منابع مقاله درمورد ویژگیهای شخصیت

دانلود پایان نامه

کشف شوند (خاکی، 1387:106-105).
با توجه به اینکه این پژوهش بر آن است تا بررسی تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران را شناسایی کند از نوع توصیفی می‌باشد.
تحقیق توصیفی را میتوان به دسته های زیر تقسیم کرد:

تحقیق پیمایشی
تحقیق همبستگی
اقدام پژوهی
بررسی موردی
تحقیق پس رویدادی(علی – مقایسهای) (سرمد و همکاران ،1385:82).
این تحقیق از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات غیر آزمایشی و مشخصاً ” پیمایشی” است. پیمایش روشی در تحقیق است که فراتر از یک فن خاص در گردآوری اطلاعات است و هدف آن اکتشافی، توصیفی و یا تبیینی است. مشخصه روش پیمایش، مجموعه ساختمند یا منظمی از داده ها است که آن را ماتریس صفت ویژگی میگویند. هر مورد از آن بر حسب متغیر گردآوری میشود و با کنار هم گذاشتن این اطلاعات به مجموعه ساختمندی از داده ها میرسیم. از آنجا که پرسشنامه سادهترین راه تهیه ماتریس داده های ساختمند است، لذا رایجترین ابزار مورد استفاده در تحقیق پیمایشی است، اما ضرورتاً پیوندی بین تحقیق پیمایشی و پرسشنامه وجود ندارد (خاکی،1383). در این پژوهش نیز محقق برای جمع آوری داده های مربوطه به سوالات تحقیق، از پرسشنامه استفاده کرده است.
3-1-3- تحقیق بر مبنای نوع داده‌ها (کمیت‌پذیری متغیر مورد بررسی)

 
 
