مشارکت

دانلود پایان نامه

تسهیلگر با این سؤال طلب مثال نقض میکند که ایده شفافتر شود و همچنین سایر دانش‌آموزان در بحث مشارکت کنند.
محمدپارسا: نیتمون خوب باشه ولی بلد نباشیم از کجا بیاییم آن نیت خوب رو عملی کنیم، کار خوب رو::::و عملی کنیم،(0.3) ولی نیت(مون)، هدفمون درست باشه ولی راهش رو بلد نباشیمهههه. درکل این کار بهنظر من:::ن درست میآید ولیههه به نظر بقیه چون از راه درستش نرفتی:::یم غلطههه. ولیهه اگر نیت ما غلط باشهه، کارهه نیتمون یه کار زشت و بد باشهههه، خودمونه هیچ وقت راضی()نمیتونیههه باشیم که این کارمون درسته. کلاً دلمون راضی نمیشهکه >مثلاً این کار درسته<.
پارسا به این نکته اشاره میکند که درستی نیت، فقط کار را برای خودِ شخص درست جلوه می‌دهد و در منظر عمومی، به این کار درست نمیگویند.
((بسیاری از بچهها برای مخالفت و موافقت دست بالا کردهاند))
همیشه وقتی بعد از طرح یک ایده، افراد زیادی برای موافقت و مخالفت اعلام آمادگی میکنند، معلوم است ایده به نسبت جنجالی بوده و افراد درگیر بحث شدهاند.
ت: ((اشاره به امیرحسین)) بگو
امیرحسین: خانو::وم،(0.2) ما میگی::یم اون حرفی که میزنیم، هم درسته هم غلطه. خانوم چونکه درست یا غلط() شایدههه رفته باشیم تحقیق کرده باشی::یم و بدونیم اون مطلب که گفتیم درسته حتماً.(0.4) اما نادرستیاش هم اینه که مثلاً اگر::ر یکی میگه، یه چیزی میگه، میگه حتماً این درسته=اما [تحقیق نکرده.
امیرحسین ملاک جدیدی را به بحث وارد می‌کند: تحقیق پیرامون درستی یک کار. اما نمیتواند ایده خود را شفاف بگوید و برای همین، از دیگران طلب کمک میشود تا گفتوگو رو به جلو باشد.
ت: [میتونی:::ی یه مثال بزنی براش؟(0.5) یعنی میشه یه مثال بگی که توش یه چیزی هم درست باشه هم نادرست؟ بچهها میتونید یه مثال بزنید برای حرفی که میزنه؟
((بچهها دست بلند میکنند، تسهیلگر با اشاره به یکی از بچهها)): تو امروز زیاد صحبت کردی [نمیشه
امیرعلی: [من برای شفاف کردنش بگم؟
ت: تو بگو رضا، با یه مثال شفاف کن))
رضا: خانوم ما::ا مخالفیم (0.7)
ت: میشه بگی
رضا: خانوم ما::ا بعضی نظرای سید مخالفیم. (0.9) از نیت (0.4) گفت بستگی به نیت دارهههه. خانوم شایدهه مثلاً یه کاری کنیم که <نیت نداشته باشه>، شاید مثلاً همینجوری بزنیم=همینجوری اعصابمون خرد شههه بزنیم میز رو بشکونیم. همه میگ::گن اشتباهه =ولی نیت ما چی بوده این میز رو شکوندیم؟>هیچ نیتی نداشتیم<.
ت: تو مطمئنی[که
آرش: [خانوم نیت…خانوم شفاف کنیم این حرف رو؟
ت: بگو آرش(0.6)
آرش: خا:انوم مثلاً میگه مثلاً ما بریم دزدی خب؟ بعد پولایی رو کهههه برمیداری::::یم رو خب؟(0.4) به فقیر فقرا میدیم.مثلاً نیتمونهههه خیره که پولا رو میدیم به اون فقیرا ولی خودمون دزدی کردیم، کارمون اشتباه است. ̊فکر کنم منظورش این [بود.̊
آرش با طرح این مثال نقض با حرفهای مطرح شده در ایده اول مخالف است.
رضا: [خانوم اگهههه اینجوریه، پس ما با() خانوم در دو صورت میشه اینجوری. اگراون آدم، آدم پولداری باشه اما همه پولش رو عادلانهه به دست آورده باشه و ما بریم پولها رو از اون بدزدی:::دیم و به فقیرا بدیم، این خیلی کار بدیه=حتی اگرم با نیت خوبی باشه بازم بعد از همین جهان بده(0.3) اماههه اگر مثلاً اون آدم یه آدم خیلی پولداری باشه اما با سر کلاه گذاشتن ههه و اینا، این پولا رو̊ به دست آورده باشه̊، کارمون هم درست مثلاً ممکنه باشه(که)دزدیدیم.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.