فلسفه برای کودکان

دانلود پایان نامه

ت: این دو تا با محمدرضا مخالف بودن، حالا یه نفر موافق صحبت کنه.(( کسانی که مخالفند دستهای خود را پایین می‌اندازند.)) امیر مهدی بگو
امیرمهدی: من موافقم با این حرفی که محمدرضا زدههه بای::::ید به دیگران کمک کنه تا اونا هم مثل ما پیشرفت کنن. مثل ما که [مث::::لاً اگه
ت:[سؤال چی بود؟
هدف از تحلیل دادههای ضبط شده کشف آن است که چگونه مشارکین در گفتوگو سخنان یکدیگر را می‎فهمند و در نوبت خود به آنها پاسخ میدهند.(ماتسون به نقل از آذری، 1393: 66) برخی از مختصههای اساسی که در فرایند تحلیل دادهها مورد بررسی تحلگیران مکالمه قرار میگیرد، عبارتند از:
سازوکار نوبت‌گیری
یکی از چیزهایی که میتوان به آن توجه کرد، این است که چگونه همه گویندگان هنگام گفتوگو نوبت می‌گیرند. این نوبتگیری ها ممکن است از گفتن یک واژه باشد تا صدا یا حرکتی(مثل شانه بالا انداختن) تا جملههای طولانی. در چنین موقعیتهایی، اینگونه نیست که یک فرد «فقط بتواند صحبت کند» بلکه این ویژگی طبیعی صحبت کردن است که گاهی صحبت دیگران را قطع میکنیم یا میخواهیم نوبت صحبت کردن را به دست بگیریم و این ترتیب نوبت گیری رعایت نمیشود. در برخی جلسات، سازوکار نوبت‌گیری از پیش تعیین شده است؛ برای مثال در دادگاه. (رپلی،1390: 157و158)
ساکس، جفرسون و شگلوف سه پیامد سیستم نوبت گرفتن را اینگونه ذکر کرده اند:
نیاز به گوش کردن: سیستم نوبت گرفتن انگیزهای درونی برای شنیدن همه اظهارات در مکالمه را فراهم میکند. همه شرکت کنندگان باید اظهارات را بشنوند و تحلیل کنند چراکه ممکن است نفر بعدی آنها باشند.
فهمیدن: فرایند نوبت گیری برخی از راههایی که اظهارات فهمیده میشوند را کنترل میکند.
آشکارکردن فهم: وقتی یک نفر پاسخ مناسب به بیانات قبلی میدهد در واقع فهم خودش را از تعامل و اظهار نفر اول آشکار کردهاست.
در واقع سیستم نوبت گیری وسیلهای است که کنشگران علاقهشان را به دیگران برای کنش اجتماعی مسئولانه به احتیاجات دیگران نشان میدهد.(silverman,1998:122)
سازوکار توالی و طراحی نوبت
بررسی اینکه چگونه کنشهای افراد در حال گفتوگو به صورت متوالی نظم یافتهاند. خیلی مهم است که بدانیم این سبک کار، هرگز به بررسی یک جمله یا گفته واحد نمیپردازد، بلکه این موضوع را بررسی می‌کند که چگونه کنشهایی خاص(چه کلامی و چه غیر کلامی) شکل میگیرند، بروز پیدا می کنند و در سلسله‌ای از کنشهای جاری درک میشوند. برای مثال توالی«دیدگاه- ابراز» و یا توالی «پرسش- پاسخ». توالیها، سلسلهای از کنشها را ایجاد میکنند که با توجه به اولین کنش، کنشهای مرجح پس از آن انجام میشوند. بنابراین هنگامی که پرسشی پرسیده میشود معمولاً انتظار پاسخ دادن به همان سؤال وجود دارد. (رپلی،1390: 159و 160)
انتخاب واژگان و تأثیر آن بر شفافیت گفتار
