دی ۲۷, ۱۳۹۹

عوامل کلیدی اثرگذار بر رضایت مشتری در بخش خدمات موبایل بانک صادرات گیلان94- قسمت 4

5-5- محدودیتهای پژوهش Error! Bookmark not defined.
-فهرست منابع 102
– پیوست ها: 109
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول3-1 :نمره دهي به سوالات در طيف پنج گزینه ای ليكرت 64
جدول 3-2 :پرسشنامه 64
جدول3-3 : ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه 67
جدول3-4 : نتایج آزمون KMO و کرویت بارتلت برای پرسشنامه 72
جدول 4-1: پراکنش سنی پاسخ دهندگان به پرسشنامه 75
جدول 4-2: پراکنش جنسیت پاسخدهندگان به پرسشنامه 76
جدول 4-3: پراکنش وضعیت تحصیلات پاسخدهندگان به پرسشنامه 76
جدول 4-4: پراکنش میزان استفاده از موبایل بانک پاسخدهندگان به پرسشنامه 77
جدول 4-5: پراکنش وضعیت پروفایل استفاده از موبایل بانک پاسخدهندگان به پرسشنامه 78
جدول 4-6: پراکنش مدت زمان آشنایی با موبایل بانک 79
جدول 4-7: شاخصهای توصیفی متغیرهای مکنون 79
جدول 4-8: شاخصهای برازندگی 86
جدول 4-9: نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری(SEM) برای فرضیه ها 87
جدول 4-10: نتایج آزمون همبستگی 88
جدول 4-11: نتایج آزمون T یک نمونهای برای متغیرهای مکنون تحقیق 89
جدول 4-12: نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر جنسیت 91
جدول 4-13: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک عامله جهت سنجش اثر گروهای سنی 92
جدول 4-14: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک عامله جهت سنجش اثر سطوح تحصیلی 93
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 1-1 : مدل مفهومی تحقیق 6
شکل2-1 : تئوری عمل استدلالی فیشبین (1973) 27
شکل2-2: ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰيﺷﺪه آجزن (1991) 28
شکل 2-3: مدل استقرار فناوري اطلاعات کوپر و زمود (1987) 30
شکل2-4: تئوري عمل منطقي(TRA) (ديويس و اولسون، 1995) 31
شکل 2-5: مدل کانو 43
شکل 2-6: مدل فورنل 44
شکل2-7 :شاخص ملی رضایت مشتری آمریکا(ACSI ) 47
شکل 2-8 :معرفی مدل شاخص ملی رضايت مشتری سوئیسECSI 48
شکل2-9 : بخشی از مدل شاخص رضایت مشتری در سوئیس 49
شکل2-10 : مدل شاخص رضایت مشتری در مالزی 50
شکل 4-1: مدل اندازهگیری متغیرها در حالت تخمین استاندارد 81