بهمن ۷, ۱۳۹۹

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار مالکیت ادبی و هنری در ایران و حقوق …

دستورالعمل اروپایی شماره ۲۰۰۱/ ۲۹/CE راجع به هماهنگ سازی برخی جنبه های حق مؤلف و حقوق مجاور در جامعه اطلاعاتی، همان طور که از نام آن پیداست با هدف حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری از جمله حقوق مجاور در بازار داخلی اتحادیه اروپا به ویژه با توجه به اهمیت خاصی که به جامعه اطلاعاتی و محیط الکترونیکی داده شده ( بند ۱ ماده ۱) تدوین شده است.
این دستورالعمل هیچ گونه خدشه ای به مقررات اروپایی ناظر بر حمایت های حقوقی از برنامه های رایانه ای، پایگاه های داده و سایر مقررات ناظر بر حمایت از آثار ادبی و هنری و حقوق مجاور نمی زند ( بند ۲ ماده۱).
ماده ۸ این دستورالعمل ناظر به لزوم پیش بینی بند ۱ این ماده: « کشورهای عضو، باید ضمانت اجراها و راه های اعتراض مناسب در مقابله با زیان هایی که به حقوق و تکالیف مقرر در این دستورالعمل وارد می شود پیش بینی کنند و تدابیر لازم را برای اجرای آن اتخاذ نمایند. این ضمانت اجراها باید مؤثر، متناسب و پیشگیرانه باشند».
از این ماده به خوبی بر می آید که کشورهای عضو می توانند ضمانت اجراهای کیفری نیز برای مقابله با اعمال ناقض حقوق مالکیت فکری اتخاذ کنند. دستورالعمل همچنین بر موثر و متناسب بودن و ویژگی پیشگیرانه این ضمانت اجراها تأکید کرده است. امکان اتخاذ تدابیر کیفری از سوی کشورهای عضو کاملاً از بند ۱ ماده ۸ پیش گفته مشخص می شود: « هر کشور عضو باید تدابیر لازم اتخاذ کند به گونه ای که صاحبان حقوق ( مالکیت ادبی و هنری) که منافعشان در نتیجه ارتکاب جرم در سرزمینشان صدمه دیده، بتوانند دعاوی مطالبه ضرر و زیان طرح کنند و یا تقاضا کنند که قرار فوری صادر شود یا عنداللزوم ، اموال مرتبط با جرم یا وسایل، محصولات یا اشیای ( موضوع جرم) مقرر در بند ۲ ماده ۶ توقیف شوند».
بند ۳ ماده مورد بحث، اتخاذ تدابیر موثر علیه افرادی که واسطه ارتکاب جرم هستند پیش بینی کرده است: « کشورهای عضو باید مراقبت کنند تا صاحبان حقوق بتوانند تقاضا کنند که قرارهای فوری علیه واسطه هایی که خدمات آنها توسط شخص ثالث برای صدمه به حق مؤلف یا حقوق مجاور به کار می رود، صادر شود».
به نظر می رسد که منظور دستورالعمل از واسطه هایی ارائه دهنده خدمات، تأمین کنندگان خدمات اینترنتی یا سازندگان وب سایتها باشد که مرتکب از خدمات آنها برای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری استفاده
می کند. باید به ماده ۸، ماده ۶ دستورالعمل را هم اضافه کرد که بر اساس آن کشورهای عضو مکلف شده اند حمایت های حقوقی لازم را در قبال خنثی سازی تدابیر موثری که پدیدآورندگان و صاحبان حقوق مجاور برای حفظ حقوق خود اتخاذ می کنند پیش بینی کنند. این ماده شبیه به ماده ۱۱ معاهده وایپو راجع به حق مؤلف (WCT) و ماده ۱۸ معاهده وایپو راجع به حقوق مجاور ( WPPT ) است که از آنها سخن گفتیم، با این تفاوت که ماده ۶ دستورالعمل اروپایی مورد بحث روشنتر و کامل تر به موضوع پرداخته است.
۲-۳ : کنوانسیون جرائم سایبری مورخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۱
این کنوانسیون که در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۱ در بوداپست مجارستان به تصویب شورای اروپا رسید، متضمن سیاست های جنایی عمومی اروپا در قبال جرائم محیط مجازی یا جرائم سایبری است. این کنوانسیون که دارنده جنبه های مختلف جرمهای سایبری از حیث حقوق کیفری ماهوی، حقوق کیفری شکلی و حقوق کیفری بین المللی است، [۲۴۴] ماده ۱۰ خود را به جرائم مرتبط با حقوق مالکیت فکری اختصاص داده است. برابر بند ۱ این ماده هر گونه تعرض به حق مؤلف ( کپی رایت) که به طور عمدی و با انگیزه های تجاری و از رهگذر سیستم های رایانه ای صورت می گیرد، جرم تلقی شده است. موارد نقض بر اساس این بند باید با عنایت به معاهده پاریس ( ۲۴ جولای ۱۹۷۱)،کنوانسیون برن راجع به حمایت از آثار ادبی و هنری و معاهده وایپو راجع به حق مؤلف ( WCT ) و موافقت نامه راجع به جنبه های تجارتی مرتبط با حقوق مالکیت فکری « تریپس» تعیین شوند.به موجب بند ۲ از ماده ۱۰ پیش گفته هر گونه تعرض به حقوق مجاور حق مؤلف
( کپی رایت) که به طور عمدی و با انگیزه های تجاری و از رهگذر سیستم های رایانه ای صورت گیرد، جرم محسوب می شود. در این مورد هم تعیین موارد نقض باید با توجه به کنوانسیون رم، معاهده رایپو راجع به حقوق مجاور (WPPT) و موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری « تریپس»مشخص شود. البته بند سوم این ماده کشورهای عضو را آزاد می گذارد تا در شرایط خاصی برای نقض حقوق مالکیت فکری مسئولیت کیفری قائل نشوند، مشروط بر آنکه ضمانت اجراهای مؤثر دیگری در این زمینه پیش بینی کرده باشند.[۲۴۵] برابر ماده ۱۱ این کنوانسیون، مشارکت و معاونت در جرائم موضوع کنوانسیون ( از جمله جرائم مرتبط با نقض حقوق مالکیت فکری) جرم شناخته شده است. با این حال با توجه به بند ۲ ماده پیش گفته، مشخص می شودکه برخلاف برخی جرائم موضوع کنوانسیون شروع به جرم نقض حقوق مالکیت فکری موضوع ماده ۱۰ کنوانسیون، جرم تلقی نشده است. ماده ۱۲ کنوانسیون نیز مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته است.[۲۴۶]
مبحث دوم : ضمانت اجراهای مدنی در راستای حمایت از آثار ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل
حمایت هایی که بر اساس نظام های حقوقی مختلف از حقوق مالکیت ادبی و هنری به عمل می آید در واقع عمدتاً دارای ماهیت مدنی هستند و برخلاف ضمانت اجراهای کیفری که نسبت به اصل اعمال آن بین کشورها اتفاق نظر وجود ندارد، حمایت های مدنی از حقوق مورد بحث امری پذیرفته شده است، به نحوی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

که در قوانین اکثر کشورهای جهان و نیز در مقررات و اسناد بین المللی مورد تصریح قرار گرفته است. هر چند که در اینجا هم، نوع حمایت و چگونگی حمایت ها از کشوری به کشوری و از سندی به سندی دیگر متفاوت است. منظور از ضمانت اجراهای مدنی که در این مبحث مورد مطالعه است، از یک سو جبران خساراتی است که می تواند در نتیجه نقض یکی از حقوق مالکیت ادبی و هنری به پدیدآورنده یا صاحبان حقوق مجاور وارد شود و از سوی دیگر اقداماتی است که هدف از آنها جلوگیری از ورود خسارت های بیشتر یا توقف عملیات منجربه نقض حقوق مادی و معنوی صاحبان حقوق فکری است. الزام به جبران خسارت به عنوان یک ضمانت اجرای موثر و پرکاربرد در حقوق مالکیت فکری با دو هدف عمده صورت می گیرد، زیان فرد زیاندیده جبران می شود و انگیزه ارتکاب اعمال منجربه نقض این حقوق از مرتکب گرفته شود. [۲۴۷] با این دعوای پدیدآورنده یا صاحب حقوق مجاور برای برخورداری از حمایت مدنی را دعوای مسئولیت مدنی ساده نباید تصور کرد، زیرا مقصود از چنین دعوایی فقط جبران خسارت وارد شده به مدعی نیست، بلکه ماهیت ضمانت اجرا دارد و هدف از آن استقرار مجدد و کامل وی در جایگاه انحصاری- اش نسبت به اثر و محصول فکری است. این هدف محقق نمی شود، مگر با متوقف کردن تجاوزاتی که به حق فکری صورت گرفته و پایان دادن به استفاده های غاصبانه از آن و بازگردان کامل مالکیت فکری به صاحب آن . [۲۴۸]
گفتار اول : حقوق ایران

  1. مسئولیت نقض کنندگان حقوق مالکیت فکری هم در آثار ادبی و هنری (بند اول)، هم در آثار نرم افزاری ( بند دوم) و بالاخره در بستر مبادلات الکترونیکی ( بند سوم) مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

بند اول: آثار ادبی و هنری