ویژگی دیگری که تحلیلگران بررسی کردهاند، واژگانی است که مردم هنگام گفتوگو به‌کار میبرند. (رپلی،1390: 162)
سازوکار اصلاح
شیوهای که افراد در مواجهه با فهم در یک گفتوگو به کار میگیرند؛ از قبیل تصحیح شروع کننده، تصحیح در عمل و…
سازمان ساختار:
سازمان ساختار به این اشاره دارد که روند کلی گفتوگو چگونه سازماندهی میشود. سازمان مخالفت و موافقت، سازماندهی ترجیح و روایت یک قضیه؛(رپلی،1390: 168-163) برای مثال ما در تحقیق از خلال تحلیل گفتوگوهای کلاسی به این سؤال پاسخ میدهیم که، شیوه های معمول مخالفت و موافقت کردن و رد و پذیرش در کلاس فلسفه برای کودکان چگونه است؟
به طورخلاصه تحلیلگران مکالمه به دنبال این هستند که ویژگی های مکالمه را بررسی کنند مثلاً گویندگان چگونه نوبتگیری میکنند. گفتار چگونه تحت تأثیر کنشهای پیشین شکل میگیرد و کنشهای بعدی را به‌وجود میآورد؛ چگونه گفتار برای انجام کنشهایی خاص ، طراحی میشود؛ مردم چه واژگانی را استفاده می‎کنند و چگونه سیر گفتوگو سازمان مییابد. (رپلی،1390: 170) بنابراین تحلیلگر با گوش دادن به صداهای ضبط شده و همچنین خواندن متن پیاده شده، سعی میکند بفهمد کنشگران وقتی گفتوشنود می‌کنند چه چیزی را سازمان میدهند، در تحلیل گفتوشنود، درک کنشها هدف تحقیق نیست بلکه شرط ضروری برای ادامه کار در مرحله بعدی است که فرمولبندی فرایندهایی است که به منظور انجام کنشهای درک شده به کارگرفته شدهاند. (Have,2007)
3-1-2-2 تحلیل مکالمه و تفاوت آن با سایر رویکردها نظیر تحلیل گفتمان:
بنابراین، با توجه آنچه گفته شد، شیوه اجرا و عملکرد تحلیل مکالمه، میتواند مرا به هدفم از تحلیل فرایند گفتوگوهای کلاسی نزدیک سازد، در بسیاری از رویکردهای تحلیل گفتمان نیز، تحلیل گفتوگومحور صورت میگیرد اما نمیتوانست اساس کار برای این پژوهش باشد که در ادامه به ذکر توضیحاتی در این‌باره می‎پردازم.
تحلیل مکالمه بر تعامل متمرکز است اما تحلیل گفتمان اساساً مجموعه بزرگتری از کنشهای زبانی را مدنظر قرار دارد و معمولاً تمایل به پیوند زدن سطح خرد مکالمات و سطح کلان متغیرهای اجتماعی مثل طبقه و جنسیت را دارد. (هاچبی به نقل از آذری، 1393: 70) اما پرداختن به زمینه و فضای خرد تعامل، نفی‎کننده موضوعات و مفاهیم کلانتری مانند قدرت و نابرابری نیست، بلکه غالباً اقتضاء میکند که درباره این مفاهیم متفاوت اندیشید و در نتیجه ممکن است سؤالات متفاوتی برای تحلیگر بروز کند. (رپلی،1390: 213و214) برای مثال تحلیل گفتمان امتیاز بیشتری بر مشاجرات و رویدادهای جدال آمیز میدهد در حالی‌که تحلیل مکالمه متمرکز بر موارد عادی و متداول است ( Wooffitt,2005:138). اما در اینجا من به دنبال تحلیل در سطح خرد و شناسایی ساختار بحث هستم نه مشاجرات و منازعات گفتمانی صورت گرفته.
تفاوت‌های اصلی تحلیل مکالمه با سایر رویکردها از نظر «تن هاو»:

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.