مراسم عروسی

دانلود پایان نامه

نقش6. مجید پیدایش میشود.
نقش صفر صفر: کریم از کردهی خود پشیمان میشود، از مجید حلالیت میطلبد و راه صحرا را در پیش میگیرد.
پارهی هشت: نقش صفر: فروغالزمان از وصال حبیب ناامید شده و تصمیم میگیرد به مشهد عزیمت کند و باقی عمر را در آنجا مجاور شود.
نقش1. مجید از قصد فروغالزمان آگاه میشود و به دنبال او میرود.
نقش2. مجید برای راضی کردن فروغالزمان به بازگشت، خبر ازدواج خود را به او میدهد و به او اطمینان میدهد که دیگر سدّ راه وصال آنها نیست.
نقش3. فروغالزمان درخواست مجید را قبول میکند.
نقش4. مجید فروغالزمان را به منزلش میبرد و اقدس را به او نشان میدهد.
نقش5. فروغالزمان گمان میکند که اقدس دختر سرایدار گاوداری است.
نقش6. فروغالزمان خبر ازدواج مجید را به حبیب میدهد و گمان اشتباه خود را نیز به او میگوید.
نقش7. حبیب از این خبر خوشحال میشود و مجید را به خاطر انتخاب شایستهاش تحسین میکند.
نقش8. حبیب برای توجیه مخالفتش با انتخاب قبلی مجید، گذشتهی ناپسند اقدس را نزد او فاش میکند.
نقش9. مجید با شنیدن واقعیات تلخ در مورد همسرش، دچار آشفتگی روحی میشود و از حبیب میخواهد برای بهبود یافتن، او را شبانه به امامزاده داوود ببرد.
نقش صفر صفر(وضعیت نهایی): مجید در راه امامزاده داوود می میرد.
چنانکه مشاهده کردیم، داستان سوته دلان از هشت پارهی اساسی تشکیل شده است که در هر کدام تعدادی نقش وجود دارد. همهی این نقشها در پیرنگ اصلی داستان و روند علی و معلولی آن مفید هستند. داستان با صحنهی مغازهی کرایه ظروف «حبیب آقا»(زمینه)، آغاز میشود. در این صحنه حبیب آقا مشغول رسیدگی به دو مشتری است که یکی برای کرایهی ظروف مجلس عروسی آمده است و دیگری برای کرایهی اسباب مجلس ختم. این زمینه علاوه بر این که خواننده را با شغل حبیب آقا آشنا میکند، زمینهای است برای ورود شخصیت اصلی داستان یعنی «مجید» به متن فیلمنامه؛ زیرا در همین صحنه حبیب آقا ازمشتری اول که مراسم عروسی در پیش دارد کارت دعوت طلب میکند، با این توضیح:
* «حبیب: ولله من که گرفتارم، واسه مجیده، تو هر مجلسی که ظرف میدیم، باید بره، خواه عزا، خواه عروسی.
جورابچی: خدا شفاش بده، شمام بدجوری دستتون بند این برادر شده.»
و اینچنین زمینهی آشنایی مخاطب با شخصیتی به نام مجید که بیمار نیز هست، فراهم میشود.
در پارهی دوم، نویسنده به معرفی افراد خانواده، به شیوهی غیرمستقیم میپردازد؛ این معرفی به خاطر کشف علت رفتارهایی که از این افراددر آینده سر میزند و تأثیرگذاری آن رفتارها در پیرنگ اصلی، داستان مجید، حائز اهمیت است. برای مثال:
علت عزم سفر کردن «فروغ الزمان» در پارهی هشتم(نقش صفر) ناامیدی و دلخوری از حبیب به خاطر عدم وصال است که نهایتاً به آشکار شدن راز «اقدس» در نزد «مجید»
(نقش9) و مرگ مجید(وضعیت پایانی داستان) میشود.
همچنین «زینت» به خاطر توجه بیش از حد شوهرش به کرک حس رقابت و حسادتش برنگیخته میشود و کرک را میکشد؛ مرگ کرک به گردن مجید میافتد و کریم از شدت غضب شبانه به اتاق مجید رفته و به رختخواب او شلیک میکند، اما مجید که شب را نزد اقدس بوده ات از مرگ رهایی مییابد. این پاره علاوه بر توصیف حالات درونیکریم و اقدس و کمک ه شناخت شخصیتی آنها، درفرخنده جلوه دادن پیوند مجید و اقدس نقش مؤثر دارد، زیرا اگر این ازدواج صورت نمیگرفت، مجید در رختخواب خود میب.د و کشته میشد.
هرچند موضوع اصلی فیلمنامه، داستان مجید است، اما موضوعات دیگر یعنی داستان شخیتهای دیگر هم در فیلمنامه وجود دارد که به موازات داستان مجید پیش میروند. هرکدام از این داستانها در عین حال که به تنهایی جذابند، در داستان اصلی تأثیر مستقیم دارند.
«پیرنگ»
«حبیب آقا ظروفچی» پس از مرگ پدر، به دلیل آنکه فرزند نخستین خانواده است، مسئولیت خانواده و اعضای آن را بر عهده میگیرد و همواره به خاطر مصلحت و آسایش آنان، از خواستههای خود چشمپوشی میکند؛ بیشتر از همه، دلواپس زندگی و آیندهی «مجید»، برادر ناقص عقل خود است و این دلنگرانی او را پایبندِ تیمارداری از برادرش نگه داشته است. «حبیب» برای بهبود وضعیت «مجید» به هر دری میزند و هر راهی را امتحان میکند، تا جایی که به توصیهی دوست دوافروشش، مصلحت وقت را در این میبیند که «مجید» را به حشر و نشر با یک زن مشغول کند تا نیاز روحی و جسمی او به زن برطرف شود، باشد که بهبود یابد. «حبیب» زنی معروفه را استخدام میکند تا روزهای جمعه که زنان منزل به روضه میروند و «مجید» تنها میماند، به بهانهی پاییدن منزل، به آنجا برود. بدین ترتیب، «اقدس» وارد زندگی «مجید» میشود. «مجید» که همواره فقدان و گرایش شدید به زن را در خود احساس میکند، رفته رفته دلبستهی «اقدس» میشود. «اقدس» نیز با مقایسهی عشق پاک و بیدریغ «مجید» با مردان زیادی که تا پیش از این با او سر و کار داشتهاند، پذیرای آن میشود.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.