اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۰

مقایسه تأثیر دو روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی- معدی در نوزادان نارس کارآزمایی بالینی طرح متقاطع- قسمت ۱۴

 • هیچ کدام (≤ ۹ درصد از زمان): ۰

 

 • حداقل (۱۰٪ -۳۹٪ از زمان): ۱

 

 • متوسط ​​(۴۰٪ -۶۹٪ از زمان): ۲

 

 • حداکثر (≥ ۷۰٪ از زمان): ۳

 

برای ثبت برخی مشخصات فردی از پرونده پزشکی و برگه بستری نوزادان استفاده شد:
مشخصات دموگرافیک نوزاد:
برای ثبت برخی مشخصات فردی از پرونده پزشکی و برگه بستری نوزادان استفاده شد:

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

  • سن نوزاد برحسب هفته حاملگی بر اساس آخرین سونوگرافی مادر

 

  • سن نوزاد به روز هنگام ورود به مطالعه با احتساب تاریخ تولد نوزاد از روی پرونده پزشکی

 

  • جنس

 

  • وزن نوزاد به هنگام تولد بر حسب گرم

 

  • طول مدت بستری به روز

 

  • نوع زایمان

 

  • آپگار دقیقه اول و آپگار دقیقه پنجم با بهره گرفتن از برگه بستری نوزادان

 

 • فاصله بین تعبیه لوله بینی معدی در بار اول و دوم و باردوم وسوم با توجه به تاریخ فیلم ضبط شده از نوزاد

 

۱۱ – ۳ اعتبار علمی (روایی)
اعتبار عبارت است از اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه به طور واقعی. به عبارت دیگر اندازه گیریها زمانی دارای اعتبار است که آنچه را که مورد نظر است اندازه بگیرند و نه چیز دیگری را. منظور از اعتبار یک پرسشنامه آن است که موارد سنجش توسط پرسشنامه با موارد واقعی منطبق باشد. هر چه میزان تطابق این موارد با یکدیگر بیشتر باشد اعتبار سنجش انجام شده بیشتر خواهد بود (۵۹).
در این مطالعه، تعیین روایی ابزار به این صورت بود که به ۱۰ نفر از صاحب نظران شامل ۸ نفر اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز و ۲ نفر پزشک فوق تخصص نوزادان فرم جمع آوری داده‌ها داده شد و بر اساس نظرات آن‌ ها اصلاحات لازم به عمل آمد.
۱۲ – ۳ اعتماد علمی (پایایی)
منظور از پایایی یک وسیله اندازه گیری آن است که چنانچه متغیر مورد سنجش را دو یا چند بار با همان وسیله و در شرایط مشابه اندازه بگیریم به نتایج مشابه و یکسان برسیم (۵۹).
جهت تعین پایایی ابزار در این مطالعه در ده مورد اول ارزیابی فیلمها توسط دو کمک پژوهشگر که از اهداف مطالعه و از تخصیص نمونه ها به گروه های مربوطه اطلاعی نداشتند مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تعیین توافق نمره بین دو پرستار از ضریب توافقی کاپا کوهن[۲۲] استفاده شد (۶۳)، توافق بالای ۶/۰، توافق خوب به حساب آمد. چون توافق در بین دو کمک پژوهشگر ۸۵/۰ بود، یکی از کمک پژوهشگران بقیه موارد را ارزیابی نمود.
۱۳ – ۳ روش انجام پژوهش
در این مطالعه پس از اخذ مجوز از کمیته اخلاق، نمونه‌های مورد نظر با توجه به معیارهای ورود به مطالعه به صورت تصادفی انتخاب شده و پس از ملاقات با یکی از والدین و دادن توضیح به آنها و بیان هدف تحقیق و چگونگی اجرای آن، فرم رضایت آگاهانه از آنان کسب شد. سپس مشخصات فردی نمونه با بهره گرفتن از پرونده پزشکی در قسمت اول فرم جمع‌ آوری داده‌ها ثبت شد.
هر نوزاد سه بار تحت پروسیجر جایگذاری لوله بینی ـ معدی با سه روش روتین، قنداق کردن و ساکاروز خوراکی قرار گرفت و بسته به اینکه به صورت تصادفی در کدام یک از گروه های تعریف شده ی زیر قرار می گرفت ترتیب درمان های فوق متفاوت بود.
جدول شماره ۱: تعریف گروه های ارزیابی بر اساس ترتیب اقدام های درمانی حین جایگذاری لوله بینی معدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه اول روش روتین روش قنداق کردن ساکاروز ۲۴ درصد
گروه دوم ساکاروز ۲۴ درصد روش روتین روش قنداق کردن
گروه سوم روش قنداق کردن ساکاروز ۲۴ درصد روش روتین

 

در صورتی که نوزاد از قبل لوله بینی ـ معدی داشت قبل از درآوردن آن، پرستار اجرایی پارامترهای فیزیولوژیکی نوزاد ( تعداد ضربان قلب و میزان اشباع اکسیژن ) را با بهره گرفتن از دستگاه پالس اکسیمتری کنترل می کرد و سپس اقدام به در آوردن لوله بینی معدی میشد. وقتی پارامترهای فیزیولوژیکی نوزاد به میزان پایه رسید لوله بینی ـ معدی جدید تعبیه شد (رعایت فاصله زمانی یک ساعت). سه روش درمانی با فاصله ۷۲ ساعت اجرا شد و در مواردی که نوزاد خود اقدام به درآوردن لوله بینی ـ معدی می کرد این زمان به ۷۲ ـ ۲۴ ساعت می رسید، ولی هرگز در یک روز (کمتر از ۲۴ ساعت) دو بار لوله بینی ـ معدی گذاشته نشد (دوره پاک سازی).
فردی که پرستار بخش مراقبت ویژه نوزادان باشد و مهارت کافی در جایگذاری لوله بینی ـ معدی داشت، مسئول جایگذاری لوله بینی ـ معدی در نوزادان بود. در روش روتین جایگذاری لوله بینی ـ معدی طبق روتین بخش انجام شد و نوزاد قبل یا حین جایگذاری هیچ مداخله ی اضافی را دریافت نکرد. در روش قنداق نوزاد بر روی پارچه سه گوشه بر سطح صاف قرار گرفت به طوری که سر و تنه و پاها در یک راستا قرار گرفتند، سپس دست ها در حالت فلکسیون بر روی سینه قرار گرفته و ابتدا یک طرف و سپس طرف دیگر پارچه به دور نوزاد پیچانده شد و سپس در حالتی که پاها صاف بودند گوشه پایین پارچه به صورت عمود بالا اورده شده و فیکس می شد. لازم به ذکر است که نوزاد از دو دقیقه قبل از انجام پروسیجر تا پنج دقیقه پس ار آن در این حالت می ماند. و در نهایت در گروه ساکاروز خوراکی، چهار دهم سی سی از محلول ساکاروز ۲۴ درصد دو دقیقه قبل از تعبیه لوله بینی ـ معدی ازطریق سرنگ و به آرامی از گوشه داخلی لب در حالی که سر نوزاد ۳۰ درجه بالاتر از بدن قرار داشت، داده شد. جهت تشویق نوزاد به بلع ساکاروز گونه نوزاد به آرامی مالش داده میشد. در این مطالعه از دو ویدئو وب کمHD 6000) (Microsoft Life Cam با کیفیت بالا جهت ثبت پاسخ رفتاری و فیزیولوژیک (شامل تعداد ضربان قلب و اشباع اکسیژن خون شریانی) نوزاد نسبت به درد ناشی از جایگذاری لوله بینی ـ معدی استفاده شد. یک ویدئو وب کم به دستگاه پالس اکسیمتری فیکس شده و پاسخ های فیزیولوژیک نوزاد را ثبت کرد و ویدئو وب کم دوم بر روی صورت نوزاد فیکس شده و پاسخ رفتاری نوزاد را ضبط نمود. زمان ضبط اقدامات از دو دقیقه قبل از جایگذاری شروع و پنج دقیقه پس از پروسیجر به اتمام رسید.
سپس تفسیر و نمره گذاری بر اساس ابزارPIPP دو دقیقه قبل، حین و پنج دقیقه بعد از جایگذاری توسط دو پرستار مجرب که به ابزار PIPP تسلط کامل داشتند و از اهداف مطالعه هیچ آگاهی نداشتند، انجام شد.
۱۴ – ۳ روش تجزیه وتحلیل آماری:
داده ها پس از جمعآوری با بهره گرفتن از نرمافزار آماری۱۳/SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. خصوصیات دموگرافیک با بهره گرفتن از شاخصهای آماری توصیفی (میانگین، انحراف معیار و درصد فراوانی) تعیین شد و با بهره گرفتن از آزمون طرح اندازه گیری های مکرر[۲۳] روند تغییرات در زمان های مختلف ارزیابی مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً مقایسه نمره درد در سه زمان ارزیابی با بهره گرفتن از آزمون آماری ویلکاکسون انجام شد. سطح معنی داری تمامی آزمون ها (۰۵/.>p) در نظر گرفته شد.
۱۵ – ۳ فلوچارت کارآزمایی بالینی
فلوچارت کارآزمایی بالینی مطالعه
۱۶ – ۳ ملاحظات اخلاقی

 

 

  1. تصویب پروپوزال در شورای گروه، دانشکده و شورای پژوهشی دانشگاه

 

  1. اخذ مجوز از کمیته اخلاق دانشگاه

 

  1. به ثبت رساندن پروپوزال در سایت IRCT

 

  1. گرفتن معرفی نامه از دانشکده پرستاری و مامایی تبریز و تحویل آن به ریاست بیمارستان بیست و نه بهمن تبریز و اخذ اجازه

 

  1. معرفی به ریاست بیمارستان بیست و نه بهمن تبریز و اخذ اجازه جهت انجام پژوهش در آن مرکز

 

  1. معرفی پژوهشگر به واحدهای مورد پژوهش و توضیح اهداف پژوهش

 

  1. محرمانه بودن اطلاعات با درج نکردن نام و نام خانوادگی واحدهای مورد پژوهش در چک لیست‌ها

 

  1. گرفتن رضایت آگاهانه از والدین نوزادان جهت شرکت در پژوهش

 

 1. محترم شمردن حق کناره گیری واحدهای مورد پژوهش در هر مرحله از تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *