورد تا با استفاده‌ از آن‌ بتواند اجرا، عملکرد، برنامه‌ریزی، آموزش‌ و ارزیابی‌ را تقویت‌ کند.
‌‌معیارهای‌ جایزه‌ بالدریج، نگرش‌ قابل‌ قبولی‌ برای‌ مطابقت‌ با مدیریت‌ کیفیت‌ جامع‌ در هر سازمان‌ فراهم‌ می‌آورد. این‌ معیارها برپایه‌ 10 مفهوم‌ هستند:
1- کیفیت‌ مشتری-گرا: کیفیت‌ توسط‌ مشتریان‌ مورد قضاوت‌ قرار می‌گیرد. بنابراین‌ چنانچه‌ در تمامی‌ مراحل، مشتری‌ در نظر گرفته‌ شده‌ باشد در این‌ صورت‌ محصول‌ منجر به‌ رضایت‌ مشتری‌ می‌گردد. بنابراین‌ ضروری‌ است‌ که‌ نیاز مشتری‌ و بازار شناسایی‌ شده‌ و توسط‌ فاکتورهایی‌ مورد سنجش‌ قرار گیرد تا با فعالیت های‌ لازم، منجر به‌ رضایت‌ مشتری‌ شود.
2- رهبری: نیاز است‌ که‌ فرد اول‌ سازمان، جهت های‌ حرکت‌ سازمان‌ را برای‌ رضایت‌ مشتری‌ به‌ صورت‌ واضح‌ با انتظارات‌ والا تنظیم‌ کند.
3- بهبود مستمر و یادگیری: دستیابی‌ به‌ بالاترین‌ سطح‌ عملکرد سازمانی‌ نیازمند داشتن‌ یک‌ شیوه‌ برای‌ بهبود مستمر است. کلمه‌ “بهبود مستمر”، هم‌ دلالت‌ دارد بر افزایشی‌ بودن‌ موضوع‌ و هم‌ به‌ آنی‌ و پیشرفت‌ لحظه‌ای‌ آن. بهبود مستمر تنها به‌ مفهوم‌ ارائه‌ محصول‌ و خدمت‌ بهتر نیست‌ بلکه‌ تمامی‌ اهداف‌ سازمان‌ را که‌ از استراتژی‌ مدیریت‌ ارشد سرچشمه‌ می‌گیرد شامل‌ می‌شود.
4- اهمیت‌ دادن‌ به‌ کارکنان: موفقیت‌ سازمان‌ در بهبود عملکرد، خود وابستگی‌ کامل‌ به‌ مهارت‌ و تحرک‌ نیروهای‌ سازمان‌ دارد.
5- واکنش‌ سریع: بازارهای‌ رقابت‌ موفق‌ دارای‌ چرخه‌های‌ کوتاه‌ برای‌ ایجاد محصول‌ جدید یا بهبود محصولات‌ موجودند. هم‌اکنون‌ پاسخگویی‌ به‌ مشتریان‌ و نیاز آنها و داشتن‌ یک‌ روش‌ انعطاف‌پذیر برای‌ ایجاد یک‌ قابلیت، یکی‌ از نیازمندی های‌ اساسی‌ است.
6- کیفیت‌ طراحی‌ و پیشگیری: مدیریت‌ بایستی‌ تأکید زیادی‌ روی‌ مسأله‌ کیفیت‌ طراحی‌ و همچنین‌ جلوگیری‌ از اتلاف‌ داشته‌ باشد که‌ از ساختاردهی‌ کیفیت‌ درمحصول‌ یا خدمات‌ و فرایندهای‌ تولید و تحویل‌ به‌دست‌ می‌آید.
7- چشم‌انداز وسیع‌ آینده: مدیریت‌ سازمان‌ بایستی‌ همواره‌ به‌صورت‌ کلان‌ تمامی‌ جوانب‌ مرتبط‌ با سازمان‌ را در نظر داشته‌ و تصمیمات‌ و برنامه‌ریزی های‌ خود را مبتنی‌ بر این‌ نگرش ها کند.
8- مدیریت‌ با واقعیت: یک‌ سیستم‌ مدیریت‌ پیشرفته، بایستی‌ بر پایه‌ یک‌ چارچوب‌ اندازه‌گیری، اطلاعات‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ باشد. اندازه‌گیری‌ بایستی‌ از استراتژی‌ شرکت‌ و از تمامی‌ مواردی‌ که‌ روی‌ فرایند و خروجی ها تاثیر می‌گذارند. سرچشمه‌ گرفته‌ شده‌ باشد.
9- توسعه‌ مشارکت: سازمان ها بایستی‌ مشارکتی‌ با مشتریان، کارمندان، تامین‌کنندگان‌ و سازمان های‌ آموزشی‌ ایجاد کنند. مشارکت‌ ممکن‌ است‌ به‌صورت‌ داخلی‌ یا خارجی‌ باشد.
10- مسئولیت‌ اجتماعی‌ و شهروندی: ایجاد مسئولیت‌ بر می‌گردد به‌ انتظارات‌ اولیه‌ سازمانی‌ که‌ در ارتباط‌ با مسائلی‌ از قبیل‌ ایمنی‌ و سلامت‌ محصول‌ و همچنین‌ سایر موارد در طول‌ عمر محصول‌ و یا خدمات‌ انتظار می‌رود. که‌ این‌ مسئولیت ها بایستی‌ در نقاط‌ مختلف‌ سازمان‌ و برای‌ افراد مختلف‌ تعیین‌ شده‌ باشد. (غلامی و نورعلیزاده، 1382: 10).
چگونگی‌ پخش‌ امتیازات‌
‌ ‌موارد هفت‌گانه‌ معیارهای‌ بالدریج‌ به‌ زیرگروههای‌ زیر تقسیم‌ می‌گردند. در جدول‌ (8-2) معیارها با زیر معیارهای‌ مربوطه‌ و امتیازات‌ هریک مشخص‌ گردیده‌ است.
جدول 8-2) معیارهای‌ بالدریج‌ (غلامی و نورعلیزاده، 1382: 11)
معیار امتیاز
1- رهبرى
– رهبرى سازمان

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.