بهمن ۵, ۱۳۹۹

عوامل کلیدی اثرگذار بر رضایت مشتری در بخش خدمات موبایل بانک صادرات گیلان94- قسمت 22

آزمون KMO مقیاس کفایت نمونه

921/0 آزمون کرویت بارتلت

مجذور خی دو

46/1 درجه آزادی

153 سطح معنی داری

000/0

نتایج آزمون KMO در جدول فوق بالاتر از 7/0 میباشد. با توجه به اینکه این عدد هرچه به یک نزدیکتر باشد نشاندهنده کفایت حجم نمونه میباشد، در نتیجه میتوان گفت که حجم نمونه مورد نظر در این تحقیق جهت تبیین مناسب و کافی است و از کفایت لازم برخوردار است. همچنین معنیدار بودن آزمون بارتلت ( 05/0>سطح معنیداریی) نشانگر این است که تحلیل عاملی جهت بررسی و شناسایی این دادهها مناسب است. با توجه به اینکه در روش تحلیل عاملی حجم نمونه حداقل بین 5 تا 10 برابر تعداد متغیرهای مدل، توصیه شده است. (سرمدو همکاران 1381) با داشتن 22 متغیر مشاهده شونده، در نظر گرفتن تعداد 384 پرسشنامه از این نظر قابل قبول است.
2-8- خلاصه فصل سوم
اين فصل ابتدا درمورد روش تحقیق ، روش و ابزار جمع آوری اطلاعات پرداخته شد در بخش های بعدی روایی و پایایی کلی پرسشنامه و 6 متغیر کیفیت اطلاعلات ،کیفیت خدمات، خودکارآمدی، سادگی در استفاده، بهینگی در استفاده و رضایت مشتری مورد بررسی قرار گرفت و در انتها به روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و تحلیل مدل معادلات ساختاری و نتایج آزمون کولموگروف و اسمیرنوف پرداخته شد .
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه
هدف اصلی هر تحقیق پاسخ به سؤالها و فرضیههایی است که محقق برای شناسایی واقعیتهای بیرونی طراحی کرده است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمعآوری شده از موضوع مورد تحقیق میباشد؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلیترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب میشود. دادههای خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفادهکنندگان قرار میگیرند.
محقق برای تجزیه و تحلیل آماری و پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیمگیری در مورد رد یا تأیید فرضیهای که صورتبندی کرده است، میتواند از روشهای مختلفی استفاده نماید. استفاده از هر یک از این روشها منوط به شرایطی است که محقق باید آنها را در رابطه با تحقیق خود مورد توجه قرار دهد. این روشها را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:

  • آمار توصیفی
  • آمار استنباطی

از این رو، در این تحقیق نیز برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخصهای آماری به توصیف و تلخیص ویژگیهای جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق شامل سن، جنسیت و میزان تحصیلات پرداخته میشود و سپس در سطح استنباطیه به منظور بررسی صحت و سقم فرضیهها و روابط بین متغیر های تحقیق از “مدل معادلات ساختاری”[70] و بطور اخص تکنیک تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. در نهایت نیز در قسمت آزمونهای تکمیلی به منظور بررسی تأثیر یا عدم تأثیر هر یک از متغیرها در وضعیت مورد بررسی از “آزمون میانگین یک نمونه ای”[71] استفاده گردید.
4-2- تحلیل جمعیت شناختی نمونه
در این بخش به تجزیه تحلیل وضعیت توزیع نمونه آماری حاصل از توزیع پرسشنامه از حیث متغیرهای جمعیت شناختی، پرداخته میشود. سن، جنسیت و سطح تحصیلات، میزان استفاده از موبایل بانک صادرات، پروفایل مورد استفاده از موبایل بانک و همچنین مدت زمان آشنایی با موبایل بانک از جمله متغیرهایی هستند که چگونگی توزیع آنها در بین پاسخگویان به پرسشنامه مورد بررسی قرار میگیرد.
4-2-1-سن
از مجموع 384 نفری که به پرسشنامهها پاسخ دادهاند، 119 نفر (31%) کمتر از 30 سال، 173 نفر (1/54%) بین 30 تا 40 سال، 77 نفر (1/20%) بین 40 تا 50 سال و 15 نفر (9/3%) بالاتر از 50 سال هستند. جدول 4-1 پراکنش سنی پاسخدهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی را نشان میدهد.
جدول 4-1: پراکنش سنی پاسخ دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی