محدودیت ها

دانلود پایان نامه

شکل 6-7- زوایای پروژکتور در مقطع . ماخذ : نقطه دید در سینما
در صورت انحراف دستگاه پروژکسیون به میزان 12 تا 44 درجه تغییر شکل تصویر شدت پیدا می کند و چنان تصویر بی شکلی را پدید می آورد که مشابه با تصویر ناشی از دو آینه است . که مقابل یکدیگر قرار داده باشند. حداکثر زاویه ای که نور دستگاه نمایش تابیده بر پرده سینما می تواند بر خط افق داشته باشد 12 درجه است .
سطح دهانه پروژکتور باید به موازات سطح پرده باشد (و یا اگر پرده منحنی است باید موازی وتر پرده باشد) و خطی که از وسط هر دو سطح می گذرد و عمود بر‌آن است ، ‌بر یکدیگر منطبق باشد البته در صورتی که تعداد پروژکتورها دو عدد یا بیشتر باشد ، ‌این حالت اتفاق نمی افتد و تقریباً تمام سینماها حداقل دارای دو پروژکتور هستند. زاویه تابش نور دستگاه نمایش فیلم با یک خط فرضی عمود بر وسط پرده سینما ،‌نباید در حدی باشد که باعث کجی و تغییر شکل تصویر شود. بهترین زاویه برای نمایش فیلم معمولی ،1 درجه و برای فیلم های پانورامیک 5 درجه انحراف از زاویه قائم است. پایین ترین شعاع نورانی که از دستگاه نمایش به لبه پایین پرده نمایش می تابد ، نباید با خط فرضی که عمود بر سطح پرده بوده و روی این لبه قرار گرفته است ، زاویه بیشتر از 22 درجه داشته باشد. دهانه دوربین پروژکتور پرده باید با یکدیگر موازی باشند و اگر خطی از مرکز لنز دوربین و نیز خطی از مرکز پرده به هر دو سطح عمود کنیم این دو خط اگر بر هم منطبق گردند بهترین حالت برای محل دوربین نسبت به پرده می باشد. البته به علت محدودیت های طراحی نمی توان همیشه به این مسئله دست یافت.

جدول (6-3-) زوایای تابش. ماخذ : نقطه دید در سینما
زوایای تابش
مشخصات
اندازه یا تعداد
توضیحات
حداکثر زاویه J
12 درجه
حداکثر زاویه K برای لنزهای معمولی
1 درجه
حداقل زاویه K برای لنزهای تله فتو از 75 میلیمتر به بالا
3 درجه
حداقل زاویه L
2 درجه
توجه 1 : مقدار زاویه J برای لنزهای مختلف طبق منحنی زیر تعیین می شود و توصیه می گردد که حد مناسب منحنی انتخاب گردد.
نمودار 6-8- زاویه دید مطلوب و حد ماکزیمم. ماخذ : نقطه دید در سینما
توجه 2 : جابجایی افقی دو تصویر حاصل از دو پروژکتور بر روی پرده ، ‌نباید از 1/5 درصد عرض تصویر بیشتر گردد جابجایی تصاویر حاصل از دو پروژکتور باید در دو طرف محور پرده به طور مساوی صورت گیرد . فاصله پروژکتور از پرده را می توان با در دست داشتن عرض تصویر و نوع لنز ، به وسیله منحنی های ارائه شده تعیین نمود.
نمودار 6-9-نسبت فاصله پروژکتور از پرده به عرض تصویر در سیستم اسکوپ. ماخذ : نقطه دید در سینما
نمودار 6-10-نسبت فاصله پروژکتور از پرده به عرض تصویر در سیستم نرمال. ماخذ : نقطه دید در سینما

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.