۱-۱ : قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان سال ۱۳۴۸
مواد ۲۸ و۲۹ این قانون را می توان نوعی ضمانت اجرای مدنی در قبال نقض حقوق پدیدآورندگان تلقی کرد. ماده ۲۸ در این زمینه مقرر می دارد: « هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، علاوه بر تعقیب جزائی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه التفاوت از اموال شخص مرتکب جبران می شود» . مقنن سال ۱۳۴۸ با وضع ماده ۲۸ تردید در قابلیت مجازات اشخاص حقوقی را که عبارت « هر کس» مذکور در مواد ۲۳و ۲۴ آن قانون ایجاد می کند برطرف کرده، زیرا صراحتاً در ماده ۲۸ آمده است: « هر گاه متخلف از این قانون، شخص حقوقی باشد»، از سوی دیگر در این ماده به امکان مجازات شخص حقیقی مسئول شخص حقوقی مرتکب جرم توجه شده است. با این حال عدم تعیین مجازات برای خود اشخاص حقوقی، به گونه ای که در حقوق فرانسه پیش بینی شده، جای تأسف دارد. از نکات مثبت دیگر این ماده امکان مراجعه اولیه به شخص حقوقی برای جبران خسارات ناشی از نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری است. فقط زمانی که این شخصیت قادر به پرداخت خسارت نباشد یا بخشی از آن جبران نشده باقی مانده باشد، رجوع به شخص حقیقی مرتکب جرم ضرورت پیدا می کند. با این حال همان طور که برخی از مؤلفان به درستی یادآور شده اند، یکی از ایرادات وارد بر ماده این است که جبران خسارت « به عنوان یک ضمانت اجرای تکمیلی درکنار ضمانت اجرای کیفری آورده شده است و حتی می- توان گفت در اینجا حکم به جبران خسارت به عنوان ضمانت اجرا و با این هدف معین نگردیده است، بلکه مقصود جبران خسارت ناشی از جرم بوده است».[۲۴۹] در واقع آنچه در ماده ۲۸ مورد بحث آمده، پیش بینی دعوای ضرر و زیان به تبع امری کیفری است که در مقررات آیین دادرسی کیفری مورد تصریح قرار گرفته است. سابقاً ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۱ شهریور ۱۲۹۰ اصلاحی سال ۱۳۲۵ ، با پیش بینی دادخواست ضرر و زیان به تبع وقوع جرم، ضرر و زیان را شامل ضررو زیان های مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول دانسته بود . حکم این ماده مجدداً در ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب سال۱۳۷۸ تکرار شده است، با این تفاوت اساسی که مقنن سال ۱۳۷۸ متأسفانه ضرر و زیانهای معنوی را از زمره ضرر و و زیان های قابل مطالبه حذف کرده است. به هر حال، آنچه مسلم است قانون سال۱۳۴۸ در هیچ ماده دیگری امکان مطالبه خسارات مادی و معنوی ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان را مستقلاً مورد حکم قرار نداده که جای تأسف دارد.[۲۵۰] با این حال از یک سو با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری سال ۱۳۷۸ که مقرر می دارد: « اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود». می توان نتیجه گرفت که اگر عمل ارتکابی، جرم تشخیص داده نشود دعوای ضرر و زیان مادی و ممکن الحصول، قابلیت طرح دارد وقاضی باید بر اساس قواعد مسئولیت مدنی به احراز ورود خسارت بپردازد. سکوت قانون سال ۱۳۴۸ در مورد ضمانت اجراهای مدنی مستقل از دعوای کیفری، مانع از آن نیست که زیان دیده از نقض حقوق مالکیت فکری، بتواند بر اساس قانون مسئولیت مدنی سال۱۳۳۹ خسارت وارد شده در نتیجه شبیه سازی یا بهره برداری غیر مجاز را اعم از اینکه موجب ضرر مادی یا معنوی شده باشد و حتی صدمه به حقوق معنوی را مطالبه کند.با این حال همان طور که حقوقدانان ایرانی متذکر شده اند با توجه به ماده ۱ قانون مورد اشاره ،[۲۵۱] از زمان تصویب این قانون مسئولیت مدنی بر مبنای تقصیر استوار شده است، زیرا در مقام بیان قا
عده کلی مقرر می دارد که ورود ضرر به دیگری باید در نتیجه عمد یا بی احتیاطی صورت گیرد.[۲۵۲] موکول کردن جبران خسارت های ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری به اثبات تقصیر مرتکب، با ماهیت این حقوق سازگار نیست؛ زیرا در این ضرورت خواهد داشت خواهان در هر مورد تقصیر مرتکب را اثبات کند؛ امری که با ماهیت حمایتی حقوق مالکیت فکری تعارض دارد، زیرا اثبات تقصیر خوانده به ویژه زمانی که مرتکب ، شخصی یا سازمانی دولتی است، در عمل با دشواری های فراوانی رو به رو است. به علاوه همان طور که برخی به درستی یادآور شده اند:« در تبیین تقصیر در اینکه تا چه حد نوعی و یا شخصی است تردید وجود دارد، به عبارت دقیق تر در اینکه رفتار معمول در جامعه چیست و یا چه معیارهایی باید سنجیده شود، تردید وجود دارد.»
