منابع مقاله درباره میسیون، از سال

دانلود پایان نامه

[29] – آیت اللهی، معصومه، پیشین
[30] – Jerome Peigne. Le maintien dum regime de responsabilite sans faute pour les utilisateurs de produits de sants defectueux. Revue de droit sanitaire et social. 2012 p.716
[31] – کلهرنیا گلکار، میثم، سادات اخوی، سید محسن، جورابراهیمیان، نجات اله، عباسی، محمود، پیشین، ص 90
[32] – عزیزی، مریم، ماهروزاده، سمیه، نیک روان فرد، نازیلا، پیشین، ص31
[33] – کلهرنیا گلکار، میثم، سادات اخوی، سید محسن، جورابراهیمیان، نجات اله، عباسی، محمود، پیشین، ص 96
[34] – عباسی، محمود، پیشین، ص3
[35] – عزیزی، مریم، ماهروزاده، سمیه، نیک روان فرد، نازیلا، پیشین، ص28
[36] – صالحی، حمیدرضا، پیشین، ص 107
[37] – عزیزی، مریم، ماهروزاده، سمیه، نیک روان فرد، نازیلا، پیشین، ص30
[38] – افضلی، مرضیه، پیشین، ص 29
[39] – عزیزی، مریم، ماهروزاده، سمیه، نیک روان فرد، نازیلا، پیشین، ص29
[40] – جعفری تبار، حسن، پیشین، ص 23
[41] – عزیزی، مریم، ماهروزاده، سمیه، نیک روان فرد، نازیلا، پیشین، ص30
[42] – همان، ص 30
[43] – عباسی، محمود، پیشین، ص3
[44] – رفیع زاده طبایی زواره، محسن، حاج منوچهری، رضا، نساجی زواره، مریم، «بررسی قصور پزشکان عمومی در شکایات ارجاعی به کمیسیون پزشکی قانونی مرکز تهران از سال 1382 تا سال 1384»، مجله علمی پزشکی قانونی، دوره 13، شماره 3، پاییز 86، ص 152 تا 156
[45] – اسلامی تبار، شهریار، پیشین، ص 221
[46] – عباسی، محمود، پیشین، ص4

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.