با توجه به نوع داده‌های تحقیق می‌توان آن را به دو دسته تقسیم کرد:
الف- تحقیقات کیفی: داده‌های مورد استفاده در این نوع از تحقیقات از نوع عدد و رقم نیست بلکه به صورت قضاوتی، ذهنی و شهودی می‌باشند.
ب- تحقیقات کمی: داده‌هایی که در این نوع از تحقیقات مورد استفاده قرار می‌گیرند از نوع عدد و رقم و قابل محاسبه عددی می‌باشند.
با توجه به اینکه داده‌های مورد نظر این پژوهش برای بررسی تأثیر ویژگیهای شخصیتی مدیران بر ویژگی‌های کارآفرینی آنها از پرسشنامه استفاده شده است و متغیرها بصورت کمی اندازه‌‌گیری شدهاند، می‌توان گفت این پژوهش کمی می‌باشد.
2-3- جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است تعدادی از عناصر مطلوب موردنظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. به عبارت دیگر، جامعه مجموعه‌ای از تمام اعضایی است که در تعدادی از ویژگی‌های در نظر گرفته شده همسان هستند. ماهیت ویژه هر جامعه به مساله تحقیق بستگی دارد (آذر، 1388:43).
جامعه آماری در این تحقیق مدیران شرکت بیمه البرز است.
3- 3- روش نمونه‌‌گیری
نمونه تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری است که بیان کننده ویژگی‌های اصلی جامعه باشد. پس از تعریف جامعه، باید نمونه‌ای انتخاب شود که به اندازه کافی معرف جامعه باشد. فرایندی را که طی آن نمونه از فهرستی کامل از واحدهای نمونه‌‌گیری انتخاب می‌شود، روش نمونه‌‌گیری می‌نامند. صرف نظر از این که چه روش آمار استنباطی موردنظر محقق است، قدرت آن روش به روش نمونه‌گیری بستگی دارد. در صورتی که نمونه نماینده واقعی جامعه نباشد، پیش بینی صحیح و دقیق درباره پارامترهای جامعه امکان نخواهد داشت (آذر، 1388:4).
برای تعیین حجم نمونه، از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده نمودیم.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4- 3- حجم نمونه
حجم مناسب نمونه براساس تصمیم در مورد سطح دقت مورد انتظار و مقدار خطای استاندارد قابل پذیرش، برآورد می‌گردد. برای تعیین حجم نمونه در این پژوهش از فرمول کوکران استفاده می‌شود. روش برآورد حجم نمونه کوکران به شرح ذیل است:
که در آن: N حجم جامعه آماری، n = نمونه آماری
96/1= t تی استیودنت (فاصله اطمینان در سطح معناداری 95/0 (مقدار متغیر متناظر با سطح آلفای -1)
5/0d= درجه اطمینان
5/0p= احتمال موفقیت (نسبت حائزین صفت خاص در جمعیت نمونه)
5/0q= احتمال عدم موفقیت (نسبت فاقدین صفت خاص در جمعیت نمونه) (آذر، 1380:22).
بنابراین حجم نمونه مورد نیاز به صورت زیر محاسبه گردیده است:
تعداد نمونه آماری این تحقیق با خطای 5% برابر با 168 نفر است که در این تحقیق برای رسیدن به نمونه مطلوب تعداد 200 عدد پرسشنامه توزیع و در پایان تعداد 174 عدد پرسشنامه تکمیل شده بدست آمد که این میزان حتی بیش از نمونه مورد نیاز است.
5- 3- ابزار اندازه‌گیری تحقیق (پرسش نامه)
به منظور سنجش شاخص‌های مدل نظری تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. در این راستا در ابتدا از طریق مطالعه مقالات و کتب، مدلهای مربوط شناسایی شد که در نهایت با بهره گرفتن از نظر استاد راهنما مدل مناسبی مورد استفاده گردید. پس از بررسی‌های صورت گرفته با نظر اساتید پرسشنامه اولیه به منظور برخورداری از روایی لازم برای توزیع در جامعه مورد تحقیق بازنگری شد که در نهایت منجر به تهیه پرسشنامه نهایی گردید. نمونه‌ای از پرسش نامه نهایی در پیوست تحقیق آمده است. داده‌های مورد نیاز در این تحقیق از طریق پرسشنامههای زیر جمع آوری شد.
جهت بررسی ویژگی‌های شخصیتی از پرسشنامه ی 5 عاملی نئو(NEO-FFI)استفاده شد. این پرسشنامه شامل 5 حیطه (برونگرایی، همسازی، ثبات هیجانی، گشودگی تجربه ووظیفه مداری) می‌باشد که هریک از این 5 حیطه با سوال سنجیده شد.
هشت ویژگی عمده کارآفرینان که در پرسشنامه استاندارد سنجش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان ایرانی سنجیده می‌شوند عبارتند از : “1.کانون کنترل 2. رویا پردازی 3. خلاقیت 4. ریسک پذیری متعادل 5. توفیق طلبی 6. چالش طلبی 7. تحمل ابهام 8. عملگرایی”.
بدینوسیله داده‌های اولیه (داده‌هایی که قبلاً وجود نداشته و باید توسط پژوهشگر ایجاد شوند) با روش میدانی جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق به دست آمد.
1-5- 3- محتوای پرسش نامه
پرسش نامه در دو بخش”پرسشهای مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی ” و “پرسشهای مربوط به متغیرهای تحقیق ” تنظیم شده است.
پرسشهای مربوط به ویژگی‌های جمعیت شناختی شامل 5 پرسش است که به توصیف نمونه های آماری انتخاب شده میپردازد. پرسشهای مربوط به متغیرهای تحقیق از طریق پرسشنامههای استاندارد متغیرهای ویژگیهای شخصیتی مدیران و ویژگی‌های کارآفرینی آنها را اندازه جهت پاسخگویی به سوالات و آزمون فرضیه ها میگیرد. جدول 1-3 توزیع پرسشهای بر اساس متغیرهای تحقیق را نشان می‌دهد.
جدول: 1-3: توزیع سوالات پرسشنامه براساس متغیرهای تحقیق
متغیر
ابعاد
شماره سوال در پرسشنامه

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید