مراسم مذهبی

دانلود پایان نامه

8.22.h yaoždaiiąn. anāstərətəm.
8.22.i hamaϑa. yaϑa. paracit̰.
” … به کام پس از آن ، مزدیسنان اندر آن خانه میزد( =خوراک نذری با مراسم دینی ) بدهند[ در روز چهارم پیش از وقوع مرگ ]با گوشت همراه می ” (رضی ،1376:453 ) ، تاکید برآن است که می از نوشیدنیهای لازم برای شخص درگذشته می باشد . مایر هوفر maδu- رامشتق از mādhu – سانسکریت و به معنای شراب می داند که در وندیداد از آن یاد شده است (مایر هوفر،1977 :302) . در وندیداد ، فرگرد 14 بند 17 :
14.17.a duiiē. nauuaiti. astanąm. aδāitiiō. aŋharəϑranąm.
14.17.b dāitīm. ahmāicit̰. harəϑrəm. kərənuiiāt̰.
14.17.c duiiē. nauuaiti. gaδβąm. paiti. yaoždaiϑīta.
14.17.d stiptibiiasca. anāiritibiiasca.
14.17.e viiaŋuraēibiiasca. vīspaēibiiasca. pairi. acištaēibiiō.
14.17.f yōi. gaδβąm. pairi. bauuaiti:
14.17.g duiiē. nauuaiti. narąm. aṣ̌aonąm. vāstriiaēta.
14.17.h gə̄uš. vā. xvarəϑahe. vā.
14.17.i huraiiā̊. vā. maδuš. vā
” دو – تا نه تا [هجده ] از چراگاههای ( آغل ها ) نه به آیین را ، از بی پرورشی ها به آیین داد ، برای پرورش آن [ چارپایان ] بکند ( =هیجده آغل دام ها را که خراب شده و یا مطابق قانون نیست را باسازی کند ) (رضی،1376 :794) . دوان hurā- را مشتق از واژه ی سانسکریت surā – می داند و معتقد است hu – پیشوند و به معنای خوب نیست (دوان،2003 :285) . بارتولومه hurā – را از ریشه ی hu – به معنای ” فشردن ” می داند و این واژه را درکل به معنی شیر کش کردن هوم است (بارتولومه،1904 : 1837) . در ، فرگرد 14 بند 17، از مجازاتهایی که برای شخصی که سگ آبی را کشته باشد ، تاوان آن غرامت پرداخت هورا است . duiiē. nauuaiti. astanąm. aδāitiiō. aŋharəϑranąm.
dāitīm. ahmāicit̰. harəϑrəm. kərənuiiāt̰.
duiiē. nauuaiti. gaδβąm. paiti. yaoždaiϑīta.
stiptibiiasca. anāiritibiiasca.
viiaŋuraēibiiasca. vīspaēibiiasca. pairi. acištaēibiiō.
yōi. gaδβąm. pairi. bauuaiti:
duiiē. nauuaiti. narąm. aṣ̌aonąm. vāstriiaēta.
gə̄uš. vā. xvarəϑahe. vā.
huraiiā̊. vā. maδuš. vā.
بنابراین می توان گفت maδu – نوعی شراب معمولی است در حالیکه هورا شرابی غلیظ و خالص است و بنابر نظر رضی هورا نوعی شراب خالص است که در مراسم مذهبی نوشیده می شده است (رضی،1381 : 2447) . baŋha-
در دین یشت بند 15: ahī . yąm. yazata. huuōuui.1 aṣ̌aoni. vīϑuṣ̌i.2vohu. baγəm.3 isəmna.4aṣ̌auuanəm. zaraϑuštrəm.anumatə̄e. daēnaiiāi.5anuxtə̄e. daēnaiiāi.anuuarštə̄e. daēnaiiāi.:ahe. raiia. xvarənaŋhaca.tąm. yazāi. surunuuata. yasna.tąm. yazāi. huiiašta. yasna.razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm.zaoϑrābiiō:razištąm. cistąm. mazdaδātąm. aṣ̌aonīm. ” او را بستود هووی پاک و دانا که زرتشت پاک را خواستار بود،تا اینکه از او خوش بخت گشته بر طبق دین بیندیشیدو برطبق دین سخن گوید و برطبق دین رفتار کند ” (پورداود، 1347 ،177) . در وندیداد فرگرد 15 بند 14: aētaδa. aēṣ̌a. yā. kaine.
hanąm. aētaēṣ̌ąm. jījiṣ̌āiti.
pərəsāiti.
aēṣ̌a. hana. frabaraiti.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.