مفهوم سازی

دانلود پایان نامه

اجبار به کاری یا چیزی
سلب منابع و اختیارها
عدم‌اشتغال
محدودیت فردی، جمعی، ساختاری
مطیع تصمیم دیگران بودن
تجاوز جنسی
آسیب‌هایی در حوزه جرم‌شناسی
تعرض‌های کلامی‌و غیر‌کلامی
مورد سوء استفاده قرار گرفتن
مورد ظلم واقع شدن
آسیب دیدن به هر شکلی که فرد خودش مقصر نباشد
خیانت
آنچه از تعاریف مختلف زنان از قربانی‌شدن و مشاهده سبک‌زندگی نمونه‌ها در جداول کدگذاری‌های اولیه(کدگذاری‌های باز) که در جدول مفاهیم قربانی‌شدن مفهوم سازی شده‌است، به دست می‌آید علاوه بر تعریف قربانی‌شدن توسط زنان یک نوع تقسیم بندی نیز در خصوص تعریف قربانی‌شدن در سبک‌های زندگی مختلف می‌توان مشاهده کرد. به طور مثال بی‌سرپرست شدن، گذشت کردن به خاطر خواسته دیگران یا فدا شدن به خاطر دیگران و از دست دادن آرزوها بیشتر تعریفی است که افراد محافظه‌کار و مصلحت‌اندیش از قربانی‌شدن ارائه دادند که در زمره مفهوم«حرمان زندگی (گذشته و آینده بر باد رفته)»قرار می‌گیرد.
همچنین مواردی نظیر اجبار به کاری یا چیزی، عدم‌اشتغال، محدودیت فردی، جمعی و ساختاری، مطیع تصمیم دیگران بودن از تعاریفی است که بیشتر توسط افرادی با سبک زندگی جسور و مصلحت‌اندیش مطرح شده‌است. این موارد در زمره مفهوم «سلب منابع و اختیارها» جای می‌گیرد.
همچنین تعریف قربانی‌شدن به مثابه تجاوز جنسی، تعرض‌های کلامی و غیر‌کلامی، مورد سوء استفاده قرار گرفتن، مورد ظلم واقع شدن، آسیب دیدن به هر شکلی که فرد خودش مقصر نباشد و خیانت که در زمره مفاهیم«آسیب‌های حوزه جرم‌شناسی قرار می‌گیرند »نیز بیشتر از تعاریفی است که مصلحت‌اندیشان و در تعداد اندکی موارد محافظه‌کاران و جسورها از آن‌ها یاد کرده‌اند.
جمع‌بندی: سبک‌زندگی و تعریف قربانی‌شدن
با عنایت به آنچه پیشتر گفته شد خط‌کشی دقیقی نمی‌توان بین تعریف و مفهوم قربانی‌شدن در انواع سبک‌زندگی کشید. لذا به صورت کاملاً نسبی می‌توان در خصوص نمونه‌های مورد مطالعه چنین دسته‌بندی ارائه کرد:
سبک‌زندگی جسورانه: علاوه بر اینکه تعریف آن‌ها در سایر مفاهیم قربانی‌شدن نیز دیده می‌شود ولی بیشترین افراد سلب منابع و اختیارها را به عنوان تعریف قربانی‌شدن دانسته و قربانی‌شدن را به مثابه «سلب منابع و اختیارها» فرد تعریف کرده‌اند.
سبک‌زندگی محافظه‌کارانه: این دسته از افراد بیشتر در تعریف قربانی‌شدن از مفهوم «حرمان زندگی (گذشته و آینده بر باد رفته)» یاد می‌کنند. هرچند در بین نمونه‌های این تحقیق مواردی هم بوده‌اند که از سایر مفاهیم مثل سلب منابع و اختیارها و آسیب‌های حوزه جرم‌شناسی یاد کنند.
سبک‌زندگی مصلحت‌اندیشانه: در سبک‌زندگی مصلحت‌اندیش ترکیبی از انواع قربانی‌شدن دیده می‌شود. تعرض‌های کلامی و غیر‌کلامی، محدودیت‌های ساختاری، از دست دادن آرزوها، مورد ظلم و سوء استفاده واقع شدن و آسیب دیدن به هر شکلی در این دسته قرار گرفته است. ایشان هر سه دسته از مفاهیم قربانی‌شدن را در تعریف قربانی‌شدن به کار می‌برند. حرمان زندگی، سلب اختیارها و منابع و حوزه جرم‌شناسی همه در تعریف این دسته از زنان جای دارد.
قربانی‌شدن زنان در زندگی

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.