معیارهای ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

کجا اعمال بهبود ضروری است؟
یک شاخص عملکرد از یک عدد و یک واحد اندازه گیری ترکیب شده است. عدد، مقدار شاخص و واحد اندازه گیری معنی آن را به دست می دهد. شاخص های عملکرد همواره به یک هدف گره خورده اند. شاخص های عملکرد می توانند توسط واحد یک بعدی همچون ساعت، متر، دلار، تعداد گزارش، تعداد خطا، مدت زمان طراحی و غیره نشان داده شوند. آنها می توانند مغایرت در فرایند یا از مشخصات طراحی را نشان دهند. شاخص های یک بعدی، اندازه های اساسی و پایه ای فرایندها و یا محصول را نشان می دهند. لکن در عمل شاخص های چند بعدی استفاده می شوند، این شاخص ها به صورت نسبت دو یا چند شاخص یک بعدی بیان می شوند و عمدتاً اطلاعات بیشتری نسبت به شاخص های یک بعدی از فرایند بدست می دهند. اساساً شاخص های عملکرد باید به گونه ای باشند که برای استفاده کنندگان آنها در تصمیم گیری کاملاً روشن و معنادار باشند.
اطلاعات خاصی می بایست در مورد شاخص های عملکرد ذخیره شود که آنها را مفیدتر می سازد. این اطلاعات در جدول (4-2) نشان داده شده است.
جدول 4-2) اطلاعاتی که می بایست در مورد شاخص های عملکرد ذخیره شود.
اطلاعات توضیح مثال
نام توضیح مختصری از آنچه می بایست ارزیابی یا محاسبه شود. پیش زمان توزیع
تعریف توضیح جزیی از آنچه شاخص عملکرد می بایست ارزیابی کند تا فرد ارزیابی کننده خود به تفسیر آن نپردازد. پیش زمان توزیع = میانگین زمان توزیع یک سفارش از زمان دریافت سفارش تا زمانی که موجودی خارج شود و تحویل مشتری گردد.
واحد بعدی که شاخص عملکرد با آن اندازه گیری می شود. روز، ماه، درصد، کیلومتر و …
علامت اختصاری یک کد 2 تا 5 حرفی پیش زمان توزیع = DLT
فرمول فرمولی برای محاسبه شاخص عملکرد زمان بسته بندی=DLT+زمان ذخیره سازی+ زمان حمل
هدف سطح عملکرد مورد نظر، هدفی برای دستیابی مدت زمان هدف DLT : 5 روز
موقعیت شاخص عملکرد به چه سطحی از سیستم اریزابی عملکرد تعلق دارد؟ DLT شاخص عملکرد در سطح فرآیندی است که به فرآیند «تکمیل سفارش» تعلق دارد.
کجا از چه بخشی از سازمان این اطلاعات برای ارزیابی عملکرد به دست می آید؟ DLT از بخش حمل به دست می آید.
مسئولیت پست فردی که ارزیابی را انجام می دهد. DLT توسط مدیر بخش حمل ارزیابی می شود.
برای سنجش و ارزیابی عملکرد هر سازمانی ، معیارها و شاخص های گوناگون و متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد . بخشی از شاخص هایی که بیش از سایر معیارهای ارزیابی عملکرد رایج تر می باشد عبارت است از :
اثربخشی: میزان برآورد شدن نیازها توسط هر فرآیند را نشان می دهد (آیا ما کار دستی انجام می دهیم؟)
کارایی: میزان استفاده از منابع توسط هر یک از فرآیندها برای رسیدن به اهداف نهایی را نشان می دهد (آیا ما کارها را درست انجام می دهیم؟).
کیفیت: درجه تطابق کالا و یا خدمات با انتظارات و نیازهای مشتری.
زمان سنج: میزان درست انجام شدن و سر وقت بودن هر یک از عملیات را اندازه می گیرد. محدودیتی برای زمان انجام این فعالیت ها تعیین شود. این محدودیت ها بر مبنای نیاز مشتریان تعیین می شوند.
بهره وری: میزان ارزش افزوده هر فرآیند بر مبنای تقسیم بندی ارزش نیروی کار و منابع مصرف شده را مشخص می کند.
امنیت: میزان سلامتی سازمان و محیط کاری کارمندان را اندازه گیری می نماید (بیسب، باتیستا فوگوت، چنهال ، 2007: 145).
دو شاخص مهم و اساسی که مدیران برای اتخاذ تصمیمات درست به آنها توجه می کنند عبارتند از: بهره وری و کیفیت (طاهری شهنام، 1385: 18).

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.