مرحله کدگذاری محوری

دانلود پایان نامه

3
معمولاً هر روز بیرون می‌روم‌. هفت بار در هفته از منزل خارج می‌شوم. بیشتربرای کارهای عکاسی و در طول هفته یک روز هم با دوستانم به بیرون می رویم.
علل در بیرون از منزل
3
معمولاً برای بیرون رفتن اگر پدرم ماشینش را در اختیارم بگذارد با آن و اگرنه،با مترو می روم.
مشکلی که در مورد وسایل نقلیه دارم یکی شلوغی صبح مترو است، چون مسیر من با مترو راحت تر است و مشکل این است که وقتی شلوغ است دیر به مقصد می رسم و فشارهای فیزیکی مترو اذیتم می کند.
نحوۀ تردد در سطح شهر
4
نه مومن بودن زیاد را می پسندم نه باز بودن زیاد را، به وقت باید معتقد بود و به وقت خود به شادی بپردازد من به مهمانی می روم و به وقتش هم روزه ام را می گیرم. روزه می گیرم،نمازم را دست و پا شکسته می خوانم البته یک مدتی کامل می خواندم وراستش حجاب درحد مو اصلاً برایم مهم نیست.
اعتقادات مذهبی و پایبندی به شعائر دینی
5
پوشش بدن برایم خیلی مهم است ولی حجاب موی سر برایم مهم نیست و اگر خودم ازدواج کنم و صدنفر هم جلوی همسرم موهایشان باز باشد برایم مهم نیست ولی بدن خیلی اهمیت دارد.
اعتقادات در خصوص پوشش و آرایش
کدگذاری محوری: کدگذاری با فرایند مرتبط کردن مقوله‌های فرعی به مقوله‌های اصلی‌تر انجام شد. در این مرحله به پالایش و تفکیک مقوله‌های به دست آمده از کدگذاری باز پرداخته شد. در این قسمت نیاز بود عباراتی طراحی شود تا بتوان دسته‌بندی صحیحی صورت گیرد.
کد گذاری انتخابی: در این مرحله کدگذاری محوری در سطحی انتزاعی تر ادامه یافت. در این مرحله شکل‌گیری و پیوند هر دسته‌بندی با سایر گروهها تشریح شد. همچنین یافتن مفاهیمی نظریه‌پردازان حوزه جرم‌شناسی که بیشتر و ساختن مفاهیم جدید که قبلا وجود نداشت کدهای انتخابی تهیه گردید و روابط بین مفاهیم مفصل‌بندی شد. همچنین در حین انجام کدگذاری‌ها اقدام به یادداشتها و توضیحاتی در خصوص هر یک از کدهای مستخرج شد که در نهایت جهت ارائه فرضیه‌های تئوریک به کار گرفته شد.
تحلیل و تفسیر داده‌ها
در حین کدگذاری‌ها اقدام به نوشتن یادداشت تحلیلی، ثبت اندیشه‌ها و تفسیر خود از داده‌ها شد. همچنین اقدام به یاد داشتهایی مبتنی بر گمانه زنیهای نظری و قرابت این گمانه‌زنیها با نظریه‌های موجود صورت گرفت. اگر هم یادداشتهای شخصی از فرد وجود داشت که می‌توانست موضوع را بیشتر باز کرده و برای درک محقق از دنیای مصاحبه شونده کمک کند، به صورت یاداشتهای مستقل به متن کدگذاری شده الصاق شد.
قابل ذکر است که در تحقیقات کیفی، مرحله جمع آوری و مرحله تحلیل داده از هم جدا نیستند به‌سخن دیگر محقق در حین جمع آوری داده‌ها به آنچه به لحاظ نظری به نظرش می‌رسد توجه می‌کند و از آن‌ها یاداشت برداری می‌کند، از طریق توجه به مشابهت‌ها و تفاوت‌های موجود بین یافته‌ها و نظریه‌های موجود و تحلیل داده‌ها به سمت و سویی می‌رود تا نظریه‌ای از آن ظاهر گردد. در نهایت اقدام به نگارش و تدوین تئوری خود می‌نماید که در این پژوهش با توجه به اینکه هدف دستیافتن به نظریه ای جدید نبود، همه این مراحل جهت دستیابی ارتباط بین مفاهم و پاسخ به سؤال‌های تحقیق انجام شد.
در شیوه گزارش نویسی محقق در گزارش یافته‌های تحقیق با ارائه توضیح مفصل و جزء به جزء مقوله های عمده با ارجاع به یادداشتها، خلاصه‌ها، نقل قولها و مشاهدهای خود و نیز استفاده از تصاویر دیاگرام داده‌ها را پی گرفت.
مشاهده
پژوهشگر کیفی به زبان اندام هم توجه دارد و این حرکت‌ها را یاد‌داشت می‌کند، زیرا حرکت‌های مزبور مطالبی را به گفتار شخص می‌افزاید. محقق از طریق مشاهده می‌تواند روابط بسیار پیچیده را در زمینه اجتماعی و واقعی کشف کند. ولی او در اجرای چنین روشی باید منابع، انرژی و وقت زیادی صرف کند. مشکلاتی که پژوهشگر با آن‌ها روبرو می‌شود از این قرار است: ناراحتی، مشکلات اصولی اخلاقی دردسر ساز و حتی مخاطره آمیز، نظارت بی‌طرفانه، ارائه تصویری کلی از بسیاری حرکات، رفتار و کردارهایی که به سرعت و عجله انجام میشود(مارشال و راسمن 1381).
محقق کیفی در انجام مشاهده باید به مراحلی نظیر انتخاب محیط مشاهده، تعیین آنچه باید در فرایند مشاهده مستند شود، آموزش مشاهده‌گران به منظور استاندارد کردن عمل مشاهده، ثبت مشاهدات توصیفی که به صورت اطلاعات کلی و اولیه از میدان به‌دست آمده است، متمرکز شدن بر جنبه‌هایی که مربوط به پرسش تحقیق است، گزینشی مشاهده کردن با هدف به چنگ آوردن جنبه‌های اصلی پدیده مورد بررسی و در نظر گرفتن اشباع نظری جهت پایان دادن به مشاهده، را بیان کرده است(فلیک، 1387). مشاهده این امکان را به محقق می‌دهد تا بتواند بدون اینکه موارد تحقیق حساس شوند اطلاعاتی را در راستای سؤالات تحقیق بدست آورد.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.