با توجه به ناکارآمد بودن مسئولیت مبتنی بر تقصیر در خصوص حقوق مالکیت های فکری، شاید بتوان ماده ۳۲۸ قانون مدنی در باب اتلاف را که حاکی از مسئولیت محض یا نوعی است، پیشنهاد کرد.[۲۵۳] چنانچه ماده پیش گفته مبنای مسئولیت نقض کننده حقوق مالکیت فکری قرار گیرد، زیان دیده (پدیدآورنده یا صاحب حق) دیگر نیازی به اثبات خطا یا تقصیر مرتکب نخواهد داشت و همین که نقض این حقوق و رابطه سببیت علیت بین نقض حقوق و عمل مرتکب اثبات شود، شخص به جبران خسارت محکوم خواهد شد. با این حال اعمال ماده ۲۳۸ قانون مدنی در مورد حقوق مالکیت فکری با دو ایراد اساسی رو به رو است: اولاً، اتلاف ناظر به مواردی است که شخص به طور مستقیم مال دیگری را تلف کند، یعنی در این کار مباشر تلف باشد، نه مسبب آن .[۲۵۴] آنچه مسلم است بسیاری از اعمال منجربه نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری به طور غیر مستقیم یا با واسطه صورت می گیرد؛ به عنوان مثال ناشری که تقریرات یک نویسنده را بدون اجازه او منتشرمی کند یا شخصی که آهنگ دیگری را بدون اذن آهنگساز در یک فیلم مورد استفاده قرار می دهد، مستقیماً عملی که عنوان تلف به خود بگیرد انجام نمی دهد. ثانیاً، ماده ۲۳۸ ناظر به تلف مادی است در نتیجه از یک سو، نقض حقوق معنوی را شامل نمی شود و از سوی دیگر شبیه سازی یا نقض حقوق مادی در محیط الکترونیکی را در بر نمی گیرد. به دلیل عدم کارایی مسئولیت مبتنی بر تقصیر و اتلاف در مورد حقوق مالکیت فکری، باید دید حمایت های مدنی از این حقوق بر چه مبنایی حقوقیی باید استوار باشد؟ نزدیک ترین و مناسب ترین مبنایی که به ذهن می رسد نهاد غصب است. قانون مدنی غصب را استیلا بر حق غیر به نحو عُدوان می داند.
از دید متخصصان حقوق مدنی ایران « قانونگذار، با آوردن واژه حق در بیان موضوع آن، بر قلمرو غصب افزوده است و نباید آن را ویژه استیلا بر مال دیگری دانست. موضوع غصب ممکن است عین باشد یا منفعت …. همچنین ممکن است حقی باشد که مورد تجاوز قرار گرفته است.»[۲۵۵]
به نظر می رسد که یکی از مصادیق بارز این حق، حقوق مالکیت فکری باشد. در واقع آنچه در بهره برداری غیر مجاز از اثر یا محصول فکری اتفاق می افتد این است که شخص مرتکب ، عُدواناً بر حق پدید آورنده یا صاحب حقوق مجاور استیلا پیدا می کند و از آن بهره مند می شود. به علاوه مسئولیت مدنی اساساً جایی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که ضرری به شخص وارد شده باشد.
در برخی موارد، نقض حقوق مالکیت فکری موجب ضرر به پدید آورنده یا صاحب حق نمی شود، زیرا حسب تعریف،