اردیبهشت ۱, ۱۴۰۰

مشکلات صنعت ساختمان

 مدیریت پروژه:

حوزه های کار ساختمانی که مدیریت کافی در آنها اعمال نمی شود، عبارتند از ایمنی کار ساختمانی، کنترل اضافه کاری، تعلیم و آموزش مدیران و ناظران، ایجاد انگیزش در کارگرها، ناتوانی در کاربرد سیستمهای نوین مدیریت، پایبندی به برنامه زمان بندی و کیفیت اجرا.

 تکنولوژی کار ساختمانی:

بدیـن معنا که این صنـعت، تکنولوژی سـاختمانی جـدید را آهسته جذب می کند و غالباً در ادغام مهارت ساختمانی با طـرح تخصصی مهندسی شکست می خورد.( نونالی، س. و. (۱۳۷۴). روشها و مدیریت کارهای ساختمانی. ترجمه: محمد تقی بانکی. ویرایش ششم. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر.)

 کارایی نیرو کار:

نیروی کار ماهر در این صنعت کم می باشد و با وجود تاکید مقررات ملی ساختمان و آئین نامه های اجرایی بر لزوم استفاده از نیروی ماهر، صنعت ساختمانی با کمبود نیروی ماهر و کارآمد روبرو است.

 تعلیم و تامین نیروی انسانی:

مشکلات موجود در این زمینه از جمله عبارتند از عدم کفایت دانسته های در دسترس صنعت ساختمانی و دولت در مورد عرضه و تقاضای نیروی کار، ناکافی بودن آموزش نیروی کاری و ناتوانی در استفاد کامل از برنامه های تعلیماتی و آموزش حرفه ای موجود. (نونالی، س. و. (۱۳۷۴). روشها و مدیریت کارهای ساختمانی. ترجمه: محمد تقی بانکی. ویرایش ششم. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر.)

 قوانین، مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های فنی:

کوتاه بودن سابقه تدوین مقررات ملی ساختمان در ایران و تکمیل تدریجی آن و کند بودن روند تدوین و بازنگری در بخشنامه های فنی از مهمترین مشکلات صنعت ساختمان در این بخش می باشد.

 عدم ثبات در بازار:

میزان تورم بالا باعث تغییر ناگهانی در قیمت مصالح و بی ثباتی در بازار عرضه شده است که این امر صنعت ساختمان را با بی میلی و رکود روبرو ساخته است. همچنین هزینه تمام شده پروژه ساختمانی را از برآورد اولیه بیشتر می کند.

نحوه مدیریت پروژه های ساختمانی

در نحوه مدیریت پروژه های ساختماین در ایران عوامل مختلف دخیل می باشد. جهت بررسی نحوه مدیریت پروژه های ساختمانی باید دسته بندی و گروه بندی مناسب از پروژه ها انجام پذیرد.

در این پژوهش پروژه های ساختمانی به دو گروه اصلی پروژه های عمرانی و غیر عمرانی تقسیم دشه است و پروژه های هر گروه به سه دسته پروژه های کوچک، متوسط و بزرگ براساس هزینه و بودجه مورد نیاز جهت ساخت پروژه تقسیم شده است.

پروژه های تا سقف ۱ میلیارد تومان هزینه کوچک در نظر گرفته شده، پروژه های از ۱ تا ۵ میلیارد تومان پروژه متوسط و پروژه های بالای ۵ میلیارد تومان پروژه بزرگ در نظر گرفته شده است.

جهت تعیین مسائل و وضعیت مدیریت پروژه های ساختمانی پرسشنامه ای با فرمت (شکل ۱) تهیه شده و از دو مراجعه به کارگاه های ساختمانی و ارسال بوسیله ایمیل توسط افراد مطلع تکمیل شده است.

جامعه آماری مورد بررسی بدلیل محدودیت های موجود جهت پر کردن پرسشنامه به صورت پراکنده می باشد و اطلاعات حاصل از پرسشنامه بصورت دقیق نمی تواند بیان کننده مسائل و نحوه مدیریت پروژه های ساختمانی باشد با این وجود به صورت کلی نتایج آن قابل قبول می باشد.

نتایج حاصل از این پرسشنامه نشان می دهد تعداد بسیار کمی از پروژه های ساختمانی، مدیران پروژه دوره های مدیریت پروژه را گذرانده اند و با اصول مدیریت پروژه به صورت علمی آشنا می باشند.

در پروژه های عمرانی تقریباً اکثر مدیران پروژهتخصص مرتبط با صنعت ساختمان دارند ـ مهندس معمار ـ عمران ـ برق یا مکانیک ـ این موضوع در پروژه های غیر عمرانی که مستقیماً توسط بخش خصوصی هدایت می شود در پروژه های کوچک کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

در پروژه های عمرانی بزرگ شخصی بعنوان کنترل پروژه فعالیت دارد. پروژه های عمرانی متوسط و بزرگ و پروژه های غیر عمرانی بزرگ دارای برنامه زمانبندی می باشند. تقریباً در هیچیک از انواع پروژه برنامه مشخص منابع انسانی و تجهیزات و مـصالح وجود ندارد و این بخش از پروژه بصورت ذهنی و تجربی مدیریت می شود.

هرچند در پروژه های متوسط و بزرگ کارمندانی با مسئولیت تامین منابع انسانی و تجهیزات و مصالح را بصورت مستقل بر عهده دارند. تیم مدیریت ر های عمرانی از ر های غیر عمرانی کامل تر و منظم تر می باشد که می توان علت آنرا وجود مقررات و بخشنامه های مدون در اینزمینه دانست.

میزان تاخیر در پروژه های غیر عمرانی کوچک و تا حدودی متوسط قابل تشخیص نمی باشد زیرا در بسیاری از موارد مجری و کارفرما یکی می باشند و تاریخ اتمام ر براساس حدس و گمان تعیین شده است. در تقریباً تمام پروژه ها تاخیر و کندی در اجرا وجود دارد اما میزان آن متغییر است.